Per­ma­frost

Hufvudstadsbladet - - Bonus - Käl­la: Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din

● Per­ma­frost, stän­dig tjä­le, är mark som är fru­sen minst två år i följd, of­ta be­tyd­ligt läng­re än så.

● Per­ma­frost fö­re­kom­mer i ark­tis­ka och nord­li­ga al­pi­na om­rå­den, samt i viss ut­sträck­ning un­der grund­ha­vet i Ark­tis och un­der bot­ten­frus­na gla­ciä­rer. I den kal­la och snö­fat­ti­ga tund­ran i Si­bi­ri­en och nor­ra Nor­da­me­ri­ka kan per­ma­fros­tens djup upp­gå till fle­ra hund­ra me­ter. På dju­pet mot­ver­kas den av jor­dens vär­me­flö­de.

● An­lägg­nings­ar­be­ten in­om om­rå­den med per­ma­frost är för­knip­pa­de med sto­ra ska­de­ris­ker och sär­skil­da tek­ni­ker mås­te an­vän­das vid väg- och hus­byg­gen för att und­vi­ka ska­dor till följd av sätt­ning­ar i mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.