Tes­la luk­tar tul­pan­ma­ni

Me­dan den tra­di­tio­nel­la for­donsin­du­strin står in­för jobb­slakt bju­der el­bils­till­ver­ka­ren Tes­la på en his­nan­de tur – som glän­ser i al­la regn­bå­gens fär­ger, likt en fi­nans­bubb­la.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TORSTEN FAGERHOLM torsten.fagerholm@ksf­me­dia.fi

På 1630-ta­let upp­lev­de Ne­der­län­der­na en guld­ål­der. Sam­ti­digt spred sig tul­panod­lan­det till lan­dets gynn­sam­ma kli­mat. Det he­la bör­ja­de hos ett gäng fi­nansnis­sar, men in­bill­ning­en fort­plan­ta­de sig likt en löp­eld: att peng­ar sken­bart kan för­ö­ka sig själ­va. Han­deln med tul­pan­lö­kar nåd­de ze­nit vid års­skif­tet 1636–1637, sen gick bott­nen ur mark­na­den, med ru­in och de­pres­sion som följd. Tul­pan­ma­nin, el­ler tul­pans­vin­deln, var en av värl­dens förs­ta spe­ku­la­tions­bubb­lor.

I år har el­bils­till­ver­ka­ren Tes­la su­sat fram i ett se­ger­tåg. Me­dan ef­ter­frå­gan på nya bi­lar ra­sar, med brak­för­lus­ter, överka­pa­ci­tet och stun­dan­de jobb­slakt som följd, lyf­ter börs­fe­no­me­net Tes­la mot sky­ar­na. Ak­ti­en ång­ar på som ett ske­nan­de gods­tåg och slår kurs­re­kord på lö­pan­de band. Dröm­ni­vån på 2 000 dol­lar per ak­tie pas­se­ra­des den 20 au­gusti. Ef­ter åra­tal av för­lust­tyngd kamp har bo­la­get änt­li­gen lyc­kats upp­vi­sa svar­ta siff­ror fy­ra kvar­tal i rad. Men be­trak­tat med ens halv­nykt­ra glas­ö­gon är det än­då svårt att un­der de mest fan­ta­si­ful­la av al­la sce­na­ri­er för­sva­ra vär­de­ring­ar som lig­ger ovanom träd­top­par­na.

Visst har Tes­la ett för­språng in­om el­bils­seg­men­tet, visst har el­bi­lar och an­nan för­mo­dat mil­jö­vän­lig tek­nik kla­rat sig bätt­re än fos­sil­in­du­strin un­der pan­de­min. På som­ma­ren föll för­sälj­ning­en av Tesla­bi­lar vis­ser­li­gen i Ki­na och Eu­ro­pa, men bo­la­get har en ro­bust glo­bal me­gat­rend i ryg­gen. Allt fler bi­lis­ter i Tyskland och Frank­ri­ke, kon­ti­nen­tens störs­ta mark­na­der, väl­jer el­bi­lar tack va­re ge­ne­rö­sa sub­ven­tio­ner.

Trots det: kan Tes­la fak­tiskt in­fria för­hopp­ning­ar­na och re­do­vi­sa stra­to­sfä­ris­ka stor­vins­ter fram­ö­ver? Är det mo­ti­ve­rat att bo­la­gets vär­de över­träf­far he­la Helsing­fors­börsens? Tes­la pris­sätts ock­så hög­re än Toyo­ta, Volks­wa­gen, Daim­ler och GM till­sam­mans, trots att des­sa tra­di­tio­nel­la bil­till­ver­ka­re i fjol sål­de över 22,4 mil­jo­ner for­don jäm­fört med fut­ti­ga 367 550 för Teslas del.

Grun­da­ren Elon Musk åt­nju­ter en rock­stjär­nas sta­tus. Se­dan års­skif­tet har Teslas ak­tie ru­sat, rentav fyr­dubb­lats, och på ett år har den närapå åt­ta­dubb­lats. Musks för­mö­gen­het över­träf­fas nu en­bart av Jeff Be­zos, Bill Ga­tes och Mark Zuc­ker­berg, att dö­ma av

Bloom­bergs mil­jar­där­lis­ta. Musk, en till USA emi­gre­rad syd­af­ri­kan, be­ter sig som en fan­ta­si­full pojksprätt som lö­per amok: han byg­ger rym­dra­ke­ter, rö­ker ma­riju­a­na i in­ter­vju­er, säl­jer eld­kas­ta­re, gif­ter sig med den 17 år yng­re ar­tis­ten Gri­mes och lå­ter dö­pa sitt barn till X AE A-Xii.

Ny­li­gen med­de­la­de Tes­la att bo­la­get den 31 au­gusti ge­nom­för en split där var­je be­fint­lig ak­tie blir fem. På så vis blir ak­ti­en mer åt­kom­lig för sug­na små­spa­ran­de spe­ku­lan­ter. Sam­ti­digt gyn­nas ak­ti­en av att den knac­kar på dör­ren till in­dex­et S&P 500. Så fort ett vär­de­pap­per lyfts in i det fin­rum­met mås­te tu­sen­tals för­val­ta­re värl­den över kö­pa ak­ti­en: bo­lag som når en viss vär­de­ringsni­vå blir ob­li­ga­to­ris­ka in­ne­hav. Lo­gi­ken kring Tes­la ma­tar allt­så sig själv, likt den omätt­li­ge, my­to­lo­gis­ke or­men Ouro­bo­ros som slu­kar sin egen svans. In­för den­na be­rus­ning glöm­mer man lätt tul­pan­lö­kar­na för knappt 400 år se­dan.

Tråk­mån­sen på­min­ner om att Teslas ko­met­lik­nan­de ba­na byg­ger på täck­ning­ar av så kal­la­de blank­nings­po­si­tio­ner, som dri­ver kur­sen vi­da­re till ast­ro­no­mis­ka sfä­rer. Ak­ti­en är den mest blan­ka­de i USA, med över 20 mil­jar­der dol­lar i kor­ta po­si­tio­ner. Mång­en pla­ce­ra­re har allt­så sla­git vad om att Tes­la ska sjun­ka. I takt med att ak­ti­en mot för­mo­dan har sti­git har blan­kar­na lö­pan­de tving­ats täc­ka si­na po­si­tio­ner.

Hursom­helst re­pre­sen­te­rar den ex­cent­ris­ke Musk ett ge­ne­ra­tions­skif­te in­om bil­in­du­strin och tek­nik­värl­den: elekt­ro­nik upp över öro­nen och häf­ti­ga funk­tio­ner som till­ta­lar bå­de för­mög­na män och wan­na­bes. Likt vi­sio­nä­ren Ste­ve Jobs in­sats in­om mo­bil­te­le­fo­nin har Musk om­de­fi­ni­e­rat bi­len, el­ler åt­minsto­ne vad den re­pre­sen­te­rar. Hur länge lyc­kas Tes­la och Elon Musk trot­sa gra­vi­ta­tio­nen? Musks dröm är – en­ligt egen ut­sa­go – att dö på Mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.