Grö­na: Det blir dyrt att vän­ta med kli­mat­po­li­ti­ken

In­du­strins ut­ma­ning­ar i co­ro­nakri­sen får nä­rings­mi­nis­tern att gå ut med en egen ar­bets­lis­ta, där han vill gå för­sik­ti­ga­re fram med skat­te­be­slut på upp­värm­nings­bräns­len och ener­giskat­teå­ter­bä­ring­ar. – Ibland känns det som om kli­mat­för­änd­ring­en glömts bort

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - syl­via.bjon@ksf­me­dia.fi SYL­VIA BJON

Bå­de co­ro­nakri­sen och UPM:s be­slut att stänga pap­pers­fa­bri­ken i Jäm­sä har på­ver­kat be­to­ning­ar­na mel­lan re­ge­rings­par­ti­er­na.

Cen­terns ord­fö­ran­de Katri Kul­mu­ni och nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) var­nar för al­la slags be­slut som kan hö­ja kost­na­der­na för fö­re­ta­gen – De grö­na var­nar för att skju­ta upp kli­mat­be­slut.

Re­ge­ring­en vill från och med års­skif­tet sän­ka elskat­ten för in­du­strin till EU:s mi­ni­mi­ni­vå, men det rå­der oli­ka åsikt om öv­ri­ga pus­sel­bi­tar.

Tan­ken har va­rit att en sänk­ning av elskat­ten gör att man sam­ti­digt kan slo­pa skat­te­stö­det för den ener­gi­in­ten­si­va in­du­strin – ener­giskat­teå­ter­bä­ring­en – och att över­gång­en skul­le ske steg­vis.

Nu har re­ge­ring­en gått in för att sän­ka elskat­ten till mi­ni­mi­ni­vå di­rekt, in­te steg­vis. Kul­mu­ni och Lin­ti­lä krä­ver att slo­pan­det av åter­bä­ring­en till in­du­strin än­då mås­te ske över tid.

Lin­ti­lä har dess­utom fö­re­sla­git att öpp­na upp be­slu­tet om att skär­pa skat­ten på upp­värm­nings­bräns­len med 100 mil­jo­ner, och ge­nom­fö­ra även det steg­vis. De grö­nas lin­je är att skat­ter­na bör skär­pas, och in­rik­tas sär­skilt på torv och upp­värm­nings­bränn­ol­ja.

Yt­ter­li­ga­re en pus­sel­bit är kom­pen­sa­tio­nen för ut­släpps­han­deln, som Lin­ti­lä an­ser bör få en fort­sätt­ning.

”Tra­di­tio­nell in­du­stri i skymun­dan”

– Det har ta­lats myc­ket syn­ligt om in­no­va­tio­ner och att ska­pa nytt, vil­ket för­stås är myc­ket vik­tigt, men sam­ti­digt har den tra­di­tio­nel­la in­du­strin ham­nat i skymun­dan. Be­slu­tet om ned­lägg­ning­en i Jäm­sä är en på­min­nel­se om det. Kon­kur­ren­sen är myc­ket hård, sä­ger Lin­ti­lä.

De grö­nas grup­pord­fö­ran­de Jen­ni Pit­ko sä­ger att hon får käns­lan av att ”kli­mat­för­änd­ring­en glömts bort”.

– Det är även i fö­re­ta­gens in­tres­se att det görs nu och kon­trol­le­rat. Om vi skju­ter upp sa­ker allt när­ma­re 2035, då vi ska va­ra kli­mat­ne­utra­la, desto hår­da­re blir ju tid­ta­bel­len. Jag ser in­te att vi kan skju­ta upp be­slut, sä­ger Pit­ko.

Dä­re­mot ser hon att det finns en viss tids­rymd un­der re­ge­rings­pe­ri­o­den, till ex­em­pel för slo­pan­det av ener­giskat­teå­ter­bä­ring­en.

– Som jag ser det ska det ske un­der den här re­ge­rings­pe­ri­o­den.

Hon ser in­te att kom­pen­sa­tio­nen för ut­släpps­han­del är nå­got man kan fort­sät­ta med.

– Den rik­tas till dem som har de störs­ta ut­släp­pen. Sam­ti­digt har vi nu sto­ra möj­lig­he­ter i sam­band med EU:s åter­hämt­nings­fond och bud­getram, och de möj­lig­he­ter som finns för en rätt­vis över­gång för in­du­strin, sä­ger Pit­ko som själv hop­pas av över hälf­ten av åter­hämt­nings­fon­den ska vi­kas för kli­matåt­gär­der.

”Co­ro­na har gjort pro­ble­ma­ti­ken svå­ra­re”

SFP:s grup­pord­fö­ran­de An­ders Ad­lercreutz no­te­rar att co­ro­nakri­sen och stäng­nings­ny­he­ter­na gjort att trös­keln höjts för att fat­ta be­slut som ska­dar kon­kur­rens­kraf­ten just nu – sam­ti­digt har re­ge­ring­en am­bi­tiö­sa kli­mat­mål, sä­ger han.

Ad­lercreutz an­ser att det är mo­ti­ve­rat att stäl­la den sänk­ta elskat­ten och slo­pan­det av ener­giskat­teå­ter­bä­ring­en emot varand­ra, men att ”man sen kan dis­ku­te­ra om det ska va­ra en steg­vis över­gång”.

– I dag har vi ett rik­tat fö­re­tags­stöd som gag­nar vis­sa men in­te and­ra, sä­ger Ad­lercreutz om åter­bä­ring­en, me­dan den sänk­ta elskat­ten jäm­nar ut spel­pla­nen för al­la.

Ut­släpps­han­deln är en mer kom­pli­ce­rad frå­ga på grund av mot­sva­ran­de kom­pen­sa­tions­sy­stem i and­ra län­der.

– Det är in­te helt opro­ble­ma­tiskt att slo­pa kom­pen­sa­tio­nen, men man mås­te be­dö­ma kli­mat­på­ver­kan och kli­mat­nyt­ta. Där de sto­ra ut­släp­pen finns, som i stål­in­du­strin, har stål­bo­la­get SSAB kom­mit så långt med si­na pro­ces­ser att det kan lö­sas med and­ra me­ka­nis­mer än ut­släpps­han­dels­kom­pen­sa­tio­nen, sä­ger Ad­lercreutz.

SSAB ut­lo­va­de ti­di­ga­re i år att med ny tek­nik kun­na pro­du­ce­ra kol­ne­utralt stål 2026.

FO­TO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA

Kom­pen­sa­tio­nen för ut­släpps­han­del är ing­et man kan fort­sät­ta med, sä­ger De grö­nas grup­pord­fö­ran­de Jen­ni Pit­ko.

MOILANEN/LEHTIKUVA FO­TO: VESA

SFP:s grup­pord­fö­ran­de An­ders Ad­lercreutz tror att sto­ra ut­släpp kan mins­kas med and­ra me­to­der i fram­ti­den.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

Ut­släpps­han­deln bör få en fort­sätt­ning, an­ser nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.