Hufvudstadsbladet

Tysk fond kö­per Fis­kars halv­fär­di­ga hu­vud­kon­tor

Fas­tig­hets­fö­re­ta­get NCC säl­jer bygg­na­den Kei­la­ni­e­mi Next, som ska bli Fis­kars nya hu­vud­kon­tor när det står klart näs­ta år.

- FRED­RIK HäGGMAN Business · Mergers and Acquisitions · Investing · Real Estate · Corporate Finance · Finance · Fiskars Corporation

Ny­byg­get Kei­la­ni­e­mi Next på Kä­gelud­den i Es­bo säljs till en fond som för­val­tas av tys­ka fö­re­ta­get War­burg-HIH In­vest. Fas­tig­he­ten ska bli Fis­kars nya hu­vud­kon­tor när den står klar i de­cem­ber 2021.

Säl­ja­ren, det svens­ka bygg- och fas­tig­hets­fö­re­ta­get NCC, be­skri­ver det nio vå­ning­ar höga kon­tors­hu­set som ett till­tänkt land­mär­ke för dem som an­län­der till Kä­gelud­den från Ring I.

War­burg HIH In­vest ser kö­pet som ett förs­ta steg mot en ökad när­va­ro i Nor­den. Af­fä­ren ge­nom­förs som en bo­lags­för­sälj­ning.

”Vi har gjort in­ve­ste­ring­en av fle­ra skäl. Dels lig­ger fas­tig­he­ten i ett om­rå­de där det re­dan finns någ­ra av Fin­lands störs­ta fö­re­tag och som har en på­tag­lig fram­tids­vi­sion om att kom­bi­ne­ra ar­be­te, bo­en­de och nö­je, dels kom­mer Fis­kars Group, ett glo­balt fö­re­tag med en stark pro­dukt- och va­ru­mär­kes­port­följ, att bli hy­res­gäs­ter” sä­ger Matt­hi­as Bro­des­ser, chef för bo­la­gets in­ter­na­tio­nel­la för­värv, i ett press­med­de­lan­de.

Fis­kars har skri­vit på ett av­tal om att hy­ra bygg­na­den i tolv år.

Fis­kars nu­va­ran­de hu­vud­kon­tor lig­ger i Ara­bi­astran­den i an­slut­ning till Ara­bi­as gam­la ke­ra­mik­fa­brik, som stäng­des 2016.

 ?? FO­TO: PRESSFOTO ?? I slu­tet av näs­ta år flyt­tar Fis­kars från sitt nu­va­ran­de hu­vud­kon­tor i Ara­bi­astran­den till ett nio vå­ning­ar högt ny­byg­ge på Kä­gelud­den.
FO­TO: PRESSFOTO I slu­tet av näs­ta år flyt­tar Fis­kars från sitt nu­va­ran­de hu­vud­kon­tor i Ara­bi­astran­den till ett nio vå­ning­ar högt ny­byg­ge på Kä­gelud­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland