Est­land skär­per co­ro­na­re­strik­tio­ner – slut­fes­tat i Tal­linn på små­tim­mar­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Est­land ut­vid­gar co­ro­na­re­strik­tio­ner­na, och från och med se­nas­te helg slu­tar ba­rer och re­stau­rang­er i Tal­linn att ser­ve­ra al­ko­hol kloc­kan 23 på kväl­len. För­bu­det gäl­ler mel­lan kloc­kan 23 och kloc­kan 6 på mor­go­nen, be­rät­tar est­nis­ka rund­ra­di­o­bo­la­get ERR. En­ligt rund­ra­di­o­bo­la­get gäl­ler för­bu­det tills vi­da­re. Re­dan ti­di­ga­re har vis­sa land­skap följt sam­ma re­strik­tio­ner, och nu ut­vid­gas de till att gäl­la ock­så Har­ju­maa, där Tal­linn lig­ger.

Il­ta­sa­no­mat, som var först med ny­he­ten i Fin­land, be­rät­tar att det var många för­ar­ga­de fin­län­da­re som fick fort­sät­ta fes­ten med sva­ga­re dryc­ker i gla­set un­der lör­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.