Hufvudstadsbladet

Kam­pan­jen in­för USA:s pre­si­dent­val, po­li­ti­kens svar på Su­per Bowl, har riv­star­tat med hy­ste­riskt ton­lä­ge. Skarp po­la­ri­se­ring och hejd­lös smuts­kast­ning har nu ska­pat front­lin­jer in­om proff­sid­rot­ten.

Den över­spän­da ame­ri­kans­ka pre­si­dent­vals­kam­pan­jen il­lu­stre­rar än en gång hur po­li­tik och sport ut­gör två fa­set­ter in­om sam­ma blo­di­ga gla­di­a­tor­spel.

- torsten.fa­ger­holm@ksf­me­dia.fi TORSTEN FA­GER­HOLM Sports · Politics · United States of America · Donald Trump · Melania Trump · Luke Donald · NFL · Jack Black · Jimi Hendrix · Woodstock Festival · White House · Will Smith · Elliott Smith · Scatman John · Mexico · Tyrone Power · Athens · Boris Johnson · Tommie Smith · Samuel Johnson · Holly Johnson

Torsten Fa­ger­holm i le­da­ren på si­dan 4

IAl­dous Hux­leys dysto­pis­ka ro­man Du skö­na nya värld (1932) pas­si­ve­ras fol­ket dag­li­gen ge­nom en dos av den ul­ti­ma­ta dro­gen, so­ma. Att spri­da apa­ti är mak­tens mest sub­ti­la va­pen. Ge­nom he­la histo­ri­en har makt­ha­va­re för­li­tat sig på att id­rot­ten ska hål­la un­der­så­tar­na på plats som med­gör­li­ga sub­jekt.

För åskå­da­ren fyl­ler id­rott sam­ma funk­tion som underhålln­ing: spän­ning, av­kopp­ling och verk­lig­hets­flykt. För mil­jon­tals po­li­tiskt bla­se­ra­de ame­ri­ka­ner är sport en till­flyktsort och sam­ti­digt blo­digt all­var. Nu ska­par id­rot­ten stör­re en­ga­ge­mang än på länge, just tack va­re en öp­pen sam­man­bland­ning av po­li­tik och id­rott. Ma­ni­fes­ta­tio­ner och öpp­na värde­kon­flik­ter får en i re­gel sportund­vi­kan­de po­li­tik­nörd att lyst­ra till.

Det bör­ja­de 2016 med bråk mel­lan Do­nald Trump och NFL. Vid matchin­led­ning­en gick quar­ter­bac­ken Co­lin Kae­per­nick ner på ett knä un­der na­tio­nalsång­en i pro­test mot dis­kri­mi­ne­ring av mi­no­ri­te­ter och po­lis­bru­ta­li­tet. Den emo­tio­nellt lad­da­de The Star-Spang­led Ban­ner hyl­lar al­la som stu­pat i krigs­mak­tens tjänst. Där­med såg Trump än­nu en kam­panj­frå­ga att pis­ka upp sin välj­ar­bas med. Sin va­na tro­gen för­sök­te han släc­ka el­den ge­nom att ösa på ben­sin och at­tac­ke­ra Kae­per­nick samt NFL – som sva­ra­de med att svart­lis­ta den hy­per­be­gå­va­de spe­la­ren. Men nu har stra­te­gin sla­git till­ba­ka, de­batt­lä­get har för­skju­tits. Se­dan vå­ren har Black Li­ves Mat­ter vux­it till en glo­bal våg av pro­tes­ter mot ras­för­tryck och dis­kri­mi­ne­ring. Likt Ji­mi Hend­rix miss­hand­la­de to­ner av The StarS­pang­led Ban­ner vid Wood­stock 1969, en pro­test mot Vi­et­nam­kri­get, ekar käns­lan över värl­den.

De van­ligt­vis ego­cent­ris­ka NBA­bas­ket­s­tjär­nor­na som bru­kar frot­te­ra sig med mak­ten pra­tar plöts­ligt hög­ljutt om so­ci­al rätt­vi­sa och ra­sism. Föröd­mju­kan­de nog har ing­et mäs­tar­lag be­sökt Vi­ta hu­set se­dan Trump flyt­ta­de in. Ock­så det kon­ser­va­ti­va NFL har tving­ats gö­ra en pu­del. Allt fler sport­ligor hyl­lar pro­testak­tio­ner­na, punkt­strej­kar och för­dö­mer öp­pet dis­kri­mi­ne­ring. Då id­rotts­stjär­nor slu­ter upp går det in­te i läng­den att ne­ka id­rotts­ut­ö­var­nas rätt att mar­ke­ra för in­klu­de­ring, rätt­vi­sa och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Makt­ha­va­re med själv­be­va­rel­se­drift vill in­te ham­na på fel si­da: av folko­pi­ni­o­nen, av spon­so­rer­na el­ler av histo­ri­en.

Kam­pan­jen in­för USA:s pre­si­dent­val, po­li­ti­kens svar på Su­per Bowl, har riv­star­tat med hy­ste­riskt ton­lä­ge. Skarp po­la­ri­se­ring och hejd­lös smuts­kast­ning har nu ska­pat front­lin­jer in­om proff­sid­rot­ten.

Fö­re­ställ­ning­en om id­rot­ten som po­li­tisk fri­zon är en il­lu­sion som gyn­nar makt­ha­va­re. Ro­mar­na er­bjöd pa­nem et cir­cen­ses, bröd och skå­de­spel. Gla­di­a­tor­spel dis­tra­he­ra­de all­mo­gen från rå­dan­de sam­hälls­pro­blem och över­klas­ser­nas över­flöd. Av sam­ma skäl plä­de­ra­de auk­to­ri­tä­ra le­da­re som Trump och Lu­ka­sjen­ko för att sho­wen skul­le fort­sät­ta på vå­ren, pan­de­min till trots: gam­la re­pri­ser är ett då­ligt sur­ro­gat för li­veid­rott.

Pro­pa­gan­da hand­lar in­te en­bart om vad man sä­ger – ut­an ut­tryck­li­gen om vad man un­der­lå­ter att näm­na. Sport har ald­rig va­rit nå­gon oas, fre­dad från det po­li­tis­ka spe­let. Då två lö­pa­re, Tom­mie Smith och John Car­los, fi­ra­de på po­di­et vid OS i Mex­i­ko 1968 ge­nom att sträc­ka si­na knut­na nä­var i luf­ten i en Black Po­wer-häls­ning be­hand­la­des de som brotts­ling­ar ef­ter hem­koms­ten och ute­slöts av den ame­ri­kans­ka olym­pis­ka kom­mit­tén. Vid in­vig­ning­en av OS i Aten 1906 und­vek fin­län­dar­na att mar­sche­ra till­sam­mans med rys­sar­na.

Den­na höst re­pre­sen­te­rar Trum­pad­mi­nist­ra­tio­nen sta­tus quo. Pre­si­den­ten sva­rar med allt­mer vir­rig re­to­rik. Att just NFL går i brä­schen för kul­tur­kam­pen har en stark sym­bo­lisk ladd­ning. Ame­ri­kansk fot­boll är en ex­tremt fy­sisk sport, ett ri­tu­a­li­se­rat fältslag. Fi­nal­mat­chen Su­per Bowl är årets tv­höjd­punkt, ett spas­mo­diskt ut­brott av för­täckt mi­li­ta­rism. Just där­för lik­nar Do­nald Trumps va­ri­ant av pat­ri­o­tism allt­mer ”fä­hun­dens sista till­flykt”, för att ci­te­ra den brit­tis­ke 1700-tals­för­fat­ta­ren Samu­el John­son.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland