Hufvudstadsbladet

Van­da för­stär­ker coronatest­ning på flyg­plat­sen

- HBL Travel · Helsinki · Helsingfors · Finland · Helsinki Airport · National Institute for Health and Welfare

Van­da stad till­sät­ter en led­nings­grupp för att in­ten­si­fi­e­ra ar­be­tet med häl­so­sä­ker­he­ten på Helsing­fors-Van­da flyg­plats. På så sätt ska re­se­nä­rer­nas tillit byg­gas upp på nytt i co­ro­na­ti­der.

Ar­be­tet med att fö­re­byg­ga och hej­da co­ro­na­smit­ta på Helsing­forsVan­da flyg­plats struk­tu­re­ras om då Van­da stad till­sät­ter en led­nings­grupp för att ko­or­di­ne­ra och stöd­ja ar­be­tet. Ee­ro Hir­ven­sa­lo, me­di­ci­nal­chef vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt, le­der grup­pen där även In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i söd­ra Fin­land och Van­da stad är re­pre­sen­te­ra­de.

Rit­va Vil­ja­nen, stads­di­rek­tör i Van­da, sä­ger att sta­den vill tryg­ga re­san­det via flyg­plat­sen och åter­stäl­la re­se­nä­rer­nas för­tro­en­de för flyg­plat­sens åt­gär­der och ru­ti­ner för att hej­da vi­rus­sprid­ning­en.

Bland an­nat ska man rik­ta tes­tan­det mer och tyd­li­ga­re sty­ra oli­ka re­se­nä­rer rätt. Myn­dig­he­ter­na ska ock­så snab­ba­re ta be­slut om ka­ran­tän för co­ro­na­po­si­ti­va re­se­nä­rer som an­län­der, men som in­te har en hem­kom­mun i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland