Hufvudstadsbladet

Sänk far­ten på sjön

- Jakob Eklund · Bert Karlsson

SJöTRAFIK I HBL De­batt (16.8) lyf­ter Le­na Frö­lan­derUlf fram ett ak­tu­ellt pro­blem kring has­tig­he­ter­na på sjön. I HBL De­batt (21.8) skri­ver Ni­na Eklund och Mats Karls­son om sam­ma sak. Jag säl­lar mig till ska­ran. Vi är rim­ligt­vis många

som an­ser att man nu mås­te bör­ja gö­ra nå­got. Två frå­gor är ak­tu­el­la, förar­brev el­ler me­ra fart­be­gräns­ning­ar. Ett ohåll­bart be­slut är att in­te gö­ra nå­got alls. För egen del tror jag att det hur som helst be­hövs me­ra fart­be­gräns­ning­ar på vis­sa in­re far­vat­ten, där det är trångt och där ock­så små och lång­sam­ma far­kos­ter rör sig. An­ta­let

sto­ra och snab­ba fri­tids­bå­tar tycks öka var­je som­mar. De­ras skrov­form är dess­utom nu­me­ra of­ta gjord så att det för­svå­rar syn­fäl­tet fram­åt.

Ett ka­pi­tel för sig är, utö­ver det re­dan nämn­da, vat­ten­sko­tern. Att va­ra om­gi­ven av en svärm skot­rar som krys­sar helt ir­ra­tio­nellt sö­kan­de ef­ter bäs­ta svall­vå­gen sam­ti­digt som man skall und­gå att bli över­körd av sto­ra mus­kel­bå­tar är ing­et nö­je. Att kö­ra vat­ten­sko­ter är en sport och med risk att bli kal­lad gläd­je­dö­da­re sä­ger jag att de bor­de för­pas­sas till vis­sa be­stäm­da om­rå­den. JO­HAN ANDSTEN Borgå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland