Många be­ro­en­de av spel­peng­ar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●En­ligt HBL:s ge­nom­gång från i fjol fick 70 svensk- och två­språ­ki­ga or­ga­ni­sa­tio­ner in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den för­ra året bi­drag från Ve­ikkaus tipsvinst­me­del.

●●Mest fick Folk­häl­san, Bar­na­vårds­för­e­ning­en och För­bun­det för per­so­ner med ut­veck­lings­stör­ning el­ler an­nan in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning, FDUV. De fick al­la över en mil­jon eu­ro.

●●Sam­man­lagt fick or­ga­ni­sa­tio­ner­na in­om häl­so­vår­den i fjol 363 mil­jo­ner eu­ro i bi­drag från Ve­ikkaus me­del. I år är sum­man 380 mil­jo­ner eu­ro, men för näs­ta år fö­reslås sum­man sjun­ka med en tred­je­del till 253 mil­jo­ner eu­ro på grund av Ve­ikkaus sjun­kan­de in­täk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.