Hufvudstadsbladet

Kam­pen hård­nar in­för Cen­terns ord­fö­ran­de­val

Kul­mu­nis ut­ma­na­re vill skär­pa bil­den om par­ti­ets roll i re­ge­ring­en och fram­ti­da mål

- TEXT: SYL­VIA BJON Syl­via.bjon@ksf­me­dia.fi Business · Elections · Politics · Helsinki · Helsingfors · Finland · Ilkka · European Union · Kamppi · UPM-Kymmene · True Finns

De fy­ra ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter­na i Cen­tern möt­tes i de­batt i Helsing­fors i går. Ut­ma­nar­na till par­ti­ets sit­tan­de ord­fö­ran­de Katri Kul­mu­ni an­ser att bil­den ut­åt be­hö­ver skär­pas. Kri­ti­ken gäl­ler bland an­nat att det upp­stått en osä­ker­het kring hur bun­det par­ti­et är till re­ge­ring­en. Ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter­na är ock­så över­ens om att det be­hövs star­ka­re mål­bil­der och fram­tids­vi­sio­ner.

An­ni­ka Saa­rik­ko, som i oli­ka mät­ning­ar be­teck­nats som för­hands­fa­vo­rit åt­minsto­ne bland par­ti­ets krets­ak­ti­va, sä­ger att hon ställt upp i va­let för att hon ”stod vid ett väg­skäl” där det in­te kan fort­sät­ta så att hon in­te tror på det sätt man gör sa­ker i par­ti­et.

Trots att Saa­rik­ko flag­gat starkt för re­ge­rings­ar­be­tet sa­de hon att den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken mås­te sam­man­län­kas i re­ge­ring­en.

– Det­ta är in­te trots, men vi mås­te hit­ta en ge­men­sam ton mel­lan SDP och Cen­tern och de öv­ri­ga. Om det in­te sker, mås­te vi på all­var fun­de­ra om vi kan fort­sät­ta i re­ge­ring­en.

Kul­mu­ni un­der­stry­ker att re­ge­ring­en in­te får fat­ta så­da­na be­slut som ökar fö­re­ta­gens kost­na­der.

Cen­tern mås­te stå för ini­ti­a­tiv och fram­tids­vi­sion, in­te för kort­sik­tigt spel. Så ly­der så gott som al­la fy­ra ord­fö­ran­de­kan­di­da­ters ana­lys. Men med en knapp vec­ka kvar till ord­fö­ran­de­va­let kom spän­ning­ar­na fram då kan­di­da­ter­na möt­tes i en de­batt i Helsing­fors.

– När jag följ­de po­li­ti­ken från si­dan om un­der ett års tid, såg jag att po­li­ti­ken är som bäst när man verk­li­gen tving­as hit­ta ens de mins­ta ge­men­sam­ma näm­nar­na för att lö­sa kri­sen och läm­nar det kort­sik­ti­ga spe­lan­det åt si­dan, sä­ger An­ni­ka Saa­rik­ko, ny­li­gen åter­kom­men från ett års för­äld­ra­le­dig­het och den som först öpp­na­de ord­fö­ran­de­kam­pen i Cen­tern ge­nom att i ju­li ut­ma­na den sit­tan­de ord­fö­ran­den Katri Kul­mu­ni ef­ter att hon sut­tit i mind­re än ett år.

Upp­läg­get är myc­ket ovan­ligt: Kul­mu­nis tid som ord­fö­ran­de har än­nu in­te mätts i ett en­da val, nå­got hon ock­så själv fram­hål­ler.

– Cen­terns väl­jar­stöd har sjun­kit i sex år. Det tar tid att åter­stäl­la för­tro­en­det, men nu blir jag prö­vad i en sprint­täv­ling, sä­ger Kul­mu­ni.

De fy­ra kan­di­da­ter­na Kul­mu­ni, Saa­rik­ko, riks­dags­le­da­mo­ten Pe­tri Hon­ko­nen och fö­re­ta­ga­ren Ilk­ka Ti­ai­nen möt­tes i en pa­nel­de­batt ar­ran­ge­rad av för­e­ning­en Po­li­tis­ka jour­na­lis­ter­na.

”Riks­dags­grup­pen var sa­ligt ove­tan­de”

Med en­bart någ­ra da­gar till par­ti­kon­gres­sen var det nu en hård­nad stäm­ning – stund­vis rentav då­lig stäm­ning mel­lan Kul­mu­ni och Saa­rik­ko, som in­led­de ord­väx­ling­en re­dan i bör­jan. I som­ras sa­de Saa­rik­ko att det råd­de allt­för myc­ket ”ka­os” och spe­ku­la­tion kring om Cen­tern skul­le hål­las i re­ge­ring­en el­ler var på väg att fäl­la den.

– Mitt ut­ta­lan­de hand­la­de om att det bå­de in­om par­ti­et och via mass­me­dia kom allt­för många ryk­ten om att re­ge­rings­sam­ar­be­tet var i våg­skå­len i Cen­tern, sä­ger Saa­rik­ko.

– Men An­ni­ka, du skul­le ha kun­nat ringa mig i ju­ni när du sa­de att det spe­ku­le­ra­des i me­di­er­na. Från Cen­terns håll skul­le det nog ha klar­nat, skju­ter Kul­mu­ni in.

– Vi kan gå in på de­tal­jer­na sen, men sa­ken är den att he­la Cen­terns riks­dags­grupp var sa­ligt ove­tan­de om vad som på­gick i par­ti­et just då. Men det är att grä­va i det för­flut­na. Jag på­pe­ka­de ba­ra att den bild av oss, och av re­ge­ring­en, som spreds då in­te bi­drog till lan­dets sta­bi­li­tet i fol­kets ögon, kvit­te­ra­de Saa­rik­ko.

Kul­mu­ni sva­rar att oklar­he­ten var nå­got som od­la­des i mass­me­di­er­na, in­te i Cen­tern. Riks­dags­le­da­mo­ten Pe­tri Hon­ko­nen hål­ler där­e­mot med Saa­rik­ko om att det råd­de ett visst ka­os och att det be­hövs kla­ra be­sked som lug­nar ner dis­kus­sio­nen.

Plats för fram­tids­vi­sio­ner

Ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter­na de­lar al­la ana­ly­sen att Cen­tern kan vin­na stör­re för­tro­en­de bland väl­jar­na en­bart ge­nom att ta ini­ti­a­ti­vet kring fram­tids­vi­sio­ner och att må­la upp hur Fin­land kla­rar av att upp­rätt­hål­la väl­färds­sta­ten, ha lön­sam­ma fö­re­tag och in­du­stri och hål­la ihop oli­ka re­gi­o­ner av lan­det.

Pe­tri Hon­ko­nen sä­ger att den ti­di­ga­re par­ti­le­da­ren Ju­ha Si­pi­lä sat­te sig själv på spel för att på­ver­ka kon­kur­rens­kraf­ten, och an­ser att det nu be­hövs lik­nan­de le­dar­skap.

UPM:s be­slut att läg­ga ner pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la har lett till en de­batt som fo­ku­se­rar allt­för myc­ket på att fram­fö­ra be­skyll­ning­ar åt oli­ka håll, an­ser bå­de Hon­ko­nen och Saa­rik­ko.

– Det är in­te re­ge­ring­en som hit­tat på di­gi­ta­la tid­ning­ar och an­nat som mins­kar ef­ter­frå­gan på tid­nings­pap­per, sä­ger Hon­ko­nen och tilläg­ger att hans pri­o­ri­te­ring­ar för in­du­strin fram­ö­ver vo­re att se till att trans­port och bräns­le in­te blir dy­ra­re.

– Om ar­bets­mark­na­den skul­le fun­ge­ra, så skul­le ar­bets­gi­var­na och lön­ta­gar­na nu ak­tivt sit­ta och fun­de­ra på vad de kan gö­ra åt pri­set på ar­bets­kraft, men det gör de in­te, sä­ger Hon­ko­nen.

Kul­mu­ni sä­ger att re­ge­ring­en in­te kan ta ställ­ning till en­skil­da fö­re­tag, men där­e­mot se till att ”in­te en en­da kost­nad får sti­ga för fö­re­ta­gen”.

– Där­för kan vi in­te slo­pa åter­bä­ring­en av ener­giskat­ter till in­du­strin di­rekt när vi sän­ker elskat­ten, ut­an det be­hövs en läng­re över­gångs­tid. An­nars upp­står det en si­tu­a­tion för en del fö­re­tag där kost­na­der­na sti­ger.

– Vi mås­te få di­gi­ta­li­se­ring­en i mål, det är min ge­ne­ra­tions störs­ta in­fra­struk­tur­pro­jekt. I da­gens lä­ge har vi bild­ligt sett fått vägar­na bygg­da, men inga kors­ning­ar. Via di­gi­ta­li­se­ring kan vi de­cent­ra­li­se­ra lan­det, sä­ger fö­re­ta­ga­ren Ilk­ka Ti­ai­nen.

”Kan in­te va­ra mi­ni-sann­fin­län­da­re”

De­bat­ten be­rör­de ock­så EU:s åter­hämt­nings­fond och in­vand­ring. EU­fon­den får mest kri­tik av Hon­ko­nen och Ti­ai­nen. Kul­mu­ni och Saa­rik­ko an­ser att kom­pro­mis­sen, även om den in­te är allt Fin­land för­sök­te få ige­nom, kan stöd­jas som en­gångs­fö­re­te­el­se.

In­te hel­ler Hon­ko­nen är på väg att fäl­la åter­hämt­nings­fon­den i riks­da­gen, men be­kym­rar sig för hur EU:s folk­li­ga stöd kan även­ty­ras.

Kul­mu­ni fick en frå­ga om sin pam­flett, där hon skri­vit bland an­nat om brotts­lig­he­ten bland in­vand­ra­re, och om Cen­tern vill loc­ka till­ba­ka väl­ja­re från Sann­fin­län­dar­na.

Kul­mu­ni sä­ger att det stäm­mer att väl­ja­re bytt par­ti, men att hen­nes oro har sin upp­rin­nel­se i klyf­tor mel­lan re­gi­o­ner och stads­de­lar.

– Det är in­te rätt att det finns stads­de­lar i Helsing­fors där det stän­digt är läg­re sys­sel­sätt­ning, säm­re skol­fram­gång­ar och läg­re val­del­ta­gan­de. Om det gäl­ler om­rå­den med in­vand­ra­re har in­teg­ra­tio­nen in­te lyc­kats, sä­ger Kul­mu­ni.

Saa­rik­ko hål­ler med om klyf­tor­na men ifrå­ga­sät­ter om te­ma­ti­ken får till­ba­ka väl­ja­re: Cen­tern kan in­te va­ra ”mi­ni-sann­fin­län­da­re”, sä­ger hon.

– Det är det in­te frå­ga om hel­ler, ut­an om att ska­pa hopp, sam­ma hopp för al­la. Jag hop­pas al­la par­ti­er ta­lar om in­vand­ring, det är in­te Sann­fin­län­dar­nas en­sam­rätt, kvit­te­rar Kul­mu­ni.

Jag för­stod att jag är vid ett väg­skäl, där jag in­te kan fort­sät­ta om jag in­te tror på det sätt man gör sa­ker i par­ti­et.

An­ni­ka Saa­rik­ko

Jag har bli­vit kal­lad för en lands­plå­ga, men jag stäl­ler gär­na upp på att va­ra en lands­plå­ga om det in­ne­bär att för­sva­ra jord­bru­ka­re, fö­re­ta­ga­re och jobb.

Katri Kul­mu­ni

När man ser på stats­mi­nis­tern, så be­hö­ver hon nog stöd med att för­stå hur fö­re­ta­gen fun­ge­rar och hur job­ben ska­pas. Jag kan er­bju­da det och vi har myc­ket kun­skap i par­ti­et.

Pek­ka Ti­ai­nen

När par­ti­et är i re­ge­ring­en, så är det omöj­ligt att le­da par­ti­et om man själv in­te sit­ter där.

Pe­tri Hon­ko­nen

 ?? FO­TO: ANT­TI AI­MO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA ?? Katri Kul­mu­ni fram­hål­ler att hen­nes ar­be­te än­nu in­te mätts i ett en­da val. An­ni­ka Saa­rik­ko sä­ger att par­ti­er­na in­te finns till en­bart för va­lens skull, ut­an ock­så för hur verk­sam­he­ten ser ut där­e­mel­lan.
FO­TO: ANT­TI AI­MO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA Katri Kul­mu­ni fram­hål­ler att hen­nes ar­be­te än­nu in­te mätts i ett en­da val. An­ni­ka Saa­rik­ko sä­ger att par­ti­er­na in­te finns till en­bart för va­lens skull, ut­an ock­så för hur verk­sam­he­ten ser ut där­e­mel­lan.
 ??  ??
 ?? FO­TO: ANT­TI AI­MO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA ?? Riks­dags­le­da­mo­ten Pe­tri Hon­ko­nen (C), i mit­ten, vill se nya sam­tal om lan­dets kon­kur­rens­kraft och pri­set på ar­be­te. Fö­re­ta­ga­ren Ilk­ka Ti­ai­nen, till hö­ger, er­bju­der stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin coach­ning om hur fö­re­tag fun­ge­rar.
FO­TO: ANT­TI AI­MO-KO­I­VISTO/LEHTIKUVA Riks­dags­le­da­mo­ten Pe­tri Hon­ko­nen (C), i mit­ten, vill se nya sam­tal om lan­dets kon­kur­rens­kraft och pri­set på ar­be­te. Fö­re­ta­ga­ren Ilk­ka Ti­ai­nen, till hö­ger, er­bju­der stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin coach­ning om hur fö­re­tag fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland