Jens La­pi­dus ny­fi­ken på lag och rätt i USA

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Jens La­pi­dus är ad­vo­ka­ten som blev dec­kar­för­fat­ta­re. I ”Lex La­pi­dus” åter­går han till sitt for­na ge­bit för att grans­ka rätts­sy­stem in­ter­na­tio­nellt. Bland an­nat föl­jer han rät­te­gång­ar i län­der som Is­ra­el och Vi­et­nam, och han jäm­för dem med svensk lag och rätt. Förs­ta de­len hand­lar om rätts­sy­ste­met i USA. SVT1 23.30

FO­TO: UR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.