Bätt­re en gås på be­teså­kern än tio i skott­glug­gen

Till­tron till ha­gel­bös­san är stark, men de and­ra åt­gär­der­na är minst li­ka vik­ti­ga för att hej­da de vit­kin­da­de gäs­sens ska­dor på jord­bru­ket.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT Re­por­ter pe­ter.buchert@hbl.fi PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Små­ska­lig av­skjut­ning är det störs­ta nya och kon­kre­ta ele­men­tet i åt­gärdspa­let­ten för att däm­pa den vit­kin­da­de gå­sens ska­dor på jord­bru­ket på kort sikt. Bös­san kan be­hö­vas, men en­sam lö­ser den in­te pro­ble­met.

Skju­ter man ex­em­pel­vis 400 av 400 000 ras­tan­de gäss mins­kar var­ken be­stån­det el­ler ska­dor­na. Dä­re­mot ska­par det pa­nik bland fåg­lar­na som åt­minsto­ne tem­po­rärt flyr en bit bort. Finns det in­te and­ra at­trak­ti­va åk­rar, av­sed­da för än­da­må­let, i när­he­ten fö­ser man ba­ra gäs­sen på gran­nen, och får strax bå­de dem och gran­nens vre­de på sig.

Där­för fö­re­slår ar­bets­grup­pen som har le­tat lös­ning­ar på pro­ble­met gås­be­tesåk­rar och ett smi­di­ga­re sy­stem för er­sätt­ning av ska­dor som and­ra cen­tra­la ele­ment. Pro­ble­met kan han­te­ras, men in­te eli­mi­ne­ras helt.

Vit­kin­da­de gäss som gör ska­da på åk­rar un­der ett par vec­kor var­je vår och höst är nå­got bön­der­na nä­ra öst­grän­sen får le­va med på sikt. De ska än­då in­te be­hö­va be­vitt­na to­tal för­stö­rel­se som i vå­ras. Då fös­te en ihål­lan­de nord­ost­vind över en ovan­ligt stor del av vår­sträc­ket på den fins­ka si­dan av grän­sen sam­ti­digt som gäs­sens flytt vi­da­re mot häck­nings­lo­ka­ler­na i när­he­ten av No­va­ja Zem­l­ja för­dröj­des.

Att er­sätt­ning­ar­na har ut­be­ta­lats snab­ba­re än van­ligt är det mins­ta bön­der­na har rätt till. Att man för­enklar till­stånds­pro­ces­ser­na för av­skjut­ning re­dan i höst och att be­svär in­te kan stop­pa av­skjut­ning­en är yt­ter­li­ga­re sätt att till­mö­tes­gå de drab­ba­de. Och att fle­ra jord­bru­ka­re ge­men­samt ska kun­na an­sö­ka om till­stånd un­der­lät­tar yt­ter­li­ga­re för må­let att mins­ka ska­dor­na.

Ar­bets­grup­pens för­hopp­ning om att EU:s få­gel­di­rek­tiv skul­le klas­sa om den vit­kin­da­de gå­sen som jakt­bart vilt ak­tu­a­li­se­ras in­te på kort sikt ef­tersom EU är oe­nig i frå­gan och ju­ri­di­ken kne­pig. Först be­hövs and­ra åt­gär­der.

För­sla­get att an­läg­ga gås­be­tesåk­rar på gam­la torv­täk­ter är in­no­va­tivt och värt att ut­re­da, men det är allt an­nat än gi­vet att det ut­fal­ler som öns­kat. Den som kän­ner till gäs­sens fö­do­söks­be­te­en­de vid öst­grän­sen vet att de år ef­ter år trängs på sam­ma fa­vo­rit­åk­rar me­dan gran­nåk­rar­na i när­he­ten är så gott som tom­ma, obe­ro­en­de av grö­da.

Det är tyd­ligt att den vit­kin­da­de gå­sen fö­re­drar åk­rar i öpp­na land­skap och nä­ra vat­ten­drag. Det är värt att min­nas in­nan man an­läg­ger gås­be­tesåk­rar där de skul­le be­ha­ga män­ni­skan bäst.

Ar­bets­grup­pen skil­jer på de ark­tis­ka och de ur­ba­na vit­kin­da­de gäs­sen. Där de för­ra or­sa­kar re­ell ska­da på jord­bru­ket i nå­gon vec­ka vår och höst ir­ri­te­rar de se­na­re en del fla­nö­rer i par­ker­na i ett drygt halv­år. Lik­väl är åt­gärdspa­let­ten en an­nan. Om Helsing­fors stad ex­em­pel­vis va­ri­e­ra­de park­mil­jö­er­na och lät grä­set växa över vrist­höjd skul­le gäs­sen in­te hel­ler tri­vas li­ka bra.

Den vit­kin­da­de gå­sen är ett po­pu­lärt ir­ri­ta­tions­mo­ment, ett be­fo­gat så­dant om man rå­kar va­ra drab­bad jord­bru­ka­re.

Vi som in­te är det kan un­na oss ett bre­da­re per­spek­tiv. Den vit­kin­da­de gå­sen är en av få få­gel­ar­ter som ökat mar­kant på se­na­re år. För de fles­ta ar­ter går det tvärtom, för att vi för­säm­rar de­ras livsmil­jö­er.

Män­ni­skan har öde­lagt om­kring 90 pro­cent av Eu­ro­pas våt­mar­ker. Ota­li­ga våt­marksar­ter går till­ba­ka. Den vit­kin­da­de gå­sen ut­gör ett säll­samt un­dan­tag, för att den har lyc­kats an­pas­sa sig och fun­nit nya livsmil­jö­er. Tar vi ock­så des­sa livsmil­jö­er ifrån den fort­sät­ter vi ak­tivt att ut­ar­ma na­tu­rens mång­fald, fast vi är be­ro­en­de av den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.