Sjun­kan­de spelin­täk­ter en smäll för or­ga­ni­sa­tio­ner­na

Un­der co­ro­nakri­sen har fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas in­sats på­kal­lats och hyl­lats, men i bud­get­för­sla­get för näs­ta år vän­tar en kall­dusch då in­täk­ter­na från pen­ning­spe­len mins­kar. Det är ing­en över­rask­ning, men lös­ning­en lå­ter vän­ta på sig.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JEN­NY BÄCK jen­ny.back@ksf­me­dia.fi

”Or­ga­ni­sa­tio­ner­nas hjälp be­hövs för att ing­en ska blir en­sam”, väd­ja­de så­väl So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et som So­ci­al- och häl­so­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas stöd­cen­tral Stea un­der co­ro­navå­ren. Stea ver­kar i an­slut­ning till mi­ni­ste­ri­et och är den in­stans som de­lar ut Ve­ikkaus me­del till or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

Ing­en skul­le per­mit­te­ras, nya sam­ar­bets­for­mer skul­le ut­veck­las.

Men i Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets bud­get­för­slag skärs nu bi­dra­gen till or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den ned med till och med en tred­je­del, el­ler 127 mil­jo­ner eu­ro. För Un­der­vis­nings- och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­ets om­rå­de är mi­nu­set från pen­ning­spels­med­len för sin del cir­ka 150 mil­jo­ner eu­ro, el­ler un­ge­fär en fjär­de­del.

– Om ned­skär­ning­ar­na för­verk­li­gas skul­le det va­ra en enorm smäll för or­ga­ni­sa­tio­ner­na. Barn­lä­ger, mö­tes­plat­ser, verk­sam­het för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, sam­tals­jou­rer och kam­rat­stöds­verk­sam­het skul­le mins­ka el­ler upp­hö­ra. Pri­set för dem som be­hö­ver stöd skul­le va­ra högt och ut­gif­ter­na för den of­fent­li­ga ser­vicen snabbt be­ty­dan­de, sä­ger Vert­ti Ki­u­kas, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen Sos­te, som sam­lar 230 or­ga­ni­sa­tio­ner in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den.

Fri­vil­lig­ar­be­te sår­bart

Lis­beth Hem­gård är verk­sam­hets­le­da­re för in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen för svensk­språ­ki­ga per­so­ner med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning i Fin­land, FDUV, och re­pre­sen­te­rar de svensk­språ­ki­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na i de­le­ga­tio­nen för Stea.

– Om den här ty­pen av or­ga­ni­sa­tio­ners verk­sam­het krym­per kan det be­ty­da säm­re livs­kva­li­tet och en­sam­het för många. Till ex­em­pel un­der co­ro­na­ti­den har de träf­far vi ord­nat över nä­tet haft stor be­ty­del­se för att folk in­te bli­vit helt iso­le­ra­de, sä­ger Hem­gård.

FDUV har ock­så and­ra ben att stå på, men för en del or­ga­ni­sa­tio­ner står och fal­ler verk­sam­he­ten med Ve­ikkaus­med­len. En­ligt verk­sam­hets­le­da­ren Sa­ri Aal­to-Mat­tu­ri på Psy­kisk Häl­sa Fin­land har till ex­em­pel or­ga­ni­sa­tio­nens hjälp­te­le­fon re­dan sva­rat på 100 000 sam­tal i år på grund av co­ro­nakri­sen, mot 55 000 un­der he­la för­ra året.

– För oss be­ty­der en ned­skär­ning att vi mås­te mins­ka på ar­be­tet. Har vi mind­re re­sur­ser kan vi till ex­em­pel sva­ra på fär­re sam­tal och fär­re får hjälp. Har vi fär­re an­ställ­da be­ty­der det fär­re per­so­ner som kan re­kry­te­ra, ut­bil­da och hand­le­da fri­vil­li­ga, och då mins­kar ock­så fri­vil­lig­ar­be­tet.

Med tan­ke på att över hälf­ten av för­tidspen­sio­ne­ring­ar­na be­ror på psy­kisk ohäl­sa, och en stor del av sjuk­le­dig­he­ter­na li­kaså, är frå­gan ock­så av sam­hälls­e­ko­no­misk be­ty­del­se. I slutän­dan blir det dy­ra­re för sam­häl­let, me­nar Aal­to-Mat­tu­ri.

– Men or­ga­ni­sa­tions­ar­be­tet är sår­bart över­lag, det gäl­ler in­te ba­ra oss. Om re­sur­ser­na skärs ned kan det va­ra svårt att kom­ma till­ba­ka då man tap­par nät­verk och fri­vil­li­ga.

Co­ro­nan gör fi­nan­siä­rer för­sik­ti­ga

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen (VF) och kul­tur- och ve­ten­skaps­mi­nis­ter An­ni­ka Saa­rik­ko (C) har ta­git ställ­ning för att or­ga­ni­sa­tio­ner­na ska kom­pen­se­ras för Ve­ikkaus sjun­kan­de in­täk­ter. Fi­nans­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nen (C) har lyft upp han­te­ring­en av för­lus­ten från pen­ning­spe­len som en av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na i den kom­man­de bud­get­mang­ling­en. En­ligt Van­ha­nen är ga­pet mel­lan Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets för­slag och mi­ni­ste­ri­er­nas öns­ke­mål fort­fa­ran­de fle­ra mil­jar­der.

– Det skul­le kän­nas gans­ka märk­ligt om or­ga­ni­sa­tio­ner­na skul­le glöm­mas bort i bud­ge­ten pre­cis då de­ras be­ty­del­se be­to­nats un­der co­ro­nae­pi­de­min, kom­men­te­rar Sa­ri Aal­to-Mat­tu­ri.

En­ligt pla­ner­na ska re­ge­ring­en ock­så dis­ku­te­ra fram­tids­ut­sik­ter­na för pen­ning­spel­sin­täk­ter­na i sam­band med bud­get­ge­nom­gång­en, och vil­ken roll de egent­li­gen ska ha.

Lis­beth Hem­gård på FDUV öns­kar att mi­ni­ste­ri­et re­dan ti­di­ga­re ha­de ta­git ett ak­ti­va­re grepp och kom­mit med al­ter­na­tiv för hur or­ga­ni­sa­tio­ner­nas verk­sam­het kun­de ga­ran­te­ras ock­så i fram­ti­den. Att Ve­ikkaus in­täk­ter sjun­ker kom­mer in­te som nå­gon över­rask­ning – i år har Ve­ikkaus bland an­nat ploc­kat bort en stor del av si­na spel­au­to­ma­ter i af­fä­rer­na och mins­kat på mark­nads­fö­ring­en för att mins­ka på pro­blem­spe­lan­det. Kon­kur­ren­sen från ut­länds­ka spel­saj­ter är känd se­dan länge.

– Or­ga­ni­sa­tio­ner­na är kri­tis­ka till att man in­te ana­ly­se­rat si­tu­a­tio­nen ti­di­ga­re, och nu får vi den här kall­duschen i stäl­let. Sam­ti­digt har co­ro­nakri­sen lett till att ock­så and­ra fi­nan­siä­rer som or­ga­ni­sa­tio­ner­na är be­ro­en­de av bli­vit för­sik­ti­ga. Visst är det bra att man för­sö­ker mot­ver­ka spel­be­ro­en­de, men då mås­te man ock­så fun­de­ra över hur man ska skö­ta den fi­nan­sie­ring som fal­ler bort i stäl­let, sä­ger Hem­gård.

Pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen Sos­te fö­re­slår att man till ex­em­pel kun­de sän­ka lot­te­riskat­ten, som un­der 2000-ta­let höjts från 4 till 12 pro­cent. På det vi­set skul­le sta­ten av­stå från en del av si­na in­täk­ter till för­mån för or­ga­ni­sa­tio­ner­na, då Ve­ikkaus kun­de re­do­vi­sa mer in­komst.

– Det skul­le va­ra ett lo­giskt och ad­mi­nist­ra­tivt en­kelt sätt att skö­ta kom­pen­sa­tio­nen. Att flyt­ta över en del ob­jekt till di­rekt bud­get­fi­nan­sie­ring är ock­så en möj­lig­het. Det cen­tra­la är att man nu hit­tar en lång­sik­tig lös­ning, sä­ger Vert­ti Ki­u­kas.

Re­ge­ring­en be­hand­lar bud­get­för­sla­get den 14–15 sep­tem­ber.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­na är kri­tis­ka till att man in­te ana­ly­se­rat si­tu­a­tio­nen ti­di­ga­re, och nu får vi den här kall­duschen i stäl­let. Lis­beth Hem­gård verk­sam­hets­le­da­re på FDUV

FO­TO: MOSTPHOTOS

Skärs fi­nan­sie­ring­en för fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner­na ned får det snart kon­se­kven­ser på den of­fent­li­ga si­dan, an­ser so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion Sos­te.

FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.