Gårds­bac­ka får nytt liv

Ef­ter fle­ra år av för­fall vill sta­den frä­scha upp Gårds­bac­ka cent­rum. In­vå­nar­na i Gårds­bac­ka väl­kom­nar nya ini­ti­a­tiv, men vill be­hål­la stads­de­lens fö­re­ta­gar­vän­li­ga och in­ter­na­tio­nel­la iden­ti­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

Gårds­bac­ka cent­rum i Helsing­fors har en läng­re tid va­rit för­fal­let. Nu vill sta­den frä­scha upp om­giv­ning­en, vil­ket väl­kom­nas av in­vå­nar­na.

– På kväl­lar­na upp­levs om­rå­det som otryggt av äld­re per­so­ner, sä­ger Risto Rau­ti­ai­nen.

Gårds­bac­ka cent­rum i Helsing­fors ska frä­schas upp. Det slit­na köp­cent­ret och om­giv­ning­en ska få ett nytt liv. För att få fart på pla­ner­na har en ar­ki­tek­tur­täv­ling ar­ran­ge­rats. Se­g­ra­ren blev ar­ki­tekt­by­rån Opus bi­drag Vael­lus (Vand­ring).

– För­sla­get är det bäs­ta ur ett pro­por­tio­ner­ligt och funk­tio­nellt per­spek­tiv. Det är kom­pakt och be­ak­tar Gårds­bac­kas ur­sprung­li­ga ar­ki­tek­tur från 60-ta­let. Jag är glad över att man be­ak­tat fö­re­tag­sam­he­ten i bi­dra­get. Vi vet att Gårds­bac­ka cent­rum är fyllt med fö­re­ta­ga­re. Jag ha­de än­då hop­pats att man kun­de ha lyft fram det mång­kul­tu­rel­la Gårds­bac­ka i bi­dra­gen. Det sak­nas kanske li­te mer spän­nan­de ut­trycks­for­mer, sä­ger täv­lingsju­ryns ord­fö­ran­de Tre­vor Har­ris – brit­tisk ar­ki­tekt som bott i Fin­land se­dan 1980.

In­vå­nar­na i Gårds­bac­ka för­hål­ler sig po­si­tivt till det vin­nan­de för­sla­get. Risto Rau­ti­ai­nen har bott 30 år i Gårds­bac­ka och är ock­så ord­fö­ran­de för bo­en­de­för­e­ning­en.

– Det vin­nan­de för­sla­get ut­gör en god grund, men vad som se­dan hän­der när pla­ne­ring­en är i gång åter­står att se. Jag är glad över att fö­re­tag­sam­he­ten som blomst­rar här är i fo­kus. Jag öns­kar att cent­ret ut­veck­las så att det blir lju­sa­re och ökar på trygg­he­ten. Vi vet att äld­re per­so­ner i Gårds­bac­ka upp­le­ver cent­ret som otryggt, sä­ger Rau­ti­ai­nen.

Han öns­kar ock­så ett mångsidi­ga­re ut­bud av bu­ti­ker och tjäns­ter.

– Jag und­rar om vi fak­tiskt be­hö­ver så många öl­sjapp och fri­sö­rer. Jag vill un­der­stry­ka att jag trivs myc­ket bra här. Det är nä­ra till na­tu­ren och al­la bu­ti­ker lig­ger nä­ra varand­ra. Jag be­hö­ver in­te åka här­i­från för att få det jag be­hö­ver.

An­ni Ha­pu­o­ja har ny­li­gen flyt­tat till Gårds­bac­ka ef­ter att hon bott en läng­re tid i Berg­häll.

– Hy­ror­na blev för höga och jag vil­le bort. Jag ha­de än­då som ett krav att min nya bo­stad skul­le fin­nas vid met­ro­lin­jen. Jag trivs myc­ket bra här, sä­ger Ha­pu­o­ja.

Hon för­hål­ler sig po­si­tivt till det vin­nan­de bi­dra­get. En­ligt hen­ne har man för­stått att köp­cent­ret ska fun­ge­ra som en mö­tes­plats ock­så ut­an krav på kon­sum­tion.

– Jag an­ser än­då att man bor­de gå mer på dju­pet och ut­re­da vil­ka som bor i Gårds­bac­ka och huruda­na krav de har på sin bo­en­de­mil­jö. För mig är bib­li­o­te­ket den vik­ti­gas­te punk­ten som jag tyc­ker bor­de få mer syn­lig­het. Jag tyc­ker ock­så att man på ett bätt­re sätt bor­de för­stå Gårds­bac­kas mång­kul­tu­rel­la prä­gel och hur det ska­par puls här. Ing­en an­nan­stans i Helsing­fors har jag stött på li­ka många kro­gar som är öpp­na på en sön­dag som här.

Hon tyc­ker att Gårds­bac­ka har ett oför­tjänt då­ligt ryk­te.

– Det är synd för här finns en gömd po­ten­ti­al. Jag tror ock­så starkt på att helsing­for­sa­re från and­ra de­lar av sta­den kom­mer att få upp ögo­nen för Gårds­bac­ka.

Pert­ti Yli-Ko­jo­la, bo­satt i Gårds­bac­ka se­dan 15 år, är glad över att man be­ak­tar mång­fal­den i det vin­nan­de för­sla­get.

– För mig är Gårds­bac­ka en smält­de­gel. Jag trivs med att bo med män­ni­skor som är oli­ka mig. Jag har va­rit li­te rädd för att det här om­rå­det ska likrik­tas och ba­ra bju­da på en ölkrog och två mat­bu­ti­ker. Det nya för­sla­get är ett steg i rätt rikt­ning, sä­ger Yli-Ko­jo­la.

FO­TO: ARKITEKTBY­Rå OPUS

■ Ar­ki­tekt­by­rån Opus vin­nan­de för­slag he­ter Vael­lus.

FO­TO: NICLAS LöNNQVIST

■ Risto Rau­ti­ai­nen har bott näs­tan 30 år i Gårds­bac­ka. Han fun­ge­rar som ord­fö­ran­de för bo­en­de­för­e­ning­en.

FO­TO: NICLAS LöNNQVIST

■ Pert­ti Yli-Ko­jo­la trivs i Gårds­bac­ka som han be­skri­ver som en smält­de­gel.

LöNNQVIST FO­TO: NICLAS

■ An­ni Ha­pu­o­ja har bott i Gårds­bac­ka se­dan maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.