Hufvudstadsbladet

Vem får kri­ti­se­ra vem?

- RALF LåNGBACKA aka­de­mi­ker, pen­sio­när, Helsing­fors Business · Politics · Marko Marin · Finland · Germany · Sweden · Emmett Till · UPM-Kymmene · Petteri Orpo · Mikael Pentikäinen

SAM­HÄL­LE Be­slu­tet om stäng­ning av UPM:s pap­pers­fa­brik i Kai­po­la (Jäm­sä) har väckt stor upp­märk­sam­het un­der de se­nas­te da­gar­na och pres­sen har flö­dat över av häf­ti­ga ut­ta­lan­den ef­ter att stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin kom­mit med kri­tik mot be­slu­tet och ställt frå­gan om det just nu var nöd­vän­digt. Det här har fått hö­ger­ak­ti­vis­ter i höga rol­ler i riks­dag och eko­no­miskt liv att form­li­gen for­sa i in­vek­tiv och ra­san­de kom­men­ta­rer mot den väns­ter­in­rikt­ning som en­ligt skri­ben­ter­na kom­mer till tals i Marins tal i en tv-sänd­ning. Att Ma­rin i sitt lin­je­tal vid so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et ha­de flag­gat för en fram­ti­da över­gång till sex tim­mars ar­bets­dag gjor­de in­te sa­ken bätt­re, även om det in­te var tänkt som en åt­gärd för nu­va­ran­de re­ge­ring ut­an som en fram­ti­da vi­sion för par­ti­et.

Nu var stats­mi­nis­terns kom­men­tar i tv:s Yk­kö­saamu i sig gans­ka mått­full, men den in­ne­höll kri­tik mot den grova kri­tik som UPM:s vd Jus­si Pe­so­nen kom med i ett öp­pet brev rik­tat in­te ba­ra till re­ge­ring­en ut­an till he­la sam­häl­let, där han sök­te (och fann) or­sa­ker­na till ned­lägg­ning­en i den re­ge­rings­po­li­tik som förs och den fö­re­tags­fi­ent­li­ga in­ställ­ning­en. Han nämn­de en se­rie or­sa­ker som bland an­nat skat­te­tryc­ket i Fin­land, ar­bets­ta­gar­nas höga lö­ner – en­ligt Pe­so­nen 40 pro­cent hög­re än till ex­em­pel i Tyskland – elskat­ten som är fy­ra gång­er hög­re än i Sve­ri­ge, den sti­gan­de skat­ten på die­sel som dri­ver upp lo­gistik­kost­na­der­na.

Ma­ri­ta Lauk­ka­nen, le­dan­de fors­ka­re in­om ener­gi- mil­jö och kli­mat­po­li­tik på Sta­tens eko­no­mis­ka forsk­nings­cen­tral Vatt, kom­mer i HBL (29.8) med ett ut­ta­lan­de där hon slår fast att Pe­so­nen på många punk­ter över­dri­ver och ute­läm­nar vik­ti­ga fak­ta som ta­lar ett an­nat språk. Men det be­kym­rar in­te hö­gerns de­bat­tö­rer. En av dem, sam­lings­par­ti­ets vice ord­fö­ran­de Ant­ti Häk­kä­nen sä­ger att re­ge­ring­ens ”rikt­ning är skräm­man­de” och par­ti­ets ord­fö­ran­de Pet­te­ri Or­po ha­de re­dan ti­di­ga­re hun­nit fast­slå att det är den nu­va­ran­de re­ge­ring­en som är skuld till att Kai­po­la stängs.

Till den häts­ka kri­ti­kerkå­ren säl­la­de sig ock­så EK:s di­rek­tör Jy­ri Häkä­mi­es och Mi­kael Pen­tikä­i­nen, chef för Su­o­men Yrit­täjät (Fin­lands fö­re­ta­ga­re). Den se­na­re sä­ger bland an­nat att ”när man som blå­vit fö­re­ta­ga­re hör San­na Marins väns­ter­in­rik­ta­de eko­no­mis­ka lin­je und­rar man om det här är ett land, där det lö­nar sig att ta ris­ker och in­ve­ste­ra”.

Till två av re­ge­ring­ens sto­ra brott hör en­ligt Pe­so­nen bland an­nat den höj­da die­selskat­ten. En­ligt Lauk­ka­nen vän­tas höj­ning­en av die­selskat­ten ”hö­ja ex­port­in­du­strins kost­na­der med 0,03 pro­cent”. En­ligt Or­po var det här en av­gö­ran­de frå­ga i UPM:s be­slut. Av­gö­ran­de?

Ef­ter att ha ta­git del av des­sa ut­gju­tel­ser stäl­ler man osökt frå­gan: Vem får kri­ti­se­ra vem? Får in­te Fin­lands stats­mi­nis­ter kom­ma med kri­tik när en pap­pers­fa­brik ho­tas av ned­lägg­ning, och där den an­sva­ri­ge för ned­läg­gel­sen läg­ger skul­den på da­gens re­ge­ring. Vem får kri­ti­se­ra vem?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland