Det här hän­de när de två brö­der­na be­sköt po­li­sen i Borgå

Po­li­sens för­un­der­sök­nings­pro­to­koll ger en skräm­man­de bild av hän­del­se­för­lop­pet. Brö­der­na miss­tänks ha skju­tit så många skott mot po­li­sen att de mås­te lad­da om.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAX NYBERG max.nyberg@ksf­me­dia.fi

I går in­led­des rät­te­gång­en mot de två brö­der – Ri­chard och Ray­mond Gran­holm – som står åta­la­de för att bland an­nat ha skju­tit och skott­ska­dat två po­li­ser i Ölstens i Borgå för ett år se­dan.

Det är en sön­dag, kloc­kan är 00.22. Brö­der­na ring­er till nöd­cen­tra­len och sä­ger att de be­hö­ver en po­lis­bil. Knappt tio mi­nu­ter ef­ter nöd­sam­ta­let är patrull 710 fram­me vid Verk­stads­me­ka­ni­ker­vä­gen i Borgå. In­nan de sväng­er in på rätt väg gör po­lis­män­nen sin förs­ta iakt­ta­gel­se av de två brö­der­na. Det är kon­stap­lar­na Gustafs­son och Karls­son som är i for­do­net (fin­ge­ra­de namn), och de ser en­dast de två brö­der­na, ing­en an­nan.

Det som föl­jer är ut­drag ur för­un­der­sök­nings­pro­to­kol­let, och vi­sar så­le­des po­li­sens upp­fatt­ning om vad som hän­de när patrul­len an­län­de och blev be­skju­ten.

Snabbt hän­del­se­för­lopp

Karls­son, som kör po­lis­bi­len, stan­nar på går­den vid in­du­stri­hal­len vid Verk­stads­me­ka­ni­ker­vä­gen 1 och frå­gar de två män­nen om de har kom­mit till rätt plats. Karls­son och Gustafs­son no­te­rar att män­nen pra­tar med varand­ra, och se­na­re i för­hör no­te­rar Karls­son att han sa­de till Gustafs­son att män­nen ser skräm­man­de ut.

– Jag skäm­ta­de och sa­de till Gustafs­son att de där gub­bar­na har ett så­dant ut­se­en­de att med dem vill man in­te bör­ja brot­tas, sä­ger Karls­son se­na­re i för­hö­ret.

Nu kör patrul­len när­ma­re och stan­nar på in­du­stri­hal­lens gård och ser igen de två män­nen, brö­der­na Ri­chard och Ray­mond Gran­holm när­ma sig po­lis­bi­len. Karls­son och Gustafs­son sti­ger ut ur bi­len för att häl­sa.

Där­ef­ter ut­spe­lar sig hän­del­se­för­lop­pet fort.

Gustafs­son sti­ger ut ur bi­len och blir ge­nast ho­tad med va­pen och kon­trol­le­rad av brö­der­na. Karls­son, som sti­ger ut från fö­ra­rens plats, drar sitt tjäns­te­va­pen och be­fal­ler – ge­nom att vi­sa med sitt va­pen – att de miss­tänk­ta släp­per si­na va­pen. I pro­to­kol­let no­te­ras att Ri­chard Gran­holm hål­ler en pi­stol tur­vis mot Gustafs­sons tin­ning, tur­vis mot hans bak­hu­vud och att han ibland pe­kar på Karls­son med vap­net.

Gustafs­son står då mel­lan de miss­tänk­ta och Karls­son, vil­ket be­ty­der att brö­der­na kan an­vän­da ho­nom ”som mänsk­lig sköld”. Karls­son be­fal­ler de miss­tänk­ta att läg­ga ner sitt va­pen, men brö­der­na krä­ver att Karls­son ger dem sitt va­pen och ho­tar dö­da Gustafs­son.

Karls­son in­ser nu att av­stån­den är kor­ta och för­sö­ker där­för för­länga av­stån­det till brö­der­na och sö­ker skydd åt sig. Han tar sig för­bi vänst­ra si­dan av bi­lens bak­re del och se­dan till den hög­ra si­dan me­dan han fort­sät­ter kom­men­de­ra brö­der­na. Han skic­kar ett nö­dan­rop med sin myn­dig­hets­ra­dio.

Skott­loss­ning­en bör­jar

Ri­chard Gran­holm fort­sät­ter ho­ta Gustafs­son, med vap­net mot Gustafs­sons tin­ning och bak­hu­vud, för att ibland rik­ta vap­net mot Karls­son. Han fort­sät­ter med döds­ho­ten. Karls­son gör ett iakt­ta­gan­de: Man­nen som har kon­troll över Gustafs­son har ta­tu­e­ring­ar på handryg­gen. Pro­to­kol­let no­te­rar se­na­re att en­dast Ri­chard har så­da­na ta­tu­e­ring­ar.

Re­kon­struk­tion vi­sar se­na­re att Karls­son lyc­kas gå från hög­ra si­dan av po­lis­bi­lens bak­re del och sak­ta bac­ka mot in­du­stri­hal­lens gård.

Han tit­tar mot brö­der­na me­dan han rör på sig.

Det är då skott­loss­ning­en bör­jar, skot­ten rik­tas mot Karls­son – en­ligt ho­nom tre skott på kort tid, varav det and­ra träf­far Karls­son som tap­par kon­trol­len över sin vänst­ra arm. Trots det fort­sät­ter han sö­ka sig läng­re bort och lyc­kas kal­la på hjälp. Se­na­re vi­sar det sig att han träf­fa­des med en pi­stol av ka­li­ber .45.

Gustafs­son för­lo­rar hör­seln för ett ögon­blick på grund av det höga skott­lju­det. Po­li­sen no­te­rar att re­kon­struk­tio­nen vi­sar att skot­ten av­fy­ra­des just in­vid hans hu­vud.

Gustafs­son blir kvar

Karls­son har nu lyc­kats läm­na plat­sen, men si­tu­a­tio­nen fort­sät­ter för

Gustafs­son vid pas­sa­ge­rar­si­dan av po­lis­bi­len. Han har fort­fa­ran­de vap­net rik­tat mot sig, och döds­ho­ten fort­sät­ter – men han för­sö­ker lug­na ner si­tu­a­tio­nen. Brö­der­na krä­ver att de får hans tjäns­te­pi­stol, en Glock. Enigt för­un­der­sök­ning­en för­sö­ker den yng­re bro­dern, Ray­mond, ta vap­net från hölst­ret. Det lyc­kas. Ray­mond gör ladd­nings­rö­rel­sen för att grans­ka att pi­sto­len är lad­dad.

Där­ef­ter bör­jar de ho­ta Gustafs­son för att ock­så få stöd­vap­net från po­lis­bi­len – nå­got som Gustafs­son sä­ger sig va­ra oför­mögen att gö­ra. Han har in­te nyc­keln till för­va­rings­box­en. De ger in­te upp, i pro­to­kol­let no­te­ras att de miss­tänks ha fort­satt ho­ta Gustafs­son med va­pen och krä­va att han ger stöd­vap­net från bi­len. Ray­mond öpp­nar po­lis­bi­len för att le­ta.

Si­tu­a­tio­nen på­går i ”ti­o­tals se­kun­der”, me­dan Gustafs­son upp­re­par att han in­te har nyc­keln.

Det är nu han får sin chans att fly. Brö­der­na öpp­nar po­li­sens si­do­dörr, och Gustafs­son vi­sar var stöd­vap­net finns. De kon­cen­tre­rar sig på att öpp­na lå­set, och Gustafs­son ser sin chans när Ri­chard sän­ker vap­net från hans hu­vud. Han spring­er, ut­an att tit­ta bak­åt. Men han blir ock­så be­skju­ten och blir träf­fad och fal­ler. Se­dan träf­fas han igen.

Lyc­kas fly

Sam­ti­digt fort­sät­ter Karls­son le­ta ef­ter bätt­re skydd, ock­så han skott­ska­dad. Han har nu hört en se­rie skott av­fy­ras, och för­sö­ker ta sig när­ma­re för att hjäl­pa Gustafs­son. Via ra­di­on får han ve­ta att Gustafs­son bli­vit träf­fad av två skott, men up­pen­bar­li­gen lyc­kats fly plat­sen.

Det vi­sar sig att Gustafs­son lyc­ka­des re­sa sig upp. Han fort­sät­ter springa, skott­ska­dad av två träf­far. Han spring­er mot in­kvar­te­ring­en som finns i när­he­ten. För­un­der­sök­ning­en no­te­rar att fle­ra skott då av­fy­ras från så­väl hans egen stul­na Glock som Col­ten, men att ing­et träf­far. Po­li­sen ut­går ifrån att bäg­ge brö­der­na skju­ter mot den fly­en­de po­li­en.

Se­na­re vi­sar över­vak­nings­ka­me­rors vi­de­o­ma­te­ri­al att bäg­ge san­no­likt ha­de tömt si­na va­pen. Ma­te­ri­a­let vi­sar ock­så att de lad­dar vap­nen igen.

Brö­der­na Gran­holm kopp­las till plat­sen ock­så med tek­nisk be­vis­ning. Po­li­sen be­slag­tar två tom­ma bur­kar Long Gin från ett skräp­flak vid in­du­stri­hal­len. Brö­der­nas dna hit­tas på bur­kar­na, pre­cis som de­ras fin­gerav­tryck. Den tek­nis­ka ut­red­ning­en hit­tar ock­så en brun ryggsäck som in­ne­hål­ler bland an­nat hand­klo­var av bunt­band, tän­da­re och läpp­fett. På bunt­ban­den, tän­dar­na och läpp­fet­tet kon­sta­te­ra­des Ri­chard Gran­holms dna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.