För­ti­da hårav­fall - vad kan man gö­ra?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det är na­tur­ligt att åld­ran­det syns ock­så i hur hå­ret mår. Hå­ret kan bör­ja loss­na i för­tid re­dan ef­ter fyr­tio­års­strec­ket. Dess­utom är fins­ka kvin­nors hår till na­tu­ren tun­na­re och fi­na­re än ex­em­pel­vis sy­deu­ro­pé­ers hår. Där­för kan det ock­så ver­ka som om man ha­de li­te hår, och hår­bott­nen kan ly­sa ige­nom. Många fak­to­rer kan gö­ra att hå­ret loss­nar i för­tid och i sto­ra mäng­der.

För­ti­da hårav­fall kan in­ver­ka på kvin­nans dag­li­ga liv. En­ligt en un­der­sök­ning* kän­ner över hälf­ten av kvin­nor som drab­bas av hårav­fall att det­ta har en in­ver­kan på kvinn­lig­he­ten och själv­käns­lan.

Till all lyc­ka kan man fö­re­byg­ga för­ti­da hårav­fall som be­ror på åld­ran­det, med pro­duk­ten Plan­tur 39 – dag­li­gen, året om. Plan­tur 39 er­bju­der uni­ka pro­duk­ter med fy­to­kof­fe­in, som hjäl­per att fö­re­byg­ga för­ti­da hårav­fall i me­del­ål­dern och se­na­re i li­vet. Fy­to­kof­fe­i­net ak­ti­ve­rar och skyd­dar sprött hår och hjäl­per där­i­ge­nom att fö­re­byg­ga för­ti­da hårav­fall. Tack va­re sin spe­ci­el­la sam­man­sätt­ning kan fy­to­kof­fe­i­net nå hår­ro­ten för­vå­nans­värt snabbt: på en­dast 120 se­kun­der.

För hår som har över fyr­tio år på nac­ken – för dag­ligt bruk Till fy­to­kof­fe­in­pro­dukt­fa­mil­jen Plan­tur 39, som ta­gits fram för tunt och skört hår, hör ett be­hän­digt vår­dan­de to­ni­kum som kan ap­pli­ce­ras di­rekt i torrt hår de da­gar man in­te har be­hov att tvät­ta hå­ret. För friskt och starkt hår re­kom­men­de­rar vi dag­lig an­vänd­ning av Plan­tur 39 to­ni­kum el­ler scham­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.