Hufvudstadsbladet

Be­grän­sat ut­bud text men un­dan­tag på svens­ka

- European Union · Ministry of Transport and Communications

●●De kom­mer­si­el­la me­die­bo­la­gens in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion Me­di­e­för­bun­det kla­ga­de 2017 till EU­kom­mis­sio­nen och me­na­de att Yles text­pro­duk­tion in­ne­bär otill­bör­lig kon­kur­rens. För­u­tom au­dio- och vi­de­oin­ne­håll är text­pro­duk­tio­nen i dag en cen­tral del av Yles verk­sam­het.

●●Ef­ter dis­kus­sio­ner mel­lan EU-kom­mis­sio­nen och Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et, som mi­ni­ste­ri­et har be­slu­tat att in­te of­fent­lig­görs, finns ett för­slag till re­vi­de­rad Yle­lag.

●●En­ligt lag­för­sla­get ska Yle in­te få pub­li­ce­ra tex­ter som sak­nar kopp­ling till ett in­ne­håll med ljud el­ler bild.

●●Vis­sa un­dan­tag finns. Ett är att Yle ska kun­na pub­li­ce­ra ny­he­ter i text­form re­gi­o­nalt på svens­ka. Det­sam­ma skul­le gäl­la på sa­mis­ka och ro­ma­ni samt på lan­dets and­ra mi­no­ri­tets­språk.

●●En­ligt för­sla­get ska det ock­så va­ra möj­ligt för Yle att pub­li­ce­ra in­ne­håll i text­form om kul­tur ef­tersom det in­te all­tid finns till­gång till ”au­dio- och vi­de­oin­ne­håll från kul­tu­re­ve­ne­mang, men rap­por­te­ring­en om dem kan va­ra be­ty­del­se­full.”

●●Det ska li­kaså va­ra möj­ligt för Yle att pub­li­ce­ra tex­ter om in­lär­ning, som Ve­ta­mix och Abi­mix.

●●Lag­för­sla­get har va­rit på re­miss. Av­sik­ten är att re­ge­ring­en ska ge sitt slut­li­ga för­slag till riks­da­gen i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland