Na­to för­dö­mer miss­tänkt rysk för­gift­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Na­to­län­der för­dö­mer ”det fruk­tans­vär­da lik­vi­da­tions­för­sö­ket” mot den rys­ke op­po­si­tions­le­da­ren Alek­sej Na­val­nyj och krä­ver en obe­ro­en­de in­ter­na­tio­nell ut­red­ning av det in­träf­fa­de. Det med­de­lar Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg ef­ter ett mö­te in­om för­svars­al­li­an­sen.

– Den som an­vän­der ke­mis­ka va­pen vi­sar en full­stän­dig brist på re­spekt för män­ni­sko­li­vet, sä­ger Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg ef­ter det att Na­to­län­der­na dis­ku­te­rat äm­net i Brys­sel.

– Rö­nen läm­nar ing­et tvi­vel. Alek­sej Na­val­nyj för­gif­ta­des med ett neu­ro­tox­in i no­vitjok-grup­pen. An­vänd­ning­en av så­da­na gif­ter är bru­talt och Na­to­län­der­na för­dö­mer det­ta. Det­ta är ett oac­cep­ta­belt brott mot in­ter­na­tio­nel­la nor­mer och reg­ler, fort­sät­ter Stol­ten­berg.

In­sjuk­na­de på flyg

Na­val­nyj in­sjuk­na­de om­bord på en flyg­ning mel­lan si­bi­ris­ka Tomsk och Moskva den 20 au­gusti. Han flögs ef­ter ett par da­gar till den tys­ka hu­vud­sta­den Ber­lin där han nu lig­ger i ko­ma på Cha­ri­té­sjuk­hu­set.

Tys­ka lä­ka­re har kon­sta­te­rat att Na­val­nyj för­gif­ta­des med det Sov­je­t­ut­veck­la­de nerv­gif­tet no­vitjok. Det är sam­ma typ av äm­ne som an­vän­des mot den ti­di­ga­re rys­ke dub­be­la­gen­ten Sergej Skri­pal och hans dot­ter i den eng­els­ka sta­den Sa­lis­bu­ry för två år se­dan.

Ef­ter för­gift­ning­en av Skri­pal ut­vi­sa­des fle­ra rys­ka di­plo­ma­ter av Na­to­län­der.

Krä­ver ut­red­ning

Na­to krä­ver även att Ryss­land of­fent­lig­gör sitt no­vitjok-pro­gram för det in­ter­na­tio­nel­la or­ga­net som över­va­kar värl­dens kem­va­pen i sam­ar­be­te med FN.

– Den rys­ka sta­ten mås­te sam­ar­be­ta helt och fullt med Or­ga­ni­sa­tio­nen för för­bud mot ke­mis­ka va­pen (OPCW), och gå med på en obe­ro­en­de in­ter­na­tio­nell ut­red­ning, sä­ger Stol­ten­berg.

Hur san­no­likt det­ta är åter­står dock att se. Ryss­lands in­ri­kesmi­nis­ter Vla­di­mir Ko­lo­kolt­sev med­de­la­de un­der fre­da­gen att han in­te ser skäl att miss­tän­ka att nå­got brott skul­le ha be­gåtts i sam­band med op­po­si­tions­le­da­rens plöts­li­ga in­sjuk­nan­de.

Den rys­ka sta­ten mås­te sam­ar­be­ta helt och fullt med Or­ga­ni­sa­tio­nen för för­bud mot ke­mis­ka va­pen och gå med på en obe­ro­en­de in­ter­na­tio­nell ut­red­ning. Jens Stol­ten­berg Na­to­chef

FO­TO: MICHAEL KAPPELER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.