Pro­blem med ana­ly­ser av co­ro­na­test i Helsing­fors

Helsing­fors stads te­le­fon­tjänst är ned­ringd och co­ro­na­testre­sul­ta­ten från Huslab lå­ter vän­ta på sig.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MI­KAEL SJÖVALL/HBL-SPT

Co­ro­na­test­ning­en drar ut på ti­den in­om Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt. I vis­sa fall kan det drö­ja över en vec­ka in­nan en pa­ti­ent får be­sked.

Huslab ut­lo­var testre­sul­ta­tet in­om tre till fy­ra da­gar, en­ligt in­for­ma­tion på la­bo­ra­to­ri­ets webb­si­da. Upp­gif­ten be­kräf­tas av di­a­gnostik­di­rek­tör Las­se Leh­ti­nen på HUS som har kom­men­te­rat la­bo­ra­to­ri­e­a­na­ly­ser­na för Helsingin Sa­no­mat.

– Det tar fort­fa­ran­de cir­ka 80 tim­mar att ana­ly­se­ra ett co­ro­na­test i vårt la­bo­ra­to­ri­um. Vårt mål är att det ska ta högst 48 tim­mar, sä­ger Leh­ti­nen till HS.

I prak­ti­ken stäm­mer Leh­ti­nens på­stå­en­de än­då in­te. Helsingin Sa­no­mat har bland an­nat in­ter­vju­at en för­äl­der som har vän­tat på sitt barns testre­sul­tat se­dan den 21 au­gusti. Fal­let är in­te unikt.

Fem da­gars vän­tan

Lä­ra­ren Jan-Ole Nord­lin co­ro­na­testa­des på Mej­lans sjuk­hus på ons­dags­mor­go­nen ef­ter att han fick över 39 gra­ders fe­ber och kän­de sig krass­lig. På fre­da­gen var han åter fe­ber­fri och ar­bets­för, men kun­de in­te åter­vän­da till job­bet på grund av miss­tan­ken om att han ha­de smit­tats av co­ro­na­vi­ru­set.

– Jag ring­de Helsing­fors stads råd­giv­nings­tjänst om co­ro­na­vi­ru­set på sön­da­gen och fick köa i två tim­mar in­nan jag fick svar. Jag fick ve­ta att de är i färd med att ana­ly­se­ra mån­da­gens co­ro­na­test och att det drö­jer in­nan jag får be­sked om mitt test, sä­ger Nord­lin.

Det här in­ne­bär att Nord­lin mås­te stan­na hem­ma i dag på mån­da­gen och ord­na med en vi­ka­rie i vän­tan på in­for­ma­tion från Huslab.

– Det mås­te ju ha en ne­ga­tiv in­ver­kan på smitt­spår­ning­en om folk tving­as vän­ta så här länge på be­sked, sä­ger Nord­lin.

Han stäl­ler sig ock­så kri­tisk till den in­for­ma­tion som HUS och Helsing­fors stad har pub­li­ce­rat på nä­tet.

– Jag sök­te fram Helsing­fors stads webb­si­da ”Hur age­ra ef­ter ett co­ro­na­test” och klic­ka­de på en länk som tog mig till en si­da som kräv­de vpn-in­logg­ning och var av­sedd för sta­dens häl­so­vårds­per­so­nal. In­for­ma­tions­gång­en fun­ge­rar ur­då­ligt, sä­ger Jan-Ole Nord­lin.

Det mås­te ju ha en ne­ga­tiv in­ver­kan på smitt­spår­ning­en om folk tving­as vän­ta så här länge på be­sked. Jan-Ole Nord­lin lä­ra­re som tes­ta­de sig för co­ro­na­vi­rus i ons­dags och än­nu in­te fått svar.

Kuh­mo stäng­er ef­ter lo­kal smitt­sprid­ning

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd rap­por­te­rar 28 nya fall av co­ro­na­smit­ta. Sam­man­lagt har 8 077 per­so­ner smit­tats av co­ro­na­vi­ru­set i Fin­land, varav över 60 pro­cent i hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Kuh­mo stad med­de­lar för sin del att sta­den vid­tar nya åt­gär­der för att be­grän­sa smit­tan, se­dan sta­den re­gi­stre­rat 14 smitt­fall och 130 per­so­ner bli­vit ex­po­ne­ra­de för vi­ru­set i vec­kan.

På sön­da­gen be­slu­ta­de sta­den stänga mu­se­er, bib­li­o­tek, sim­hall, ung­doms­gård och gym, och över­gå till di­stans­verk­sam­het i bland an­nat ung­doms­ar­be­tet.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd re­gi­stre­ra­de på sön­da­gen 28 nya fall av co­ro­na­vi­ru­set i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.