Ti­nan­de per­ma­frost är en tic­kan­de bomb

21 000 ton die­sel spe­lar hu­vud­rol­len i den värs­ta ark­tis­ka ut­släppska­ta­stro­fen hit­tills. Rys­ka myn­dig­he­ter kopp­lar läc­kan i den si­bi­ris­ka gru­vor­ten No­rilsk i maj till ti­nan­de per­ma­frost. Fler lik­nan­de ka­ta­stro­fer är att vän­ta i fram­ti­den, en­ligt ex­per­ter.

Hufvudstadsbladet - - Bonus - PON­TUS AHLKVIST/TT

Re­dan ti­di­ga­re kun­de No­rilsk gö­ra an­språk på det fö­ga smick­ran­de epi­te­tet Ryss­lands smut­si­gas­te stad.

Det mas­si­va die­sel­ut­släp­pet i den si­bi­ris­ka nic­kel­in­du­stri­or­ten i maj gjor­de in­te sa­ken bätt­re. Olyc­kan har kas­tat ljus på ett pro­blem som vän­tas bli allt stör­re i takt med den glo­ba­la upp­värm­ning­en: ti­nan­de per­ma­frost, som en­ligt myn­dig­he­ter­na tro­li­gen är or­sa­ken till att mar­ken un­der bräns­le­tan­ken gav vi­ka.

70 pro­cent i risk­zon

Glo­balt be­fin­ner sig om­kring 70 pro­cent av in­fra­struk­tu­ren i om­rå­den med per­ma­frost i risk­zo­nen när de öv­re mar­klag­ren ti­nar, en­ligt en stu­die pub­li­ce­rad i Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions.

– När per­ma­fros­ten blir var­ma­re och isen i mar­ken smäl­ter så för­lo­rar man vo­ly­men som isen har. Då blir det hå­lig­he­ter och mar­ken kol­lap­sar, för­kla­rar Brit­ta San­nel, na­tur­geo­graf och per­ma­frost­fors­ka­re på Stock­holms uni­ver­si­tet.

Är du för­vå­nad över att nå­got så­dant här kun­de hän­da? – Nej, in­te alls, fak­tiskt. Det är pre­cis det man kan för­vän­ta sig och det kom­mer att ske i än­nu stör­re ut­sträck­ning i fram­ti­den, när upp­ti­ning­en går snab­ba­re än i dag. Det lig­ger in­te jät­te­långt fram i ti­den, sä­ger hon.

In­du­stri och gruv­nä­ring

Många fö­re­stäl­ler sig kanske Ark­tis och dess när­om­rå­den som en i stort sett obe­bodd plats. Men där finns gott om sam­häl­len, vägar, järn­vä­gar, in­du­stri­er, gruv­nä­ring och pi­pe­li­nes som trans­por­te­rar ol­ja och na­tur­gas, på­pe­kar San­nel.

– Upp­ti­ning­en kom­mer att på­ver­ka all in­fra­struk­tur i om­rå­den med per­ma­frost, sä­ger hon.

En om­fat­tan­de rädd­nings­in­sats har satts in för att hind­ra den läck­ta ol­jan i No­rilsk från att nå Ka­ra­ha­vet, en del av Nor­ra isha­vet, där eko­sy­ste­men pre­cis som i öv­ri­ga Ark­tis är väl­digt käns­li­ga för stör­ning­ar.

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har ock­så krävt lagänd­ring­ar för att för­hind­ra lik­nan­de ut­släpp i fram­ti­den.

”För­står in­te ho­tet”

Trots de sto­ra ris­ker­na är den ti­nan­de per­ma­fros­ten en pe­ri­fer frå­ga för de fles­ta rys­sar, en­ligt Ivan Blo­kov, pro­gram­chef för forsk­ning och ut­red­ning på rys­ka Gre­en­pe­a­ce.

– Bland all­män­he­ten är det en gans­ka be­grän­sad dis­kus­sion, även om den har till­ta­git nå­got, sär­skilt i so­ci­a­la me­di­er. Men ge­ne­rellt tror jag in­te att folk för­står ho­tet, trots en ökad med­ve­ten­het om kli­mat­för­änd­ring­ar, sä­ger han på te­le­fon från Moskva.

– Mer än hal­va Ryss­land är täckt av per­ma­frost, men ba­ra en li­ten del av be­folk­ning­en bor i de här om­rå­de­na.

Blo­kov oro­ar sig ock­så för vad ut­släp­pet kan stäl­la till med i vat­ten­dra­gen runt No­rilsk, som re­dan se­dan ti­di­ga­re är för­o­re­na­de på grund av nic­kel­in­du­strin. Hös­ten 2016 fär­ga­des den när­be­läg­na Dal­dykan­flo­den blod­röd se­dan en fil­tre­rings­an­lägg­ning till­hö­ran­de Nor­nic­kel – värl­dens störs­ta nic­kel­pro­du­cent – sväm­mat över ef­ter kraf­ti­ga sky­fall.

– Die­seln kom­mer högst san­no­likt att ta död på sto­ra de­lar av flo­der­nas eko­sy­stem och om den tar sig läng­re norrut kanske till och med på­ver­ka is­björ­nar, som är väl­digt käns­li­ga, sä­ger han.

Ge­o­tek­nis­ka lös­ning­ar

Ut­satt in­fra­struk­tur kan skyd­das från upp­ti­ning­ens ef­fek­ter med oli­ka ge­o­tek­nis­ka lös­ning­ar, till ex­em­pel att lå­ta pi­pe­li­nes och bygg­na­der vi­la på sär­skil­da kon­struk­tio­ner som står emot sätt­ning­ar i mar­ken. Men prislap­pen är hög.

– Det rör sig om åt­gär­der som kos­tar oer­hör­da sum­mor peng­ar. Dess­utom är det all­tid lät­ta­re när man byg­ger nytt än att gå in och för­sö­ka gö­ra om de här kon­struk­tio­ner­na i ef­ter­hand, sä­ger Brit­ta San­nel.

Finns det någ­ra rik­ta­de åt­gär­der för att kom­ma åt själ­va grund­pro­ble­met? – Ty­värr in­te, ut­an det hand­lar om att be­grän­sa upp­värm­ning­en glo­balt så myc­ket vi kan och för­sö­ka le­va upp till mål­sätt­ning­en om max 1,5 el­ler åt­minsto­ne 2 gra­ders tem­pe­ra­turök­ning. Och den hal­va gra­den gör väl­digt stor skill­nad up­pe i Ark­tis, där upp­värm­ning­en pro­gno­sti­se­ras att bli dub­belt så stor som det glo­ba­la me­del­vär­det, sä­ger hon.

När per­ma­fros­ten blir var­ma­re och isen i mar­ken smäl­ter så för­lo­rar man vo­ly­men som isen har. Då blir det hå­lig­he­ter och mar­ken kol­lap­sar.

Brit­ta San­nel

Na­tur­geo­graf och per­ma­frost­fors­ka­re vid Stock­holms uni­ver­si­tet

FO­TO: EU­RO­PE­AN SPA­CE AGENCY/TT-AP

Vat­ten­drag nä­ra No­rilsk som fär­gats rö­da av den läck­ta die­sel­ol­jan. Bil­den är från Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen (ESA).

FO­TO: SERGEY PONOMAREV/ TT-AP, AR­KIV

■ Bo­stä­der i No­rilsk.

FO­TO: RU-RTR RUSSIAN TELEVISION/TT-AP

Rädd­nings­in­sat­sen ef­ter olyc­kan ut­an­för No­rilsk. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.