Hufvudstadsbladet

Co­ro­nakri­sens in­ver­kan

- Käl­lor: Sta­tistik­cen­tra­len, So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et Unemployment · Employment · Society

Så här har pan­de­min på­ver­kat eko­no­min, ut­i­från någ­ra eko­no­mis­ka nyc­kel­tal:

●Räk­nat i bnp har sam­hälls­e­ko­no­min krympt tre kvar­tal i följd. Un­der and­ra kvar­ta­let upp­gick minsk­ning­en till 4,5 pro­cent, el­ler 6,4 pro­cent med kor­ri­ge­ring för ar­bets­da­gar.

●Ex­port­vo­ly­men mins­ka­de med 8,7 pro­cent från förs­ta kvar­ta­let och im­port­vo­ly­men med 9,8 pro­cent.

●In­du­strins or­de­rin­gång har mins­kat sex må­na­der i följd, en­ligt de se­nas­te upp­gif­ter­na som sträc­ker sig till ju­ni. Då var or­de­rin­gång­en 11,8 pro­cent mind­re än un­der sam­ma må­nad i fjol. I maj, då or­de­rin­gång­en sjönk som mest re­do­vi­sa­des en minsk­ning på 28,2 pro­cent.

●An­ta­let ar­bets­lö­sa var i ju­li 216000, el­ler 7,7 pro­cent av ar­bets­kraf­ten. Det är 1,7 pro­cen­ten­he­ter mer än vid sam­ma tid i fjol, men 2,9 pro­cen­ten­he­ter mind­re än i maj i år. Un­der 90-ta­lets re­ces­sion var som mest 19,9 pro­cent av ar­bets­kraf­ten ar­bets­lös.

●An­ta­let per­mit­te­ra­de var un­der vå­ren som mest up­pe i 180 000, men ha­de i ju­li sjun­kit till drygt 100 000. Värst drab­ba­de är an­ställ­da in­om tu­rism- och re­stau­rang­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland