Topp­le­da­re in­om IS gri­pen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ter­ror­rö­rel­sen IS högs­te le­da­re i Tur­ki­et har gri­pits, upp­ger in­ri­kesmi­nis­ter Sü­ley­man Soylu. Man­nen ska ha pla­ne­rat fle­ra at­tac­ker på tur­kisk mark, där­ibland en kid­napp­ning.

”IS så kal­la­de emir i Tur­ki­et har gri­pits och fängs­lats”, skri­ver Soylu på Twit­ter.

Ter­ror­rö­rel­sen har på­stått sig lig­ga bakom en rad död­li­ga dåd i Tur­ki­et, bland an­nat mas­sa­kern på en natt­klubb Istan­bul ny­års­nat­ten mot 2017, då 39 män­ni­skor varav fle­ra tu­ris­ter mör­da­des.

IS-le­da­ren kun­de gri­pas se­dan en an­nan med­lem i ex­tre­mist­rö­rel­sen, som miss­tänks ha pla­ne­rat ett nytt terror­dåd i Istan­bul, greps den 18 au­gusti. En­ligt Soylu har den tur­kis­ka gre­nen av IS ta­git emot or­der från rö­rel­sens ba­ser i grann­län­der­na Sy­ri­en och Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.