Svår ek­va­tion för kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Co­ro­nae­pi­de­min har sla­git hårt mot kol­lek­tiv­tra­fi­ken, som fö­re epi­de­min ut­veck­la­des po­si­tivt. Lös­ning­ar­na mås­te va­ra så­da­na att in­te kol­lek­tiv­tra­fi­ken drab­bas än­nu mer.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - su­san­na.gin­man@ksf­me­dia.fi SU­SAN­NA GIN­MAN

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken i hu­vud­stads­re­gi­o­nen sköts av Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik HRT, en sam­kom­mun som be­står av nio kom­mu­ner i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, där Ker­vo, Tus­by, Kyrkslätt och Sjun­deå är de som lig­ger längst bort från den ve­der­tag­na hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

En­ligt HRT:s egen upp­skatt­ning står man för un­ge­fär 80 pro­cent av al­la kol­lek­tiv­tra­fik­re­sor i stä­der i he­la Fin­land. Det hand­lar allt­så om en be­ty­dan­de del av all kol­lek­tiv­tra­fik och en stor ak­tör.

Un­der det se­nas­te de­cen­ni­et har kol­lek­tiv­tra­fi­ken sys­te­ma­tiskt byggts ut. Väst­met­ron, snabbspår­vag­nar­na och den tvärs­gå­en­de tra­fi­ken är ex­em­pel på ex­pan­de­ring­en av kol­lek­tiv­tra­fi­ken i hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Ock­så zon­bil­jet­ter­na in­går i pa­let­ten. Den här tra­fi­ken mås­te va­ra smi­dig och en­kel att an­vän­da – och det är pre­cis vad man har sat­sat på. Det har lett till re­sul­tat – kol­lek­tiv­tra­fi­ken har bli­vit po­pu­lä­ra­re. Det har be­ty­del­se för ut­släp­pen och i för­läng­ning­en för kli­mat­för­änd­ring­en.

Se­dan kom co­ro­nae­pi­de­min och ställ­de till det. När det var som värst i vå­ras var re­se­nä­rer­na un­ge­fär 70 pro­cent fär­re än un­der nor­mal­tid, nu är siff­ror­na in­te li­ka dyst­ra men i au­gusti låg än­då an­ta­let re­se­nä­rer un­ge­fär 30 pro­cent un­der det nor­ma­la. HRT räk­nar med att årets för­lus­ter blir 100 till 120 mil­jo­ner. Års­bud­ge­ten är un­ge­fär 700 mil­jo­ner. Hälf­ten av kol­lek­tiv­tra­fi­ken fi­nan­sie­ras med bil­jettin­täk­ter och den and­ra hälf­ten står kom­mu­ner­na för.

För kom­mu­ner­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och be­sluts­fat­tar­na i HRT finns inga enk­la lös­ning­ar.

Man har ban­tat ned på ut­gif­ter­na en aning, men det går in­te att läg­ga sto­ra de­lar av tra­fi­ken på is. Vis­sa busstu­rer har slo­pats, och en del in­ter­val­ler har för­längts. HRT läg­ger ut buss­lin­jer på ent­re­pre­nad och om man tvär­brom­sar in­ne­bär det att buss­fö­re­tag ris­ke­rar att gå om­kull. Det är in­te önsk­värt ur nå­gon som helst syn­vin­kel. Vi be­hö­ver in­te fler ar­bets­lö­sa, och det mås­te fin­nas fö­re­tag som kan stå för tra­fi­ken i det ske­de när den igen ska lö­pa som fö­re co­ro­nae­pi­de­min.

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken mås­te allt­så upp­rätt­hål­las även om pas­sa­ge­ra­ran­ta­let är läg­re än nor­malt.

Men hur länge kom­mer det att drö­ja in­nan folk igen åker buss, tåg och spår­vagn som förr? Det vet ing­en. Vi vet in­te hur epi­de­min ut­veck­las, vi vet in­te när vi får ett vac­cin el­ler hur ef­fek­tivt det kom­mer att va­ra och vi vet in­te hur myc­ket di­stans­ar­be­te som kom­mer att gö­ras se­dan när vi­ru­set in­te är ak­tu­ellt på sam­ma sätt som i dag.

När tra­fi­ken in­te kan mins­kas dras­tiskt är en möj­lig­het att hö­ja bil­jett­pri­ser­na. I Helsing­fors sa stads­mil­jö­nämn­den nej till en för­höj­ning och vil­le i stäl­let att kom­mu­nan­de­lar­na höjs till­fäl­ligt. I stads­sty­rel­sen är frå­gan bord­lagd men nämn­dens för­slag stö­ter på mot­stånd. Es­bo och Van­da an­ser att bil­jett­pri­ser­na kun­de hö­jas med fem pro­cent.

Pro­ble­met är att kom­mu­ner­nas eko­no­mi re­dan är hårt pres­sad. Bäst lig­ger Helsing­fors till.

I skott­glug­gen finns gra­tiså­kan­det för dem som re­ser med en barn­vagn, se­ni­or- och stu­dentra­bat­ter­na. Många di­stans­ar­be­tan­de sak­nar ett al­ter­na­tiv mel­lan en­kel­bil­jett och 30-da­gars­bil­jet­ten, men HRT har åt­minsto­ne ti­di­ga­re ve­lat för­enk­la bil­jet­t­ut­bu­det.

Det är up­pen­bart att en känn­bar för­höj­ning av bil­jett­pri­ser­na kan bli ett bak­slag för he­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken – för dem som har bil blir det loc­kan­de att an­vän­da den om pri­set blir högt el­ler kom­mu­ni­ka­tio­ner­na in­te fun­ge­rar smi­digt.

De som in­te har al­ter­na­tiv – allt­så in­te kan di­stans­ar­be­ta, in­te har bil och in­te kan cyk­la – får då stå för no­tan. Det ris­ke­rar att drab­ba grup­per som även an­nars är ut­sat­ta.

Re­ge­ring­en har ut­lo­vat stöd för kol­lek­tiv­tra­fi­ken för to­talt 100 mil­jo­ner, men det är in­te sagt att HRT får en sum­ma som mot­sva­rar dess an­del av tra­fi­ken.

Ekva­tio­nen är svår , och det finns inga giv­na el­ler lät­ta lös­ning­ar. För HRT och be­sluts­fat­tar­na gäl­ler det att ha ett långt per­spek­tiv, över de aku­ta pro­ble­men i år, och kanske näs­ta år. Hu­vud­stads­re­gi­o­nen be­hö­ver en fun­ge­ran­de kol­lek­tiv­tra­fik som loc­kar an­vän­da­re ock­så pris­mäs­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.