Hufvudstadsbladet

Mis­sions­säll­ska­pet sä­ger upp och per­mit­te­rar

- HBL

Fins­ka mis­sions­säll­ska­pet per­mit­te­rar si­na an­ställ­da i en må­nad och högst 22 per­so­ner sägs upp. Det är ut­fal­let av sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar­na.

Fins­ka mis­sions­säll­ska­pets verk­sam­het har drab­bats så hårt un­der co­ro­nakri­sen att man har sam­ar­bets­för­hand­lat. Som en följd av det kan upp till 22 per­so­ner mis­ta job­bet och he­la per­so­na­len, in­klu­si­ve led­ning­en, kom­mer att per­mit­te­ras i en må­nad.

Mis­sions­säll­ska­pet tving­as skä­ra i sin verk­sam­het med upp till 30 års­ver­ken av vil­ka en del kan el­ler har kun­nat ord­nas ge­nom att om­or­ga­ni­se­ra ar­bets­upp­gif­ter, pen­sio­ne­ring­ar och ge­nom att av­stå pla­ne­ra­de re­kry­te­ring­ar. Upp­säg­ning­ar­na är än­då ound­vik­li­ga ef­tersom verk­sam­he­ten mås­te an­pas­sas på sikt.

Verk­sam­hets­le­da­ren Rolf Steffans­son sä­ger i ett press­med­de­lan­de att be­slu­tet är tungt och att ar­bets­gi­va­ren vill att det är håll­bart, kva­li­ta­tivt och sä­ker­stäl­ler or­ga­ni­sa­tio­nens funk­tions­för­må­ga på lång sikt.

Fins­ka mis­sions­säll­ska­pet är en av de störs­ta ak­tö­rer­na in­om Fin­lands bi­stånds- och ut­veck­lings­sam­ar­be­te. Av per­so­nal­styr­kan på drygt 200 per­so­ner för­ra året job­ba­de in­e­mot 90 ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland