Un­der­rät­tel­se­la­gar­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: HBL-arkiv

●●På vå­ren 2019 god­kän­de riks­da­gen de nya la­gar­na om ci­vil och mi­li­tär un­der­rät­tel­se­verk­sam­het.

●●La­gar­na in­ne­bär att Skydds­po­li­sen och för­svars­mak­ten får stör­re över­vak­nings­be­fo­gen­he­ter vid all­var­li­ga hot mot den na­tio­nel­la sä­ker­he­ten, som ter­ro­rism, främ­man­de sta­ters spi­o­nage mot Fin­land el­ler at­tac­ker mot kri­tisk in­fra­struk­tur.

●●Ock­så be­fo­gen­he­ter­na att id­ka un­der­rät­tel­se­verk­sam­het ut­om­lands ökar.

●●För­änd­ring­ar­na be­ty­der till ex­em­pel att Skydds­po­li­sen får möj­lig­het till plats­spe­ci­fik un­der­rät­tel­se­in­hämt­ning, att ko­pi­e­ra med­de­lan­den och att över­va­ka in­ter­net­tra­fi­ken över grän­ser­na.

●●För ge­me­ne man kom­mer det knap­past att mär­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.