De­le­ga­ter: Ställ in­te stad och lands­bygd mot varand­ra

På lör­dag väl­jer Cen­tern ord­fö­ran­de. Obe­ro­en­de av vem det blir ef­ter­ly­ser par­ti­ak­ti­va en bätt­re ge­men­sam an­da. Besvi­kel­ser från för­ra re­ge­rings­pe­ri­o­den häng­er ock­så kvar på det lo­ka­la pla­net.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Är folk nöj­da­re nu? SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

Cen­terns par­ti­kon­gress – känd för att va­ra ett mas­se­ve­ne­mang med tu­sen­tals de­le­ga­ter och hund­ra­tals folk­dräk­ter – är den här gång­en upp­de­lad på 16 or­ter på grund av co­ro­nakri­sen.

Även om an­ta­let de­le­ga­ter är 2416 styc­ken är det glest i Uleå­borgs­hal­len. Här är ba­ra par­ti­top­pen och de­le­ga­ter­na från Nor­ra Ös­ter­bot­ten.

Kret­sens två vice ord­fö­ran­de, Mar­jut Lehto­nen från Ou­lais och Li­i­sa Lu­mijär­vi från Bra­hestad, upp­ger att bå­da än­nu fun­de­rar över vem de ska rös­ta på i ord­fö­ran­de­va­let.

– Det finns in­te en en­da nyc­kel, det är en hel nyc­kel­knip­pa som be­hövs, sä­ger Lehto­nen om Cen­terns si­tu­a­tion.

– Och det häng­er in­te på en per­son – det är allt från kom­mun­be­slut upp­åt, sä­ger hon, men tilläg­ger att ord­fö­ran­de är den syn­li­ga pro­fil som ska kla­ra av att sät­ta ord på par­ti­ets lin­je.

– Det som märks i da­gens of­fent­li­ga dis­kus­sion är att de som är ex­tre­ma får syn­lig­het, me­dan vi som re­pre­sen­te­rar den mått­li­ga me­del­vä­gen in­te syns li­ka myc­ket, sä­ger Lu­mijär­vi.

Lehto­nens häls­ning till den kom­man­de par­ti­le­da­ren är ”att gö­ra mer till­sam­mans, byg­ga en bätt­re an­da.”

– Det har vi all­tid haft, men det be­hövs mer för att gå upp från tio pro­cent.

De ta­lar ock­så om be­ho­vet att få bort mot­sätt­ning­ar mel­lan stad och lands­bygd – nå­got som fle­ra på kon­gres­sen näm­ner. Lu­mijär­vi ta­lar för en be­ställ­ning på Cen­ter­po­li­tik ock­så i stä­der­na där det rå­der miss­nö­je över in­fra­struk­tur och tra­fik.

En mo­tion på kon­gres­sen hand­lar ock­så om att skär­pa stads­po­li­ti­ken.

– Vår stads­po­li­tis­ka lin­je räc­ker in­te för att tjä­na Helsing­fors, sä­ger de­le­ga­ten Joo­nas Paa­vi­lai­nen i sitt in­lägg på kon­gres­sen.

”En del be­svi­kel­se från för­ra re­ge­rings­pe­ri­o­den”

Lehto­nen och Lu­mijär­vi har bå­da i si­na hemtrak­ter upp­levt ef­fek­ter­na av cent­ra­li­se­ring­en av vård­nä­tet un­der den för­ra, Cen­ter­led­da re­ge­ring­ens tid. Ou­lais för­lo­ra­de då en för­loss­nings­av­del­ning. Bra­hestads sjuk­hus hör­de till dem som fick kö­ra ner sin ope­ra­tions­verk­sam­het i sam­band med re­ge­ring­en Si­pi­läs jou­roch sjuk­hus­re­form.

Lehto­nen sä­ger att det ibland finns sa­ker man får le­va med – och att det nu går bätt­re för sjuk­hu­set i Ou­lais, som rik­tat in sig på and­ra om­rå­den.

– Det har ut­veck­lats på and­ra om­rå­den, och un­der co­ro­nakri­sen såg vi hur oer­hört vik­tigt det var med ett de­cent­ra­li­se­rat nät­verk in­om vår­den.

– In­te al­la. Al­la är in­di­vi­der, en del är su­ra länge och kanske in­te hel­ler ser de stör­re hel­he­ter­na i sam­band med ett lo­kalt be­slut, sä­ger Lehto­nen.

– I Bra­hestad syns och hörs det fort­fa­ran­de. Lä­get re­flek­te­ras i kom­mu­ne­ko­no­min och sta­den har in­te åter­häm­tat sig. Där finns en del be­svi­kel­se över be­slu­ten för­ra re­ge­rings­pe­ri­o­den. Men An­ni­ka (Saa­rik­ko, då­va­ran­de om­sorgs­mi­nis­ter) be­sök­te Bra­hestad, pra­ta­de med folk och med­gav att det gjorts miss­tag – att man bor­de ha dri­vit ige­nom vårdre­for­men först och se­dan sett på sjuk­hus­nä­tet, sä­ger Li­i­sa Lu­mijär­vi.

För att upp­rät­ta nytt för­tro­en­de gäl­ler det att gå ut med det po­si­ti­va och sät­ta ord på det, sä­ger Mar­jut Lehto­nen.

– Nu får vi till ex­em­pel mas­sor av fler stu­die­plat­ser till re­gi­o­nen. Men vi be­hö­ver fö­ra fram att det går att spri­da dem ock­så lo­kalt, al­la be­hö­ver in­te va­ra i Uleå­borg. Vi har till ex­em­pel vård­ut­bild­ning­ar bå­de i Ou­lais och i Bra­hestad.

”EU ing­en stor vat­ten­de­la­re läng­re”

– Det jag in­te kan ac­cep­te­ra är att man i of­fent­li­ga de­bat­ter går in för små­grä­lan­de och käb­bel. Jag vill att man dis­ku­te­rar in­om par­ti­et och se­dan drar åt sam­ma håll och spri­der det po­si­ti­va. Ing­en har väl lust att gå med i en ge­men­skap som käbb­lar, sä­ger en av vice­ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter­na, Ri­ik­ka Pa­ka­ri­nen (C) som är ti­di­ga­re Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker och nu­me­ra fi­nans­mi­nis­terns råd­gi­va­re.

Pa­ka­ri­nen hör ock­så till dem som flag­gar för att slu­ta ska­pa mot­sätt­ning mel­lan stad och lands­bygd. Hon är själv född i Varkaus men är nu full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Es­bo.

Pa­ka­ri­nen sä­ger att EU in­te läng­re är en li­ka stor vat­ten­de­la­re in­om Cen­tern som när Fin­land rös­ta­de om med­lem­ska­pet, även om EU:s åter­hämt­nings­fond ock­så blev ett de­batt­frö i ord­fö­ran­de­va­let.

– Jag har kret­sat den se­nas­te må­na­den i oli­ka land­skap och fak­tum är att det in­te väckt så myc­ket frå­gor el­ler mot­hugg. Det är för­stås en stor sak, och i nå­gon mån de­lar det åsik­ter­na, men en­ligt de en­kä­ter vi gjort i par­ti­et för­står störs­ta de­len den grund­läg­gan­de or­sa­ken till att fon­den blev till, att man ve­lat sti­mu­le­ra den eu­ro­pe­is­ka eko­no­min och hjäl­pa ock­så Fin­lands ex­port.

– En an­nan vik­tig sak är att det va­rit en en­gångs­fö­re­te­el­se, och att bor­gens­an­sva­ret är no­ga av­grän­sat, vil­ket var Fin­lands krav.

Det jag in­te kan ac­cep­te­ra är att man i of­fent­li­ga de­bat­ter går in för små­grä­lan­de och käb­bel. Ri­ik­ka Pa­ka­ri­nen vice­ord­fö­ran­de­kan­di­dat

FO­TO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA BJON

Två ord­fö­ran­de­kan­di­da­ter val­de folk­dräkt – Katri Kul­mu­ni som stäl­ler upp för om­val, och riks­dags­le­da­mot Pe­tri Hon­ko­nen. ■

FO­TO: SYLVIA BJON

Mar­jut Lehto­nen från Ou­lais Li­i­sa Lu­mijär­vi från Bra­hestad är bå­da vice ord­fö­ran­de i Nor­ra Ös­ter­bot­tens krets­sty­re.

FO­TO: SYLVIA

Ord­fö­ran­de­kan­di­dat An­ni­ka Saa­rik­ko gör en sista vi­de­o­häls­ning ut­an­för Uleå­borgs­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.