Fin­lands väg i kri­sen väc­ker frå­gor

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JONAS FLORÉN som­mar­fin­län­da­re, Stock­holm, Sve­ri­ge

CO­RO­NAKRI­SEN I Sve­ri­ge anas lju­set i tun­neln för lan­dets co­ro­nae­pi­de­mi, i Fin­land är Sve­rige­bil­den natt­svart. En svensk på be­sök i Fin­land be­skå­dar till sy­nes två pa­ral­lel­la verk­lig­he­ter. Och Fin­lands väg väc­ker frå­gor.

Härom­da­gen kon­sta­te­ra­de THL-di­rek­tö­ren Mi­ka Sal­mi­nen att Fin­land just nu in­te de facto har nå­gon epi­de­mi med co­ro­na (Helsingin Sa­no­mat 1.9).

Nej, Fin­lands siff­ror i sam­man­hang­et är myc­ket blyg­sam­ma. Det gäl­ler även för öna­tio­ner­na Ir­land och Nya Ze­e­land, med strikt iso­le­ring som stra­te­gi pre­cis som Fin­land. Just det, Fin­land som en in­su­lär na­tion mel­lan rys­ka land­mas­san och Ös­ter­sjön ly­ser ige­nom i tak­ti­ken mot co­ro­na.

All­de­les nyss sam­la­des Fin­lands riks­dag, på bild i tv:s ny­he­ter, blott fem­tio le­da­mö­ter varav många i and­nings­mas­ker. Var­för det, om det knappt finns nå­gon epi­de­mi? Det hand­lar för­stås om sym­bo­lik, om en stäm­ning av be­red­skap in­för ho­tet.

Vå­ren i Sve­ri­ge har va­rit hemsk. Med näs­tan 6 000 dö­da är Sve­ri­ge ab­so­lut ing­et dyg­de­möns­ter, in­te på nå­got sätt. Nu sjun­ker an­ta­let smit­ta­de, de dö­da räk­nas i få­tal. Om­fat­tan­de floc­kim­mu­ni­tet ger Sve­ri­ge ett plus för hös­ten.

Men epi­de­mins förs­ta akt har Fin­land kla­rat bland de bäs­ta län­der­na i värl­den. I höst föl­jer and­ra ak­ten. Den är på ett sätt myc­ket svå­ra­re. Det bör­jar in­te bra, in­te för Fin­lands sam­hälls­kli­mat i al­la fall.

Sex tra­di­tio­nel­la som­mar­vec­kor i Fin­land (med två vec­kors ka­ran­tän, vill jag be­to­na) har gjort mig för­skräckt. Det finns tec­ken på ett obe­hag­ligt stråk av xe­no­fo­bi och ”enk­la lös­ning­ar” i opi­ni­ons­bild­ning­en just nu. Att slu­ta sig tycks va­ra den ”en­da vägens” po­li­tik.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­ets för­slag om krav på ne­ga­tivt testre­sul­tat för co­ro­na för ut­länds­ka Fin­lands­re­se­nä­rer ute­stäng­er i prak­ti­ken al­la, som in­te har ab­so­lut tving­an­de skäl att kom­ma. Det är en oer­hört stark sig­nal med be­ty­dan­de psy­ko­lo­gisk ef­fekt, som att ut­län­ning­ar är vär­re smitt­bä­ra­re än fin­län­da­re. Så­dant kal­las po­pu­lism. Att som vän va­ra oväl­kom­men sät­ter spår. För det käns­li­ga be­grep­pet ”Fin­lands­bil­den” är mi­ni­ste­ri­ets ini­ti­a­tiv för­ödan­de.

”Stäng grän­ser­na”, el­ler mer ef­fekt­fullt i dess rät­ta finsk­språ­ki­ga ver­sion ”Ra­jat ki­in­ni” ha­de vår re­gi­o­na­la dags­tid­ning som en le­dar­ru­brik i som­mar.

I sam­ma stil gick om­sorgs­mi­nis­ter Kris­ta Ki­urus (SDP) oförank­ra­de so­lout­spel i mit­ten av au­gusti om ob­li­ga­to­risk mass­test­ning och tving­an­de ka­ran­tän för ma­jo­ri­te­ten av dem som för­sö­ker re­sa till Fin­land. Som Fin­lands­vän, er­fa­ren jour­na­list och i grun­den stats­ve­ta­re häp­na­de jag fram­för tv:n i som­mar­hu­sets var­dags­rum. Vil­ken oblyg för­enk­ling och po­li­ti­se­ring av en så kom­pli­ce­rad och ve­ten­skap­ligt in­tri­kat sak som be­kämp­ning av co­ro­na. Men jag är svensk för­stås.

Till Helsing­fors går inga fär­jor från Sve­ri­ge. En klas­sisk kryss­nings­rou­te är för­hopp­nings­vis ba­ra tem­po­rärt död. Och Åbo stad har ta­git ett lo­kalt ini­ti­a­tiv, att tes­ta de få pas­sa­ge­rar­na med Sil­jas och Vi­kings liv­li­nor över Ös­ter­sjön från Stock­holm. Det är än­nu ett li­tet hin­der till nyt­ta för Fin­lands kamp mot co­ro­na­vi­ru­set.

Idrotts­fes­ten Finn­kam­pen som bör­jar i dag i Tam­mer­fors sker med färs­ka co­ro­na­tes­ter, iso­le­ring bort­sett från täv­ling­ar­na och re­tur­re­sa hem sam­ma dag för de svens­ka at­le­ter­na. Det är hår­da bud.

Stäng ut­lan­det ute är Fin­lands lös­ning. Det är ett in­tres­sant so­ci­o­lo­giskt fak­tum för den som ut­i­från be­trak­tar lan­det. Finns här någ­ra rik­tigt vas­sa epi­de­mi­o­lo­gis­ka ar­gu­ment? Finns det nå­got för och emot och en syn­lig dis­kus­sion om ut­fal­let av den ena el­ler and­ra lin­jen?

Fin­land är helt be­ro­en­de av ex­port och har där­till en dy­na­misk tu­rist­nä­ring. Ut­an kon­tak­ter med ut­lan­det, främst Ryss­land, Tyskland och Sve­ri­ge (al­la just nu röd­lis­ta­de) stan­nar Fin­land. Ing­en får, kan el­ler vill re­sa var­ken in och ut.

Da­gens Ny­he­ters sport­chef Johan Esk kon­sta­te­ra­de härom­da­gen att i Fin­land an­ses svens­kar pest­smit­ta­de. Det lig­ger en del i det.

I höst föl­jer and­ra ak­ten. Den är på ett sätt myc­ket svå­ra­re. Det bör­jar in­te bra, in­te för Fin­lands sam­hälls­kli­mat i al­la fall.

KYR­KAN Co­ro­na­pan­de­min har för­or­sa­kat en hel del för­änd­ring­ar i hur sam­häl­let fun­ge­rar. Be­folk­ning­en har upp­ma­nats att ta i be­ak­tan­de si­na med­män­ni­skor och mi­ni­me­ra ris­ker­na för att pan­de­min spri­der sig i sam­häl­let. Un­der rå­dan­de un­dan­tags­till­stånd bör kyr­kan även ta sitt an­svar och skri­da till åt­gär­der som skyd­dar så­väl de an­ställ­da som de för­tro­en­de­val­da in­om kyr­kan. Kyr­ko­full­mäk­ti­ge­mö­ten får in­te bli en smit­to­härd un­der någ­ra som helst om­stän­dig­he­ter. Det­ta ska­dar in­te ba­ra de som är an­ställ­da av kyr­kan, de för­tro­en­de­val­da och an­hö­ri­ga till ovan­nämn­da grup­per. Det ska­dar även sam­häl­let i sin hel­het.

Vi väd­jar att kyr­ko­sty­rel­sen med ome­del­bar ver­kan skri­der till åt­gär­der som re­sul­te­rar i ett un­dan­tags­för­fa­ran­de när det gäl­ler al­la kyrk­li­ga mö­ten. Elektro­nis­ka mö­ten bör tillå­tas un­der rå­dan­de un­dan­tags­till­stånd. Det­ta för att skyd­da män­ni­sko­liv och he­la sam­häl­let från co­ro­na­pan­de­min.

Vi kan in­te vän­ta på att en ny kyrko­lag trä­der i kraft, då det­ta sker even­tu­ellt först 2022. Det mås­te fin­nas ju­ri­diskt håll­ba­ra lös­ning­ar på det­ta di­lem­ma. An­ting­en i sam­ar­be­te med riks­dag och re­ge­ring, el­ler ge­nom ett sär­be­slut från kyr­komö­tet. Ett kyr­komö­te som bör sam­man­kal­las ut­an dröjs­mål.

Hur kom­mer kyr­kan att han­te­ra den ne­ga­ti­va pub­li­ci­tet som upp­står om kyr­kan in­te ar­be­tar för att skyd­da si­na an­ställ­da och för­tro­en­de­val­da från pan­de­min? Ris­ken finns även att full­mäk­ti­ge­mö­ten, kyr­korådsmö­ten och för­sam­lings­rådsmö­ten in­te blir be­slut­för­da, då le­da­mö­ter med all rätt vär­nar om sin och si­na när­mas­tes häl­sa fram­för del­ta­gan­de i mö­ten där smit­to­ris­ken är över­häng­an­de.

Vå­ra för­tro­en­de­val­da har fått sitt man­dat av för­sam­lings­med­lem­mar­na. De ska kun­na del­ta i kyr­kans de­mo­kra­tis­ka be­sluts­pro­ces­ser ut­an att be­hö­va väl­ja mel­lan häl­sa och re­spekt för val­re­sul­ta­tet.

Nu bör kyr­kan vi­sa sin hand­lings­kraft och vi­sa att föråld­ra­de struk­tu­rer in­te får le­da till onö­digt mänsk­ligt li­dan­de och i värs­ta fall till att män­ni­skor mis­ter li­vet.

JAN-ERIK EKLöF

med­lem, stifts­full­mäk­ti­ge i Borgå stift, ge­men­sam­ma kyr­ko­full­mäk­ti­ge, ge­men­sam­ma kyr­korå­det, vice ord­fö­ran­de, Van­da svens­ka för­sam­lings­råd

TIINA KUJALA

med­lem, ge­men­sam­ma kyr­ko­full­mäk­ti­ge, ge­men­sam­ma kyr­korå­det, för­sam­lings­rå­det, Es­bo svens­ka för­sam­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.