Fors­ka­re: Fler bor­de för­stå att gra­tis­tjäns­ter in­te är gra­tis

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - to­bi­as.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi TO­BI­AS PET­TERS­SON Min­na Ti­ai­nen dis­pu­te­rar vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet den 5 sep­tem­ber kloc­kan 12. In­sti­tu­tio­nen för språk- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­ska­per.

I Fin­land kan vi bli bätt­re på att dis­ku­te­ra mo­ti­ven till ökad di­gi­tal över­vak­ning. Syf­tet med över­vak­ning är in­te alls all­tid att öka sä­ker­he­ten, sä­ger fors­ka­ren Min­na Ti­ai­nen. I sin dok­tors­av­hand­ling ana­ly­se­rar Ti­ai­nen den fin­länds­ka un­der­rät­tel­se­de­bat­ten i spå­ren av Ed­ward Snow­dens av­slö­jan­den.

Vå­ra di­gi­ta­la fot­spår, allt­så det vi gör på web­ben, må­lar de­tal­je­ra­de bil­der av oss, på­min­ner fors­ka­ren Min­na Ti­ai­nen vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet. Des­sa da­ta är hett ef­ter­trak­ta­de bland an­non­sö­rer, och ställ­vis ock­så hos myn­dig­he­ter­na.

– Vi bor­de al­la bli mer med­vet­na om att många gra­tis­tjäns­ter på web­ben in­te alls är gra­tis. I prak­ti­ken be­ta­lar vi med vå­ra per­son­li­ga da­ta. Få av oss har en upp­fatt­ning om hur vå­ra upp­gif­ter an­vänds. Äm­net för­bi­gås lätt i den of­fent­li­ga de­bat­ten, sä­ger Ti­ai­nen.

I sin dok­tors­av­hand­ling Justi­fy­ing and chal­lenging di­gi­tal sur­veil­lan­ce af­ter the Snow­den re­ve­la­tions: an ana­ly­sis of me­dia and po­li­ti­cal de­ba­tes in Fin­land ana­ly­se­rar Ti­ai­nen den un­der­rät­tel­se­de­batt som för­des i Fin­land un­der åren ef­ter den ti­di­ga­re CIA-an­ställ­da Ed­ward Snow­dens mas­si­va av­slö­jan­den om den ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten NSA:s över­vak­ning av da­ta- och te­le­tra­fik run­tom i värl­den.

Av Snow­dens do­ku­ment fram­gick att NSA haft till­gång till fle­ra fö­re­tags serv­rar, där­ibland Goog­les, Fa­ce­books, Apples och Micro­softs.

Sä­ker­het mot in­tegri­tet

Ti­ai­nen fo­ku­se­rar på dis­kus­sio­nen i Helsingin Sa­no­mat som följ­de på Snow­dens av­slö­jan­den. Hon grans­kar ock­så det be­tän­kan­de som pub­li­ce­ra­des av ar­bets­grup­pen som be­red­de den nya lag­stift­ning­en kring un­der­rät­tel­se­verk­sam­het i Fin­land 2015. Un­der­rät­tel­se­la­gar­na god­kän­des i riks­da­gen på vå­ren 2019, med må­let att ef­fek­ti­va­re in­gri­pa i ex­em­pel­vis cy­ber­spi­o­nage.

Ti­ai­nen kom­mer fram till att de­bat­ten i Fin­land i hög grad följ­de sam­ma spår som i and­ra län­der.

– Över­vak­ning för­sva­ras med sä­ker­hets­a­spek­ter, me­dan kri­ti­ken tar upp ho­tet mot in­di­vi­dens in­tegri­tets­skydd. Bå­da si­dor mo­ti­ve­rar sin stånd­punkt med be­ho­vet av att vär­na om det de­mo­kra­tis­ka sam­häl­let, sä­ger Ti­ai­nen.

I me­di­e­ma­te­ri­a­let do­mi­ne­ra­de en­ligt Ti­ai­nen den kri­tis­ka syn­vin­keln.

– Den fin­länds­ka Snow­den-dis­kus­sio­nen ut­går från en si­tu­a­tion där av­slö­jan­de­na in­te gäl­ler de fin­länds­ka myn­dig­he­ter­nas verk­sam­het, ut­an av­lägs­na ak­tö­rer. I det av­se­en­det har den fin­länds­ka ny­hets­be­vak­ning­en gans­ka le­digt kun­nat stäl­la sig kri­tisk. Star­ka na­tio­nel­la in­tres­sen som fö­re­språ­kar ökat spi­o­nage har in­te fun­nits med i bil­den, sä­ger Ti­ai­nen.

I HS fo­ku­se­ra­de kri­ti­ken en­ligt Ti­ai­nen främst på de po­ten­ti­el­la ne­ga­ti­va följ­der­na av ökad över­vak­ning ur män­ni­sko­rätts­per­spek­tiv. Där­e­mot ifrå­ga­sat­tes syf­tet med över­vak­ning­en mer säl­lan.

– Det är så­till­vi­da in­tres­sant att Snow­den-do­ku­men­ten ut­tryck­li­gen vi­sa­de att över­vak­ning uppre­pa­de gång­er ut­ö­vats ock­så på helt and­ra grun­der än sä­ker­het: för att skaf­fa po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka för­de­lar, sä­ger Ti­ai­nen.

– Man ta­lar allt­så gär­na om att det mås­te fin­nas en ba­lans mel­lan sä­ker­het och in­tegri­tet, men hos oss tar man kanske in­te all­tid i be­ak­tan­de att sä­ker­het in­te nöd­vän­digt­vis är ut­gångs­punk­ten för all över­vak­ning.

Är vi allt­så för blå­ög­da i Fin­land? – Jag skul­le in­te sä­ga det, sna­ra­re har äm­net så många di­men­sio­ner att det är svårt att in­klu­de­ra allt i en de­batt. Men det är bra att be­ak­ta att över­vak­ning ock­så ut­övas ut­i­från dis­ku­tab­la mo­tiv.

Cy­ber­hot

I bi­la­gor­na till be­tän­kan­det om de nya un­der­rät­tel­se­la­gar­na 2015, där be­ho­vet av ökad spa­nings­verk­sam­het ut­red­des, fram­kom­mer en­ligt Ti­ai­nen en viss kri­tik mot de eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser­na av ut­ö­ka­de spa­nings­be­fo­gen­he­ter. Ock­så med­bor­gar­rätt­sa­spek­ter och de nya be­fo­gen­he­ter­nas ef­fek­ti­vi­tet dryf­tas.

– Rap­por­ten ut­vär­de­rar vil­ka un­der­rät­tel­se­be­fo­gen­he­ter Fin­land sak­nar, och ar­gu­men­te­rar för att till viss del ut­ö­ka be­fo­gen­he­ter­na för att bätt­re be­käm­pa cy­ber­hot. Där­e­mot tar man knappt alls – åt­minsto­ne in­te i den skrift­li­ga rap­por­ten – ställ­ning till den glo­ba­la kri­tik som Snow­dens av­slö­jan­den gav upp­hov till. Per­spek­ti­vet som för­sva­rar ut­ö­kad över­vak­ning ger sig in­te så gär­na in i en di­a­log med kri­tis­ka rös­ter.

Var­för in­te det?

– Det har jag in­te fors­kat i, men ge­ne­rellt är det svå­ra­re att mo­ti­ve­ra ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter mot bak­grun­den av en glo­bal un­der­rät­tel­sek­ris som den som Snow­den sat­te i gång. Det är lät­ta­re att ut­gå från vil­ka be­fo­gen­he­ter and­ra har som Fin­land sak­nar. Men sam­ti­digt vill jag un­der inga om­stän­dig­he­ter jäm­fö­ra den fin­länds­ka un­der­rät­tel­se­verk­sam­he­ten med till ex­em­pel den brit­tis­ka.

In­ne­hål­ler din forsk­ning lär­do­mar för den van­li­ga web­ban­vän­da­ren?

– Sna­rast att man gär­na ska va­ra med­ve­ten om att allt man gör på web­ben läm­nar spår. Det finns ock­så al­ter­na­tiv till Goog­le och Whatsapp, om man vill le­va ett li­te mind­re öp­pet liv.

FO­TO: SPENCER PLATT/LEHTIKUVA-AFP

■ Ed­ward Snow­den, 37, är värl­dens san­no­likt mest kän­de vis­sel­blå­sa­re. 2013 läck­te han do­ku­ment om USA:s mas­sö­ver­vak­ning av in­ter­net och te­le­fo­ni. I dag le­ver Snow­den i ex­il i Ryss­land, men i au­gusti tol­ka­des pre­si­dent Do­nald Trumps ut­ta­lan­den om Snow­den som om Trump öpp­nar för en be­nåd­ning.

FO­TO: JY­Vä­SKYLä UNI­VER­SI­TET

■ Fors­ka­ren Min­na Ti­ai­nen un­der­sö­ker hur ökad di­gi­tal över­vak­ning i Fin­land mo­ti­ve­ras och vil­ka aspek­ter kri­ti­ken lyf­ter fram. Ti­ai­nen job­bar själv som jour­na­list på ny­hets­by­rån STT som bi­syss­la och har ti­di­ga­re bland an­nat job­bat på Helsingin Sa­no­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.