Fräscht upp­da­te­rad loft jazz

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OLE NERDRUM kul­tur@hbl.fi

JAF Trio spe­lar mo­dern jazz med nyc­ker.

JAZZ

JAF Trio

(We Jazz Re­cords)

JAF Trio som be­står av te­nor­sax­o­fo­nis­ten Ade­le Sau­ros, ba­sis­ten Joo­nas Tu­u­ri och dans­ka trum­mi­sen Fre­de­rik Emil Bülow spe­lar mo­dern jazz med lek­ful­la knyc­kar. Det mesta på tri­ons de­but­plat­ta är kom­po­ne­rat av Bülow och spe­lan­det lik­nar ibland Mo­pos sax­o­fon-bas-trum­mor-fi­nur­lig­he­ter.

Sau­ros, ock­så känd från grup­per­na Ka­tu­ka­iku och Su­per­po­si­tion, blå­ser i JAF Trio med god ar­ti­ku­le­ring och käns­la som får mig att tän­ka på Ar­chie Schepps spi­ri­tu­ellt lad­da­de stil.

Man kan ock­så ur tri­ons mu­sik dra di­rek­ta pa­ral­lel­ler till den ame­ri­kans­ka mar­gi­nel­la loft jazz-rikt­ning­en som upp­kom un­der 70-ta­let på små in­ti­ma hak i skug­gan av mainstream­jaz­zen.

Hes gräsand

JAF Tri­os frä­scha dri­ve ger ett piggt in­tryck. Lå­tar­na är väl ar­ran­ge­ra­de och te­ma­na lät­ta att grep­pa. Ninth Row Of The Fifth Flo­or och The Dark Spark­le lö­per med lus­ti­ga skutt och kom­po­si­tio­ner­na ut­märks av en lek­full­het, sär­skilt i So­met­hing New där

Sau­ros får sax­o­fo­nen att lå­ta som en hes gräsand.

I Sha­des Of To­mor­row var­vas stäm­ning­en my­sigt ned med trum­vis­plar, smy­gan­de bas­gång och sen­su­ellt su­san­de sax­o­fon­spel.

Al­bu­met är allti­ge­nom slag­kraf­tigt och va­ri­e­ran­de och sli­rar in­te en gång in på otyg­lat tu­tan­de ut i det blå.

FO­TO: ROOPE POKKI/PRESS­BILD

JAF Trio med Joo­nas Tu­u­ri, Ade­le Sau­ros och Fre­de­rik Emil Bülow ger ett piggt in­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.