Tio sol­da­ter upp­ges dö­da i bak­håll i Mali

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Minst tio ma­lis­ka sol­da­ter har dö­dats i ett natt­ligt bak­håll i Mali nä­ra den mau­re­tans­ka grän­sen, en re­gi­on med en histo­ria av ji­ha­dis­tiskt våld, upp­ger lan­dets sä­ker­hets­styr­kor. Myn­dig­he­ter i Gui­re, där at­tac­ken sked­de, har be­kräf­tat döds­siff­ran.

Den ”upp­da­te­ra­de och pri­mä­ra upp­skatt­ning­en av Gui­re-bak­hål­let är tio dö­da, in­klu­si­ve ett be­fäl. Över­le­van­de har hit­tats och fy­ra for­don eld­här­ja­des”, en­ligt en in­tern sä­ker­hets­rap­port som AFP ta­git del av.

Mali grän­sar till sju and­ra län­der i Väst­af­ri­ka. Fle­ra av grän­ser­na är långa, svår­be­va­ka­de och mer el­ler mind­re lag­löst land i Sa­ha­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.