Hufvudstadsbladet

Det­ta har hänt

- Jämsä · UPM-Kymmene · Cheech Marin

●●UPM med­de­la­de den 26 au­gusti att bo­la­get pla­ne­rar att stänga sin pap­pers­fa­brik i Kai­po­la, Jäm­sä.

●●En­ligt UPM be­ror ned­lägg­ning­en på höga ar­bets­krafts­kost­na­der, skat­ter och för­höj­da kost­na­der för frakt och rå­va­ror.

●●Ned­lägg­ning­en av pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la kom­mer att på­ver­ka cir­ka 450 av UPM:s an­ställ­da.

●●Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP) har kri­ti­se­rat UPM:s be­slut och ef­ter­lyst star­ka­re an­ställ­nings­skydd för fins­ka in­dustri­ar­be­ta­re.

●●Marins ut­ta­lan­de har kri­ti­se­rats hårt av Sam­lings­par­ti­ets och Cen­terns riks­dags­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland