In­ter­na­tio­nel­la id­rotts­e­ve­ne­mang bor­de in­te ar­ran­ge­ras i Be­la­rus

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAX­éN

Ishoc­keyns spe­lar­fack, Su­o­men Jää­ki­ek­koi­li­jat ry, skri­ver att det in­te bor­de ar­ran­ge­ras in­ter­na­tio­nel­la id­rotts­e­ve­ne­mang un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter i Be­la­rus.

På tors­dag in­le­der Jo­ke­rit KHL­sä­song­en med bor­t­a­match mot Dy­na­mo Minsk. På vå­ren är det tänkt att is­hoc­key-VM för her­rar av­görs i Be­la­rus och Lett­land.

Sam­ti­digt på­går sto­ra och ut­bred­da de­mon­stra­tio­ner i Be­la­rus ef­ter pre­si­dent­va­let i bör­jan av au­gusti där pre­si­dent Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko tog hem en kon­tro­ver­si­ell se­ger. Pre­si­dent­va­let var en­ligt in­ter­na­tio­nel­la ex­per­ter var­ken rätt­vist el­ler är­ligt.

Ef­ter va­let har myn­dig­he­ter­na i Be­la­rus gri­pit, fängs­lat, miss­hand­lat och tor­te­rat lan­dets med­bor­ga­re.

Rös­ter har höjts för att is­hoc­key-VM ska flyt­tas och Jo­ke­rit har ut­satts för mas­siv kri­tik för att la­get tän­ker ge­nom­fö­ra mat­chen i Minsk.

Is­hoc­key­spe­lar­nas fack­för­e­ning Su­o­men Jää­ki­ek­koi­li­jat ry (SJRY) skrev på tis­da­gen ett press­med­de­lan­de om Be­la­rus.

”Si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus är bå­de osä­ker och otrygg och en­ligt SJRY bor­de det in­te ar­ran­ge­ras någ­ra in­ter­na­tio­nel­la id­rotts­e­ve­ne­mang i lan­det om in­te si­tu­a­tio­nen snabbt ut­veck­las till det bätt­re”, skri­ver SJRY:s sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.