Hufvudstadsbladet

Hi­sto­risk is­ra­e­lisk flyg­ning till Emi­ra­ten

Den förs­ta kom­mer­si­el­la flyg­ning­en från Is­ra­el, med en ame­ri­kansk-is­ra­e­lisk de­le­ga­tion om­bord, har lan­dat i För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten se­dan län­der­na enats om att nor­ma­li­se­ra re­la­tio­ner­na.

- TT-AFP Politics · Israel · United States of America · West Bank · Benjamin Netanyahu · El Al Israel Airlines Ltd. · United Arab Emirates · Jared Kushner · Donald Trump · Melania Trump · Luke Donald · Saudi Arabia · Iran · Abu Dhabi · Bahrain · Oman · Sudan · Steve Israel

Emi­ra­ten blir i och med av­ta­let den förs­ta gulfsta­ten, och det tred­je arab­lan­det, att upp­rät­ta full­stän­di­ga di­plo­ma­tis­ka för­bin­del­ser med Is­ra­el.

En­ligt den USA-för­hand­la­de över­ens­kom­mel­sen, som nåd­des ti­di­ga­re i au­gusti, för­bin­der sig Is­ra­el att stop­pa den pla­ne­ra­de an­nek­te­ring­en av pa­les­tinsk mark på oc­ku­pe­ra­de Väst­ban­ken. Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu har dock sagt att pla­ner­na fort­fa­ran­de lig­ger på bor­det.

Det is­ra­e­lis­ka flyg­bo­la­get El Al ge­nom­för­de sin förs­ta flyg­ning till För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten. Om­bord fanns bland and­ra Ja­red Kush­ner, råd­gi­va­re och tilli­ka svär­son till USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, Ro­bert O’Bri­en, USA:s na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re lik­som hans is­ra­e­lis­ke mot­sva­rig­het Meir BenS­hab­bat.

Många om­rå­den

Sau­dia­ra­bi­en tillät pla­net att fly­ga ge­nom dess luft­rum, nå­got Kush­ner sär­skilt tac­ka­de för.

En ge­men­sam fak­tor för För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten, Is­ra­el, USA och Sau­dia­ra­bi­en är att de ser Iran som det sto­ra ho­tet.

I Abu Dha­bi ska de­le­ga­tio­ner­na dis­ku­te­ra frå­gor om han­del, trans­por­ter, häl­sa, ener­gi och sä­ker­het.

– Vårt mål är att nå fram till en ge­men­sam hand­lings­plan för att ut­veck­la re­la­tio­ner­na in­om ett myc­ket brett fält av om­rå­den, sä­ger BenS­hab­bat.

Pa­les­tins­ka le­da­re har be­skri­vit av­ta­let som ett svek från För­e­na­de ara­be­mi­ra­tens si­da. Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu har sagt att sam­tal på­går för att upp­nå lik­nan­de av­tal även med and­ra ara­bis­ka mus­lims­ka län­der. Ba­h­rain, Oman och Su­dan kan en­ligt oli­ka käl­lor stå på tur.

– Me­dan det­ta är en hi­sto­risk flyg­ning hop­pas vi att den kom­mer att sät­ta igång en till och med än­nu mer hi­sto­risk re­sa i Mel­la­nöstern och bort­om. Fram­ti­den mås­te in­te va­ra för­ut­be­stämd av då­ti­den, sä­ger Kush­ner.

 ?? FO­TO: NIR ELI­AS/TT-AP ?? Ja­red Kush­ner, råd­gi­va­re och tilli­ka svär­son till USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, och Ro­bert O’Bri­en, USA:s na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re, om­bord på El Al-pla­net un­der flyg­ning­en till För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten.
FO­TO: NIR ELI­AS/TT-AP Ja­red Kush­ner, råd­gi­va­re och tilli­ka svär­son till USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, och Ro­bert O’Bri­en, USA:s na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re, om­bord på El Al-pla­net un­der flyg­ning­en till För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland