I mor­gon ut­kom­mer förs­ta num­ret av HBL Ju­ni­or! Tid­nings­fa­mil­jen i Svensk­fin­land har fått tillök­ning – en länge ef­ter­läng­tad pap­pers­tid­ning som vän­der sig till barn och unga i läs­ål­dern.

Kva­li­tets­jour­na­li­stik för barn – det är syf­tet med KSF Me­di­as ny­sats­ning, sam­hälls­ma­ga­si­net HBL Ju­ni­or, som rik­tar sig till barn i ål­dern 7–13 år. Ar­tik­lar­na skrivs in­te ba­ra av vux­na, ock­så bar­nen själ­va får del­ta i job­bet. Vi har träf­fat Ag­nes och Mir­ja

Hufvudstadsbladet - - News - PETRA MIETTINEN petra.miettinen@ksf­me­dia.fi

De dröm­mer bäg­ge om en fram­tid som för­fat­ta­re, så vad pas­sar väl bätt­re än att bör­ja kar­riä­ren som fri­lan­san­de jour­na­lis­ter för HBL:s nya tid­ning Ju­ni­or. Syst­rar­na Mir­jam, 11 år, och Ag­nes Rönn­berg, 9 år, från Na­gu är två av de unga skri­ben­ter som har bi­dra­git med tex­ter till det förs­ta num­ret, som dis­tri­bue­ras till 21 000 lä­sa­re på tors­dag.

– Det var min lä­ra­re An­na som i vå­ras frå­ga­de om nån vill skri­va ar­tik­lar för en tid­ning och jag tyck­te att det lät ro­ligt. Så jag har in­ter­vju­at en kom­pis som bor i Kor­po om just Kor­po. Det var gans­ka svårt att ve­ta vad jag skul­le frå­ga, men där fick jag hjälp med frå­gor­na av Ma­ria (Saa­risto, pro­du­cent för Ju­ni­or), be­rät­tar Ag­nes Rönn­berg.

Ock­så Mir­jam Rönn­berg har in­ter­vju­at ett barn på Kor­po, så de har till­sam­mans pro­du­ce­rat ett rik­tigt skär­gårds­pa­ket. Hur det är att le­va och bo i Åbo­lands skär­gård är syst­rar­na Rönn­berg an­nars ex­per­ter på, de går själ­va i Kyrk­bac­kens sko­la i Na­gu.

Att skri­va oli­ka slags tex­ter har de fått öva gans­ka myc­ket på i sko­lan, där de in­te ba­ra skri­ver upp­sat­ser ut­an ock­så bokre­cen­sio­ner.

– Jag skri­ver of­tast på da­tor, det är lät­ta­re än med pen­na och pap­per, för det syns ge­nast om man sta­var fel, då kom­mer det ett rött streck un­der or­det. När jag skrev min ar­ti­kel fick jag ock­så li­te hjälp av pap­pa, sä­ger Ag­nes Rönn­berg.

Flic­kor­na Rönn­berg är ak­ti­va lä­sa­re, de lä­ser of­ta böc­ker på sin fri­tid. De kom­mer ock­så att de­la med sig av bok­tips åt Ju­ni­ors lä­sa­re, för de ska se­na­re i höst skri­va bokre­cen­sio­ner på ak­tu­el­la barn- och ung­doms­böc­ker.

– Vi har re­dan fått varsin bok på pos­ten. Det var li­te spän­nan­de, för det kom ett bok­pa­ket, men där fanns ing­en av­sän­da­re. Ag­nes fick först en bok och jag föl­jan­de dag, be­rät­tar Mir­jam Rönn­berg.

Mir­jam gil­lar fram­för allt ro­li­ga böc­ker, me­dan Ag­nes fö­re­drar dec­ka­re i stil med Las­se­ma­jas de­tek­tiv­by­rå.

I det förs­ta num­ret av Ju­ni­or pre­sen­te­ras ock­så en fu­ling som vi al­la

har bli­vit mer än be­kan­ta med un­der det gång­na halv­å­ret – co­ro­na­vi­ru­set. Men den ar­ti­keln blic­kar fram­åt på det som al­la nu vän­tar på, näm­li­gen ett vac­cin. Det är en fak­taar­ti­kel där fors­ka­re får för­kla­ra hur ett vac­cin egent­li­gen fun­ge­rar – re­kom­men­de­ras för al­la som är tröt­ta på de re­strik­tio­ner co­ro­nae­pi­de­min för med sig!

En tid­ning i post­lå­dan

Ju­ni­or är fram­för allt en pap­pers­tid­ning, ett blad att bre­da ut på köks­bor­det, kry­pa upp i sof­fan med el­ler ta med sig på tågre­san. Ar­tik­lar­na kom­mer in­te att de­las på HBL.fi el­ler på nå­gon an­nan nät­sajt, så man hit­tar dem in­te i mo­bi­len.

Var­för finns HBL Ju­ni­or in­te di­gi­talt, chefre­dak­tör Su­san­na Lan­dor? – Det finns en be­ställ­ning på en pap­pers­tid­ning för barn och unga. När vi gjor­de en mark­nads­a­na­lys öns­ka­de bå­de bar­nen och de­ras för­äld­rar att det fanns en fy­sisk tid­ning att hål­la i, av oli­ka or­sa­ker. För bar­nen känns pap­pers­tid­ning­en me­ra ”på rik­tigt” – de har re­dan möj­lig­het att pub­li­ce­ra bil­der och tex­ter i en rad di­gi­ta­la ka­na­ler, men ing­en av dem äger ett tryc­ke­ri. För­äld­rar, lä­ra­re och lä­sam­bas­sa­dö­rer an­ser ock­så att en pap­pers­tid­ning är vär­de­ful­la­re, just för att bar­nen re­dan kon­su­me­rar så myc­ket di­gi­talt in­ne­håll, sä­ger Su­san­na Lan­dor.

Ag­nes, 9 år, äls­kar böc­ker och lä­ser gär­na dec­ka­re.

Mir­jam, 11 år, dröm­mer om att skri­va eg­na böc­ker nån dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.