Massvac­ci­na­tion ti­di­gast i mit­ten av näs­ta år

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Trots att fle­ra län­der pra­tar om ut­bredd vac­ci­ne­ring mot co­vid-19 re­dan i år är ett så­dant sce­na­rio in­te tro­ligt, en­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO). Bland and­ra Ryss­lands och USA:s pre­si­den­ter Vla­di­mir Pu­tin och Do­nald Trump har avi­se­rat att de pre­pa­rat som är på gång gör vac­ci­ne­ring i stor ska­la möj­lig in­om kort. I det rys­ka fal­let sä­ger an­sva­ri­ga myn­dig­he­ter att all nöd­vän­dig for­ma­lia kan va­ra klar re­dan om nå­gon vec­ka.

Men WHO ser så ti­di­ga vac­ci­na­tio­ner, åt­minsto­ne på bred front, som ett osan­no­likt sce­na­rio.

– Det är in­te tro­ligt att vi får se massvac­ci­na­tio­ner mot co­vid-19 för­rän mit­ten av näs­ta år, sä­ger ta­leskvin­nan Mar­ga­ret Har­ris till Reuters.

– Fas 3 mås­te ta tid, vi be­hö­ver se hur myc­ket skydd vac­cin ger och hur sä­kert det är, fort­sät­ter hon.

Hon un­der­stry­ker att det hand­lar om glo­bal folk­häl­sa, och att de vac­cin som kom­mer mås­te gö­ras till­gäng­li­ga i he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.