Ber­lusco­ni på sjuk­hus

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ita­li­ens fö­re det­ta pre­miär­mi­nis­ter Sil­vio Ber­lusco­ni har lagts in på sjuk­hus i Mi­la­no, ef­ter att ti­di­ga­re i vec­kan ha tes­tat po­si­tivt för co­vid-19.

– Sil­vio Ber­lusco­ni li­der av en lät­ta­re in­fek­tion i lung­or­na ef­ter att han smit­tats av co­ro­na­vi­ru­set, men det finns ing­en an­led­ning till oro för hans till­stånd, sä­ger Ber­lusco­nis per­son­li­ge lä­ka­re Al­ber­to Zan­gril­lo på en press­träff på fre­da­gen.

Zan­gril­lo för­kla­rar sam­ti­digt att hans be­slut i tors­dags kväll att läg­ga in Ber­lusco­ni på sjuk­hus ska ses som en ren för­sik­tig­hets­åt­gärd mot bak­grund av den för­re pre­miär­mi­nis­terns höga ål­der och ti­di­ga­re me­di­cins­ka pro­blem. Sil­vio Ber­lusco­ni är 83 år och där­med i risk­grupp för svå­ra följ­der av co­vid-19. År 2016 ge­nom­gick han en stör­re hjär­to­pe­ra­tion.

Re­dan ti­di­ga­re un­der da­gen be­skrevs in­lägg­ning­en av par­ti­et For­za Ita­lia som en ren för­sik­tig­hets­åt­gärd, och så sent som i tors­dags ver­ka­de han pigg när han ta­la­de till par­ti­an­häng­a­re via vi­de­o­länk.

– Jag har in­te läng­re fe­ber el­ler ont, jag vill lug­na al­la med att jag mår gans­ka bra, sa­de han.

Han tes­ta­de sig för co­ro­na ef­ter att i au­gusti ha till­bring­at tid i sitt se­mester­hus på Sar­di­ni­en, där an­ta­let co­vid-19-fall ökat re­jält un­der tu­rist­sä­song­en. Två av Ber­lusco­nis barn och hans part­ner, Mar­ta Fa­sci­na, är ock­så smit­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.