Hufvudstadsbladet

Ta­las­lah­ti mäs­ta­re då Lyon tog fem­te ra­ka ti­teln

Lyon var än en gång num­ret för stort för Wolfs­burg och tog sin fem­te ra­ka CL-se­ger ef­ter 3–1 i fi­na­len.

- HBL-TT Sports · UEFA Champions League · Soccer · Spain · Eugénie Le Sommer · Theda Bara · Lucy Bronze · Wolfsburg · Björk · Claudia Black · Nikita Parris · Wyclef Jean · Delphine Cascarino · Lene Alexandra · Jari Litmanen

På många sätt var da­mer­nas Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal ovan­lig. Co­ro­na­re­strik­tio­ner­na gjor­de att mat­chen, pre­cis som kvarts- och se­mi­fi­na­ler, spe­la­des i nor­ra Spa­ni­en och dess­utom var are­nan i San Se­bastián tom på publik. För förs­ta gång­en fick ock­så da­mer­na möj­lig­het att spe­la med vi­deo­gransk­nings­sy­ste­met VAR, och bil­der­na fö­re av­spark – när samt­li­ga spe­la­re gick ner på knä i so­li­da­ri­tet med ”Black li­ves mat­ter”-rö­rel­sen – stack ock­så ut li­te. I öv­rigt var det mesta som van­ligt. Lyon do­mi­ne­ra­de. Lyon vann. Lyon tog sin fem­te ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel.

Vass er­sät­ta­re

Det är väl för­res­ten ba­ra lag som Lyon som kan sak­na två av värl­dens bäs­ta an­fal­la­re och än­då in­te li­da sär­skilt myc­ket i en match av den här dig­ni­te­ten. För när bå­de Bal­lon d’Or-vin­na­ren Ada He­ger­berg (ska­dad) och eng­els­ka lands­lags­for­war­den Ni­ki­ta Par­ris (av­stängd) sak­na­des, kas­ta­de trä­na­ren Je­an-Luc Vas­seur ba­ra in en av de främs­ta mål­skyt­tar­na i tur­ne­ring­ens histo­ria.

Eugé­nie Le Som­mer gjor­de ho­nom in­te be­svi­ken.

I den 25:e mi­nu­ten fick Lyons Del­p­hi­ne Ca­sca­ri­no bol­len nä­ra kort­lin­jen. 23-åring­en, som var en av mat­chens all­ra främs­ta, spe­la­de smart snett in­åt bak­åt och hit­ta­de Le Som­mer. Det förs­ta för­sö­ket räd­da­de mål­vak­ten Fri­e­de­ri­ke Abt, men ben­pa­ra­den skic­ka­de dessvär­re re­tu­ren rakt till­ba­ka mot Le Som­mer och den and­ra chan­sen mis­sa­de hon in­te.

1–0-må­let var fran­sys­kans 47:e

Cham­pi­ons Le­a­gue-mål i kar­riä­ren. Ba­ra tre spe­la­re har gjort fler.

– Det finns ing­et lag som det här, det finns ing­et an­nat som har så många stjärn­spe­la­re på varen­da po­si­tion. Att ha så många su­per­stjär­nor och än­då kun­na hål­la ihop som ett lag är fe­no­me­nalt. Man ser and­ra lag som ba­ra för­li­tar sig på en stjär­na. Vi för­li­tar oss på kanske 16– 17 oli­ka spe­la­re, sä­ger Lyons hö­ger­back Lu­cy Bron­ze.

Psy­ko­lo­giskt tungt

Wolfs­burg har haft svårt med Lyon de se­nas­te åren, och ha­de på nytt sto­ra be­svär att stö­ra den frans­ka tung­vik­ta­ren. Och i vän­tan på halv­tids­viss­lan, för en chans att om­grup­pe­ra, kom näs­ta smäll – och den var ja­pansk.

Ca­sca­ri­no var på nytt in­blan­dad i för­ar­be­tet när hon från sin hö­ger­kant trol­la­de bort två för­sva­ra­re och slog in bol­len. Wolfs­burg för­sök­te ren­sa un­dan bol­len, men det vil­le sig in­te bätt­re än att den ham­na­de hos Sa­ki Ku­ma­gai som drog till di­rekt med väns­tern och fick till en rik­tig pär­la som gav 2–0 till Lyon.

– Det var så klart oer­hört vik­tigt för dem. Men jag tyc­ker än­då att vi går in i halv­tid med en käns­la av att vi kom­mer kun­na vän­da det. Vi gör allt vi kan för att vän­da mat­chen och får ock­så med oss ett mål, vil­ket ger oss li­te glöd igen. Men ty­värr gör de ett mål där i slu­tet som gör att det blir omöj­ligt att vän­da mat­chen, sä­ger Wolfs­burgs svens­ka an­fal­la­re Fri­do­li­na Rol­fö till TV10.

– Jag tyc­ker än­då att vi ska stå upp rak­ryg­ga­de för att vi gör det bra. Men vi mö­ter ett bätt­re mot­stånd i dag.

Wolfs­burg gjor­de en bra and­ra halv­lek, och ska­pa­de nerv i mat­chen i den 58:e mi­nu­ten. Rol­fö slog ett

hårt in­lägg från väns­ter som Lyons mål­vakt Sa­rah Bou­had­di in­te kun­de hål­la. Ewa Pa­jor fick tag i bol­len och drog in den mot mål, där lag­kam­ra­ten Alex­an­dra Popp stod per­fekt och kun­de nic­ka in bol­len.

Wolfs­burg ska­pa­de visst tryck i jak­ten på kvit­te­ring, men sak­na­de de rik­tigt vas­sa mål­chan­ser­na. Och i den 88:e mi­nu­ten punk­te­ra­de Lyon mat­chen.

En hör­na lan­da­de hos Eugé­nie Le Som­mer vid straff­om­rå­des­grän­sen. Hen­nes tunga skott var på väg ut­an­för men Sa­ra Björk Gun­nars­dót­tir

stod väl­pla­ce­rad vid den bort­re stol­pen och is­länds­kan styr­de in slut­re­sul­ta­tet 3–1.

Fins­ka mål­vak­ten Katri­i­na Ta­las­lah­ti satt på Lyons bänk he­la mat­chen och fick se kol­le­gan Sa­rah Bou­had­di vin­na än­nu en ti­tel med do­mi­nan­ten.

Fö­re Ta­las­lah­ti har Lau­ra Ös­ter­berg Kal­ma­ri, San­na Val­ko­nen och Jes­si­ca Ju­lin vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue. På herr­si­dan har Ja­ri Lit­ma­nen och Sa­mi Hyypiä lyc­kats med konst­styc­ket.

 ?? FO­TO: CLIVE BRUNSKILL/LEHTIKUVA ?? Lyons do­mi­nans i Eu­ro­pa fort­sät­ter.
FO­TO: CLIVE BRUNSKILL/LEHTIKUVA Lyons do­mi­nans i Eu­ro­pa fort­sät­ter.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland