Po­lis­skjut­ning­en i Borgå – brö­der­na ti­ger i rät­ten

Åkla­ga­ren vill se stränga straff. Brö­der­nas mo­tiv fort­fa­ran­de oklart

Hufvudstadsbladet - - News - AN­NA SVARTSTRÖM an­na.svart­strom@ksf­me­dia.fi

Tret­ton års fäng­el­se är det straff som åkla­ga­ren yr­kar på för brö­der­na bakom skott­loss­ning­ar­na i Borgå och Bir­ka­land i au­gusti i fjol.

En­ligt åta­let har de gjort sig skyl­di­ga till bland an­nat mord­för­sök rik­tat mot fle­ra po­li­ser, grovt rån och ta­gan­de av giss­lan.

I går in­led­des rätts­pro­ces­sen mot dem.

Den som ha­de hop­pats få klar­het i brö­der­nas mo­tiv till gär­ning­ar­na, kom­mer san­no­likt att blir be­svi­ken. De med­de­lar att de in­te vill hö­ras i rät­ten.

In­te hel­ler po­li­sens för­un­der­sök­ning ger sär­skilt många svar. Po­li­sens frå­gor i för­hör be­sva­ras med tyst­nad el­ler ”ing­en kom­men­tar”.

Po­li­sen stäl­ler frå­gor om le­go­sol­da­ter, kri­mi­nel­la gäng och be­tal­da mord.

Av hän­del­se­för­lop­pet ger för­un­der­sök­nings­pro­to­kol­let en skräm­man­de bild. I Borgå miss­tänks brö­der­na ha skju­tit så många skott att de mås­te lad­da om.

De åta­la­de med­ger hän­del­se­för­lop­pet, men ne­kar att de haft för av­sikt att dö­da.

Åkla­ga­ren vill att brö­der­na som ställts in­för rät­ta för skott­loss­ning­ar­na i Borgå och Bir­ka­land döms till tret­ton års fäng­el­se. Pla­ne­rat loc­ka­de de po­li­ser till plat­sen för att rå­na dem på va­pen, skot­ten ha­de som av­sikt att dö­da. Mo­ti­vet kom­mer kanske ald­rig att klar­na: Brö­der­na har valt att in­te sva­ra på frå­gor un­der rät­te­gång­en.

Spe­ci­a­li­st­åkla­gar­na Lau­ra Sai­ra­nen och Juk­ka Haa­visto yr­kar på att brö­der­na Ri­chard och Ray­mond Gran­holm döms till ett minst 13 år långt fäng­el­se­straff och att de ska ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning.

Det klar­na­de när rätts­pro­ces­sen mot dem in­led­des i Öst­ra Ny­lands tings­rätt på tis­da­gen.

En­ligt åkla­gar­na har brö­der­na gjort sig skyl­di­ga till bland an­nat 13 mord­för­sök, grovt rån, ta­gan­de av giss­lan och skjut­va­pen­brott.

– Det är väl­digt gro­va gär­ning­ar som se­dan har es­ka­le­rat till det att många per­so­ner i tjänst, allt­så po­lis­män, har va­rit i fa­ra med risk för verk­ligt far­li­ga kon­se­kven­ser för dem. Utom­stå­en­de ha ock­så va­rit i gans­ka stor fa­ra, sä­ger Sai­ra­nen.

Åkla­gar­na me­nar att gär­ning­ar­na var pla­ne­ra­de, då brö­der­na i au­gusti i fjol för­sök­te loc­ka en po­lis­pa­trull till först en sand­grop i Pir­lax och se­dan Ölstens in­du­stri­om­rå­de, bå­da i Borgå. Syf­tet var att kom­ma åt po­li­sens va­pen och even­tu­ell an­nan ma­te­ri­el.

Var­för de vil­le ha vap­nen är dä­re­mot in­te känt. Ef­tersom brö­der­na har med­de­lat att de in­te vill hö­ras un­der rät­te­gång­en – en rät­tig­het de har – är det möj­ligt att vi ald­rig får klar­het i mo­ti­vet.

Av­sik­ten med skot­ten som sköts mot po­lis i Borgå och Birk­land har en­ligt åkla­ga­ren va­rit att dö­da, och där­för hand­lar det om mord­för­sök.

– Vår syn­punkt är att om du skju­ter mot po­li­ser un­der de här för­ut­sätt­ning­ar­na som har be­skri­vits så då är av­sik­ten att dö­da, sä­ger Sai­ra­nen.

Tog giss­lan

Bå­da brö­der­na har röt­ter i Borgå men är svens­ka med­bor­ga­re, re­spek­ti­ve har dub­belt med­bor­gar­skap, och var se­nast bo­sat­ta i Stock­holms­om­rå­det in­nan de kom till Borgå.

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan ha­de brö­der­na nå­gon gång fö­re maj ta­git in en re­vol­ver till Fin­land från Sve­ri­ge. De ska ock­så se­na­re ha för­sökt kom­ma över hel­au­to­ma­tis­ka skjut­va­pen och få dem le­ve­re­ra­de till Fin­land. Det hand­lar om gro­va va­pen som Glock och AK-47.

På lör­dags­kväl­len den 24 au

gus­ti ring­de de nöd­cen­tra­len för att en­ligt åkla­ga­ren loc­ka en po­lis­pa­trull till plat­sen de be­fann sig vid, för att se­dan be­gå grovt rån. Brö­der­na har bland an­nat be­skju­tit po­li­ser­na som ska­da­des. Ena po­li­sen togs ock­så till­fäl­ligt som giss­lan. Läs mer om det här hän­del­se­för­lop­pet på si­dan 6.

Ci­vi­la ut­sat­tes för fa­ra

Föl­jan­de kväll greps de två brö­der­na ef­ter en våld­sam bil­jakt i Bir­ka­land. Åt­ta po­li­ser ut­sat­tes en­ligt åkla­ga­ren för mord­för­sök, och i åt­ta fall har per­so­ner som be­fann sig i Strand­tun­neln i Tam­mer­fors vid be­skjut­ning­en ut­satts för fa­ra.

”Det har va­rit omöj­ligt att för­ut­se pre­cis vart skot­ten kom­mer att träf­fa el­ler rikt­ning­en för de ri­ko­schet­te­ra­de ku­lor­na”, som det for­mu­le­ras i stäm­nings­an­sö­kan.

När brö­der­na greps på sön­dags­kväl­len ha­de de bland an­nat fäll­kni­var, bunt­band som knu­tits ihop som hand­fäng­sel och masker lämp­li­ga för ma­ske­ring med sig, li­kaså vap­net som de kom över i Borgå.

Be­stri­der mord­för­sök

Brö­der­na hål­ler i det sto­ra he­la med om hän­del­se­för­lop­pet: att de va­rit på plats, att de skju­tit.

De med­ger grovt rån men dä­re­mot in­te att det skul­le hand­la om mord­för­sök i nå­got av fal­len.

– Åta­let ut­går från att min hu­vud­man, i hu­vud­sak till­sam­mans med sin bror, för­sökt dö­da po­li­ser med av­sikt. En­ligt vår upp­fatt­ning hand­lar det in­te om det, sä­ger för­svars­ad­vo­kat Pet­te­ri Kou­hia som fö­re­trä­der den äld­re bro­dern.

I stäl­let ska skot­ten mot den ena av po­li­ser­na i Borgå ha va­rit var­nings­skott för att få ho­nom att av­lägs­na sig, he­ter det i sva­ren till rät­ten.

Vad gäl­ler den and­ra po­li­sen ha­de brö­der­na känt att han bar skydds­väst. Syf­tet med skot­ten mot ho­nom var att hind­ra ho­nom från att fly, så att brö­der­na skul­le kun­na kom­ma un­dan.

Med skott­loss­ning­en un­der biljak­ten vil­le brö­der­na få po­li­ser­na att ge upp den.

Den yng­re av brö­der­na upp­ger i sitt svar till rät­ten att han kör­de bi­len, och ut­gick från att po­lis­bi­lar­na var bal­lis­tiskt skyd­da­de och att po­li­ser­na i bi­len haft full skydds­ut­rust­ning.

På frå­gan om po­li­ser­na loc­ka­des i en fäl­la, sva­rar Kou­hia:

– Nå­gon slags fäl­la kan man ta­la om. Vi kän­ner till vad som hänt vid Verk­stads­me­ka­ni­ker­vä­gen.

En­bart brö­der­na vet

Mo­tiv­frå­gor vill var­ken Kou­hia el­ler den yng­re bro­derns rätts­bi­trä­de Ma­ria Lund­ström ut­ta­la sig om. Kou­hia sä­ger att brö­der­na är de en­da som kän­ner till mo­ti­vet. Det har in­te klar­nat un­der po­li­sens för­un­der­sök­ning och Ri­chard el­ler Ray­mond Gran­holm har med­de­lat att de in­te vill hö­ras i rät­ten.

– Som sva­ran­de har man ing­en skyl­dig­het att del­ta i ut­red­ning­en el­ler att man skul­le be­hö­va sva­ra i rät­ten. Här är lä­get det att min hu­vud­man in­te kom­mer att bli hörd i det här ären­det, sä­ger Lund­ström.

Brö­der­na vill in­te hel­ler ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning. Den är i den när­mas­te ru­tin då det hand­lar om så gro­va brotts­ru­bri­ce­ring­ar, och be­hövs ock­så ef­tersom åkla­gar­na vill se ett så kal­lat kom­bi­na­tions­straff.

På tis­da­gen hölls ett för­be­re­dan­de sam­man­trä­de i ären­det i Öst­ra Ny­lands tings­rätt. Den egent­li­ga rät­te­gång­en in­leds näs­ta vec­ka.

En stor del av sam­man­trä­det hölls på fins­ka, trots att beske­det i för­väg har va­rit att svens­ka gäl­ler på grund av de åta­la­des mo­ders­mål.

Läs mer om hän­del­se­för­lop­pet där po­li­sen be­sköts och brö­der­na stop­pa­des ef­ter en dra­ma­tisk bil­jakt på näs­ta upp­slag.

LEHTIKUVA-PO­LI­SEN

En­ligt po­li­sen vi­sar bil­den från över­vak­nings­ka­me­ran de två mord­för­sökså­ta­la­de brö­der­na på in­du­stri­om­rå­det i Borgå där de se­na­re över­föll två po­li­ser som lu­rats till plat­sen.

FO­TO: KRISTOFFER ÅBERG

Den äld­re bro­dern Gran­holm dol­de sitt an­sik­te un­der häkt­nings­rät­te­gång­en i Van­da tings­rätt.

FO­TO: LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

Den yng­re bro­dern av Borgå­skyt­tar­na Ray­mond Ant­ho­ny Gran­holm sköt mot po­li­ser i Borgå i slu­tet av au­gusti 2019.

FO­TO: AN­NA SVARTSTRöM

Spe­ci­a­li­st­åkla­gar­na Lau­ra Sai­ra­nen och Juk­ka Haa­visto me­nar att gär­ning­ar­na var pla­ne­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.