Hufvudstadsbladet

Frö­brist bakom ti­di­ga­re höst­flytt

Ny forsk­ning vi­sar att un­der hös­tar som den­na ten­de­rar tras­tar, si­den­svan­sar och and­ra fåg­lar som äter bär och frön att flyt­ta sö­derut ti­di­ga­re. Det be­ror på att det finns ont om frön.

- PE­TER BUCHERT Animals · Wildlife · University of Turku · University of Helsinki · Helsinki

Till­gång­en på nä­ring på­ver­kar tid­punk­ten för höst- och vår­flyt­ten för fröä­tan­de fåg­lar be­tyd­ligt mer än till ex­em­pel vär­men. När det finns gott om frön och bär drö­jer tras­tar, si­den­svan­sar och bo­fin­kar kvar se­na­re än vid år med då­lig till­gång på frö. Det vi­sar en lång­tids­stu­die som Åbo uni­ver­si­tet och Helsing­fors uni­ver­si­tet har ut­fört i sam­ar­be­te med Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet.

Stu­di­en vi­sar ock­så att trä­dens fröskörd, till­sam­mans med vä­der­för­hål­lan­de­na, ock­så spe­lar in på fåg­lar­nas vår­flytt ett knappt halv­år se­na­re. Finns det gott om frön på hös­ten åter­vän­der de här fåg­lar­na ti­di­ga­re även näs­ta vår.

Det häng­er ihop med att fåg­lar som äter frön och bär över­vint­rar läng­re norrut, när­ma­re si­na häck­nings­lo­ka­ler, un­der så­da­na vint­rar. Det gör att de kan åter­vän­da ti­di­ga­re, om vår­väd­ret tillå­ter.

Många av vå­ra van­li­ga fåg­lar i den här ka­te­go­rin liv­när sig på frö från gran och björk. En­ligt Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets be­döm­ning är den här fröskör­den då­lig i höst, och det ser in­te hel­ler ut som om rön­nen skul­le ge rik­ligt med bär i år.

Där­med är det san­no­likt att tras­tar­na, si­den­svan­sar­na och fin­kar­na kom­mer att flyt­ta bort ti­di­ga­re i höst, sä­ger fors­kar­na bakom stu­di­en. Den sam­man­stäl­ler in­for­ma­tion från de 29 se­nas­te åren om tid­punk­ten för fåg­lar­nas flytt, vä­der­för­hål­lan­den och bär- och fröskörd.

 ?? Fo­to: mostP­ho­tos ??
Fo­to: mostP­ho­tos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland