Höst­ter­mi­nen

Me­di­er­na bol­lar nu med eko­no­mis­ka siff­ror som ska vi­sa hur bra el­ler il­la ett land kla­rat sig hit­tills un­der co­ro­nakri­sen. Men nu om nå­gon­sin är det bra att in­te över­tol­ka.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­NI­KA SANDLUND ar­be­tar vid FN:s flyk­ting­or­ga­ni­sa­tion UNHCR med flyk­ting- och män­ni­sko­rätts­frå­gor.

I Frank­ri­ke bör­jar höst­ter­mi­nen den här vec­kan. Mun­skydd är ob­li­ga­to­riskt och bar­nen har bett om gla­da­re mun­skydd än pap­per­sva­ri­an­ten som vi nu­me­ra all­tid har i väs­kan. In i bus­sen, tå­get, bu­ti­ken kom­mer man näm­li­gen in­te läng­re ut­an mun­skydd. För någ­ra vec­kor se­dan kom bar­nen fle­ra gång­er tom­hän­ta hem från bu­ti­ken: de ha­de glömt mun­skyd­det. De var in­te de en­da med kort­tids­min­ne, kon­sta­te­ra­de jag när jag såg sä­ker­hets­vak­ten i bu­ti­ken med en ask vi­ta och blåa en­gångs­mun­skydd i bak­fic­kan.

– Kom ihåg ditt eget näs­ta gång, mutt­ra­de den två me­ter långa mus­ku­lö­sa man­nen när han sträck­te fram ett nytt mun­skydd åt en fju­nig ton­å­ring vid in­gång­en.

Vak­ten ver­ka­de in­te helt över­ty­gad om att det var det här ut­bil­da­ren me­na­de när den­ne sa­de att hans jobb var att gö­ra sam­häl­let säk­ra­re.

För någ­ra år se­dan del­tog jag i en le­dar­skaps­ut­bild­ning. Un­der en gruppöv­ning om­bads vi de­la in de se­nas­te 120 åren i de­cen­ni­er på 20 me­ter långa pap­per­sark. För var­je år­tion­de skul­le vi skri­va upp tre hän­del­ser el­ler tren­der som för­änd­ra­de a) värl­den; b) min släkt el­ler mig; c) or­ga­ni­sa­tio­nen jag job­bar för, det vill sä­ga FN. Jag minns öv­ning­en tyd­ligt för att när vi änt­li­gen fått pli på det tej­pa­des de oli­ka grup­per­nas pap­per ovan­för varand­ra på väg­gen. Vi bac­ka­de, såg de­cen­ni­er­na ru­sa för­bi vå­ra ögon och pre­cis sam­ti­digt var det två av del­ta­gar­na som sa: – Det är dags för en ny epi­de­mi.

Här i Frank­ri­ke fort­sät­ter an­ta­let co­ro­na­smit­ta­de att sti­ga och nu rap­por­te­ras 5 000 nya fall per dag. Ef­ter som­mar­lo­vet med långa da­gar på stran­den, di­scon och en öl på ute­ser­ve­ring­en är det ing­en som egent­li­gen har mage att va­ra för­vå­nad. Visst, vi res­te mind­re och läs­te mer. Men han­den på hjär­tat: hur många var det till sy­ven­de och sist som in­hi­be­ra­de den år­li­ga kräft­ski­van? För fa­ran kan ju in­te fin­nas här bland dem vi kän­ner.

Med obön­hör­lig op­ti­mism skri­ver jag in mi­na barn i dans­sko­lan, klät­ter­klub­ben, gym­nasti­ken. I vå­ras dan­sa­de de i var­dags­rum­met till in­struk­tio­ner från lä­ra­ren via in­ter­net. De­ras klass­rum var ”Goog­le Me­et”. De ha­ta­de det, men bet ihop. Job­bet och var­da­gen gled in i varand­ra när vi be­ställ­de mil­jo­ner an­sikts­mas­ker till oli­ka flyk­ting­lä­ger och fick be­sked om sam­ma sex vec­kors vän­te­tid som apo­te­ket mitt emot. Nu är an­sikts­mas­ker­na re­dan ute bland flyk­ting­ar­na me­dan mi­na barn kla­gar över att de­ras masker in­te har ett ”ki­vo­ga­re” möns­ter.

Det svå­ra med le­dar­ut­bild­ning­ar är all­tid den där sista ses­sio­nen när man ska be­skri­va vad man lärt sig. Det är ju in­te det en le­da­re vet, ut­an det en le­da­re gör som ut­gör skill­na­den. Det kom­mer all­tid nya kri­ser. Över 25 mil­jo­ner män­ni­skor i värl­den har in­sjuk­nat i co­ro­na, över 850 000 har dött. På job­bet går de­bat­ten het om hur vac­ci­net, när det är klart, kom­mer att för­de­las, in­te ba­ra mel­lan, men ock­så in­om län­der. Hur skyd­dar da­gens po­li­tis­ka le­da­re de sva­gas­te? Hur länge mås­te bar­nen bä­ra mun­skydd? Och jag fun­de­rar på vad co­ro­na för­änd­rar: mig och min släkt, värl­den el­ler FN?

”Han­den på hjär­tat: hur många var det till sy­ven­de och sist som in­hi­be­ra­de den år­li­ga kräft­ski­van?”

”Fin­lands eko­no­mi so­pa­de gol­vet med Sve­ri­ge”. Så ru­bri­ce­ra­de en av vå­ra ef­ter­mid­dags­tid­ning­ar sin ar­ti­kel, när den eu­ro­pe­is­ka sta­tistik­by­rån Eu­rostat pub­li­ce­ra­de siff­ror på hur de eu­ro­pe­is­ka län­der­nas brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, bnp, ut­veck­lats un­der årets and­ra kvar­tal jäm­fört med kvar­ta­let in­nan.

De siff­ror Eu­rostat pub­li­ce­ra­de vi­sar på en ned­gång på 3,2 pro­cent för Fin­lands del, i Dan­mark sjönk bnp 7,4 pro­cent, i Sve­ri­ge 8,6 och i Tyskland drygt 10 pro­cent jäm­fört med kvar­ta­let in­nan. Ned­gång­en i öv­ri­ga eu­ro­pe­is­ka län­der var än­nu stör­re.

Bnp räk­nas på vär­det av al­la va­ror och tjäns­ter som pro­du­ce­ras i ett land un­der en viss pe­ri­od, of­tast räk­nar man bnp på års­ba­sis. Ju stör­re pro­duk­tio­nen är, desto hög­re är allt­så ock­så bnp. De kvar­tals­vis ut­räk­na­de siff­ror­na för bnp in­ne­hål­ler en rad osä­ker­hets­fak­to­rer, fram­för allt är pe­ri­o­den så kort att siff­ror­na kan kom­ma att kor­ri­ge­ras i ef­ter­skott.

Så har det re­dan gått för fin­ländsk del. För­ra vec­kan ha­de siff­ror­na på hur myc­ket bnp sjun­kit skri­vits upp till 4,5 pro­cent från det förs­ta kvar­ta­let och upp från drygt 5 pro­cent till 6,4 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2019.

Allt det här är sif­ferex­er­cis. Vårt bnp har vis­ser­li­gen sjun­kit mind­re än eko­no­mer­na ur­sprung­li­gen räk­nat med, men mång­as per­son­li­ga eko­no­mi har ta­git hår­da tör­nar och spe­ci­ellt in­om ser­vicebran­schen har verk­sam­he­ten drab­bats hårt. När nu hös­ten kom­mer och ute­ser­ve­ring­ar stäng­er sam­ti­digt som till och med små till­ställ­ning­ar ut­om­hus blir omöj­li­ga för­vär­ras si­tu­a­tio­nen in­om bran­schen.

Dess­utom kom­mer de då­li­ga ny­he­ter­na nu slag i slag. Fin­nair och Vi­king Li­ne med­de­la­de för­ra vec­kan om sto­ra ned­skär­ning­ar och i bör­jan av den här vec­kan var det tu­ris­men i Lapp­land som ge­nom Lapland Ho­tels med­de­la­de om sam­ar­bets­för­hand­ling­ar som di­rekt och in­di­rekt be­rör upp till 2 000 ar­bets­ta­ga­re. Ing­et sä­songs­ar­be­te lo­var bo­la­get hel­ler.

Dess­utom har vi skogs­jät­ten UPM:s med­de­lan­de om att man äm­nar stänga pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la. Det är ett be­sked som åstad­kom­mit en het de­batt om in­du­strins och fö­re­ta­gens verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar i Fin­land. Skat­ter och ar­bets­krafts­kost­na­der mås­te va­ra kon­kur­rens­kraf­ti­ga jäm­fört med and­ra län­der, be­to­nar in­du­strin.

In­om tek­no­lo­gi­in­du­strin har ar­bets­mark­nads­di­rek­tör Min­na Hel­le gått så långt som till att ifrå­ga­sät­ta de av­tal som slöts in­om bran­schen i vint­ras. Fö­re­ta­gen har in­te råd med någ­ra som helst lö­ne­för­höj­ning­ar, an­ser Hel­le och hop­pas att lo­ka­la av­tal ska fry­sa för­höj­ning­ar­na.

Och för att fort­sät­ta med sif­ferex­er­ci­sen. Fin­lands ex­port har sjun­kit med 17 pro­cent jäm­fört med bör­jan av fjol­å­ret, vi­sar siff­ror från Tul­len. Och den pri­va­ta kon­sum­tio­nen har mins­kat med drygt tio pro­cent. Det som trots allt hål­lit bnp-siff­ran dräg­lig är in­ve­ste­ring­ar­na som till stor del kom­mit i gång re­dan in­nan co­ro­nan slog till.

Men. De pre­sen­te­ra­de sam­hälls­e­ko­no­mis­ka siff­ror­na ser al­la bak­åt, fö­re­ta­gens per­mit­te­ring­ar, upp­säg­ning­ar och ned­skär­ning­ar ser fram­åt, ty­värr. För ser man fram­åt ser det långt ifrån ljust ut. Fin­nair, Vi­king Li­ne, Lapland Ho­tels och UPM har säll­skap med många and­ra och kom­mer att föl­jas av än­nu fler in­nan Fin­lands eko­no­mi får en möj­lig­het att bör­ja åter­häm­ta sig från co­ro­nakri­sen.

Det är in­te hel­ler ba­ra i fö­re­tags­värl­den eko­no­min är trängd. Kom­mu­ner­nas eko­no­mi­er är hår­da­re an­sat­ta än på myc­ket länge.

Den spring­an­de punk­ten nu är in­te vad siff­ror­na vi­sar har hänt ut­an hur vi kla­rar oss ef­ter att eko­no­min bör­jar ta fart igen. Då har vi in­te ba­ra en hög­re ar­bets­lös­het än fö­re kri­sen, vi har ock­så nya, sto­ra stat­li­ga lån som ska be­ta­las till­ba­ka. Och fort­fa­ran­de en åld­ran­de be­folk­ning och sto­ra be­hov av struk­tu­rel­la re­for­mer.

I det här lä­get har vi ing­et skäl att slå oss för brös­tet. Det kan myc­ket väl hän­da att öv­ri­ga län­der so­par gol­vet med Fin­lands eko­no­mi om nå­got år.

”Den spring­an­de punk­ten nu är in­te vad siff­ror­na vi­sar har hänt ut­an hur vi kla­rar oss ef­ter att eko­no­min bör­jar ta fart igen.”

KATARINA KOIVISTO

ad­mi­nist­ra­tiv re­dak­tions­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.