Spe­la­re böt­fälld ef­ter att ha kysst bol­len

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den ar­gen­tins­ke mitt­fäl­ta­ren Ser­gio López, till­hö­ran­de den ecu­ado­ri­ans­ka klub­ben Aucas, fick en trå­kig start på vec­kan. Ef­ter att hans lag gjort led­nings­må­let i en match mot Maca­ra kyss­te ar­gen­ti­na­ren bol­len som en gest mot mot­stån­dar­na.

Det kos­ta­de López, som blev böt­fälld, när­ma­re 1 200 eu­ro en­ligt AFP. Ecu­a­dors fot­bolls­för­bund har in­fört en rad smitt­skydds­reg­ler till följd av co­ro­na­pan­de­min, och ti­di­ga­re i au­gusti fick fem and­ra spe­la­re i li­gan sam­ma sum­ma bö­ter ef­ter att ha bytt trö­jor ef­ter en match.

Två klub­bar har ock­så straf­fats ef­ter att in­te ha till­han­da­hål­lit hand­sprit och förs­ta hjäl­pen-lå­da.

Ecu­a­dor har hit­tills 114 000 be­kräf­ta­de fall av co­ro­na­vi­ru­set, varav 6 600 har lett till döds­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.