Hufvudstadsbladet

Hund­ra­tals dö­da ef­ter lerskred

- TT-AFP Disasters · Nepal · India

Jordskred och över­sväm­ning­ar ef­ter häf­ti­ga regn har lett till minst 41 män­ni­skors död i Nepal och i In­di­en un­der för­ra vec­kan. Monsun­pe­ri­o­den som nu går mot sitt slut har krävt hund­ra­tals liv i Syda­si­en.

Minst 269 män­ni­skor har dött i det ber­gi­ga Nepal i år, och 76 män­ni­skor sak­nas fort­fa­ran­de där, upp­ger myn­dig­he­ter. I ett av­läg­set hörn i de väst­ra de­lar­na av lan­det dog tio män­ni­skor, varav fy­ra barn, då ett jordskred be­grav­de fem hus på sön­da­gen.

I del­sta­ten Gu­ja­rat i väst­ra In­di­en har 14 män­ni­skor dött un­der de se­nas­te da­gar­na i oli­ka till­bud till följd av de kraf­ti­ga reg­nen och över­sväm­ning­ar­na.

År­li­gen om­kom­mer hund­ra­tals män­ni­skor i In­di­en av bland an­nat över­sväm­ning­ar och ler- och jordskred som or­sa­kats av monsun­regn. Sky­fal­len va­rar of­tast mel­lan ju­ni och sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland