Hufvudstadsbladet

Kuik­ka gör en ka­non­sä­song i Gö­te­borg

- Jo­nas von Wendt Sports · Soccer · Gothenburg · Sweden · Finland · Portugal · Örebro Municipality · Montpellier · Paris · Luis Antonio Valencia · Real Sociedad · Nora, Sweden · Brighton · London · Eskilstuna · Shay Given · Kristianstad · London City Lionesses

Den spans­ka och eng­els­ka li­gan kör i gång till hel­gen, li­kaså den frans­ka. En del av de fins­ka lands­lags­spe­lar­na in­le­der allt­så si­na rik­ti­ga täv­lings­sä­song­er då, men i ex­em­pel­vis Sve­ri­ge har da­mer­na va­rit i gång en läng­re tid. Fin­land mö­ter Por­tu­gal i Va­sa i EMkva­let 18 sep­tem­ber. HBL kol­lar in for­men hos spe­lar­na just nu.

JU­LIA TUNTURI, ESKILSTU­NA

Hop­pa­de in i and­ra halv­lek mot topp­la­get Ro­sen­gård. Mal­mö­klub­ben vann med ud­da­må­let.

KAISA COL­LIN, ESKILSTU­NA

Från start mot Ro­sen­gård men

Col­lin tving­a­des läm­na pla­nen mål­lös i and­ra halv­lek. Eskilstu­na lig­ger fy­ra po­äng över ned­flytt­nings­strec­ket.

HEI­DI KOLLANEN, ÖRE­BRO

90 mi­nu­ter mot Lin­kö­ping. Öre­bro gör en fullt god­känd sä­song men har li­te pro­blem med mål­skyt­tet. Fem­ton mål på tret­ton mat­cher är i knap­pas­te la­get.

ELLI PIKKUJäMSä, ÖRE­BRO

Spe­la­de he­la mat­chen mot Lin­kö­ping och bac­ken har gjort en bra sä­song i Närke­klub­ben. Gi­ven i star­tel­van. Kan bli flytt till en stör­re klubb i vin­ter.

OL­GA AHTINEN, LIN­KÖ­PING

Spe­la­de från start se­nast. Den of­fen­sivt lag­da mitt­fäl­ta­ren har ta­git yt­ter­li­ga­re steg fram­åt i topp­klub­ben.

JUTTA RAN­TA­LA, KRISTI­AN­STAD

Hop­pa­de in i and­ra halv­lek mot topp­la­get Gö­te­borg.

EVELIINA SUMMANEN, KRISTI­AN­STAD

Summanen går bra och Kristi­an­stad är li­gat­rea. La­get slog Gö­te­borg se­nast och Summanen är täm­li­gen gi­ven i star­tel­van.

Byt­tes ut i halv­tid med ska­de­kän­ning.

NA­TA­LIA KUIK­KA, GÖ­TE­BORG 90 MI­NU­TER

Gö­te­borg för­lo­ra­de sin and­ra match i följd och tap­par mark i ti­tel­stri­den mot Ro­sen­gård.

Kuik­kas in­sat­ser har pri­sats längs med sä­song­en och mitt­bac­ken spe­lar sin bäs­ta fot­boll hit­tills i kar­riä­ren. Spe­lat var­je match och gjort tre mål i All­svens­kan.

EM­MA KO­I­VISTO, GÖ­TE­BORG

Bän­kad mot Kristi­an­stad. An­nars gi­ven i star­tel­van. Hen­nes of­fen­si­va at­tri­but och snabb­het pas­sar bra in i trä­na­re Mar­cus Lantz spel­fi­lo­so­fi.

He­la mat­chen på bän­ken.

RIA ÖLING, VäX­JÖ

90 mi­nu­ter i för­lust­mat­chen mot Vitt­sjö. Väx­jö lig­ger sist i se­ri­en.

EM­MI ALANEN, VäX­JÖ

Fick drygt 70 mi­nu­ter mot Vitt­sjö.

TUI­JA HYYRYNEN, JU­VEN­TUS

Satt på bän­ken mot Em­po­li då Ju­ve vann med 4–3.

PA­U­LA MYLLYOJA, BA­RI

90 mi­nu­ter mot Ro­ma. Men Ba­ri ha­de in­te sär­skilt myc­ket att sät­ta

mot hu­vud­stads­la­get som vann med 2–0.

ANNA AU­VI­NEN, IN­TER

Från start mot Sas­su­o­lo men mat­chen blev en ka­ta­strof för Mi­lanoklub­ben. Sas­su­o­lo vann med 4–1 och Au­vi­nen kan knap­past va­ra nöjd med sin in­sats i mitt­för­sva­ret.

Spe­la­re vars li­ga­sä­song­er in­te har bör­jat än:

Ade­li­na Eng­man, Mont­pel­li­er Lin­da Säll­ström, Pa­ris FC Ii­na Sal­mi, Va­len­cia San­ni Frans­si, Re­al So­ci­e­dad Tin­ja-Ri­ik­ka Kor­pe­la No­ra He­roum., Brighton. Ju­li­et­te Kemp­pi, Lon­don Ci­ty Lio­nes­ses

 ?? Fo­to: he­ik­ki sauk­ko­maa/lehtikuva ?? Na­ta­lia Kuik­ka och Fin­land står in­för en nyc­kel­match mot Por­tu­gal.
Fo­to: he­ik­ki sauk­ko­maa/lehtikuva Na­ta­lia Kuik­ka och Fin­land står in­för en nyc­kel­match mot Por­tu­gal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland