En mil­jon får skat­teå­ter­bä­ring på fre­dag

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Cir­ka en mil­jon per­so­ner får skat­teå­ter­bä­ring på fre­dag, med­de­lar Skat­te­för­valt­ning­en. Den to­ta­la sum­man som Skat­te­för­valt­ning­en be­ta­lar ut i åter­bä­ring­ar den här vec­kan är cir­ka 850 mil­jo­ner eu­ro.

Ti­di­ga­re fanns det en­dast en ut­be­tal­nings­dag för skat­teå­ter­bä­ring men nu­me­ra får al­la fin­län­da­re in­te läng­re sin åter­bä­ring sam­ma dag. De förs­ta skat­teå­ter­bä­ring­ar­na be­ta­la­des ut i ju­li, och i au­gusti fick två mil­jo­ner fin­län­da­re skat­teå­ter­bä­ring. Skat­teå­ter­bä­ring­ar kom­mer att be­ta­las ut ock­så i ok­to­ber, no­vem­ber och de­cem­ber.

För dem som ska be­ta­la kvar­skatt i sep­tem­ber var går­da­gen för­fal­lo­dag för be­tal­ning­en. Det­ta gäll­de cir­ka 300 000 per­so­ner, med­de­lar Skat­te­för­valt­ning­en.

Fo­to: sPt

Skat­te­för­valt­ning­en be­ta­lar ut skat­teå­ter­bä­ring till cir­ka en mil­jon per­so­ner på fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.