Dags att sö­ka till UMK

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

An­sök­nings­ti­den för bi­drag till UMK – Täv­ling­en för ny mu­sik 2021 på­går. Vin­na­ren får re­pre­sen­te­ra Fin­lands i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Dess­utom ord­nas en form­giv­nings­täv­ling för UMK:s nya vand­rings­pris.

An­sök­nings­ti­den in­led­des den 1 sep­tem­ber och på­går fram till mån­da­gen den 7 sep­tem­ber kloc­kan 23.59 på adres­sen yle.fi/ umk. Här finns ock­så täv­lings­reg­ler­na på svens­ka, fins­ka och eng­els­ka.

En ju­ry be­stå­en­de av mu­sik­bransch­folk väl­jer lå­tar­na som går vi­da­re till täv­ling.

– UMK ger ar­tis­ter möj­lig­he­ten att ta ett kliv fram­åt i sin kar­riär, och en möj­lig­het för låt­skri­va­re att få sin låt fram­förd in­för 180 mil­jo­ner tit­ta­re, kom­men­te­rar ju­ryns ord­fö­ran­de, YleX:s mu­sik­chef Ta­pio Ha­ka­nen, i ett press­med­de­lan­de.

Täv­lings­bi­dra­gen i UMK21 pre­sen­te­ras i ja­nu­a­ri och vin­na­ren ut­ses i en di­rekt­sänd­ning från Me­di­a­po­lis i Tam­mer­fors den 20 feb­ru­a­ri. Sänd­ning­en re­fe­re­ras även på svens­ka.

Med an­led­ning av UMK:s ti­o­år­sju­bi­le­um på­går även en form­giv­nings­täv­ling för UMK:s vand­rings­pris. Bi­drag tas emot fram till den 7 sep­tem­ber. Upp­gif­ten är att de­sig­na ett pris som till­de­las den som vin­ner UMK. Täv­ling­en är öp­pen för al­la och man del­tar ge­nom att skic­ka in ett vi­su­ellt ut­kast samt en kost­nads­upp­skatt­ning. Publi­ken ut­ser vin­na­ren, ef­ter att en ex­per­tju­ry valt ut de bäs­ta bi­dra­gen. Vin­na­ren som dess­utom får 3 000 eu­ro of­fent­lig­görs un­der hös­ten och själ­va vand­rings­pri­set ska va­ra fär­digt i bör­jan av näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.