Jo­ke­rit spe­lar si­na hem­ma­mat­cher i Helsing­fors

Den förs­ta hem­ma­mat­chen spe­las på ons­dag. På grund av sä­ker­hets­ar­range­mang­en är ba­ra en dryg tred­je­del av plat­ser­na i bruk, och åskå­da­na upp­ma­nas an­vän­da an­sikts­mask.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MARCUS LINDQVIST marcus.lindqvist@ksf­me­dia.fi

Det har spe­ku­le­rats om Jo­ke­rit kan spe­la i Helsing­fors un­der den kom­man­de KHL-sä­song­en, men nu be­rät­tar klub­ben att al­la hem­ma­mat­cher spe­las i Har­t­wal­la­re­nan. Det in­ne­bär om­fat­tan­de sä­ker­hets­ar­range­mang.

Bor­ta­la­gen an­län­der med char­ter­flyg till Helsing­fors-Van­da, åker med en egen buss till sitt ho­tell, där de är iso­le­ra­de från de öv­ri­ga gäs­ter­na, med eg­na rum och en egen mat­sal. De rör sig ba­ra med egen buss mel­lan ho­tel­let, Har­t­wal­la­re­nan och flyg­plat­sen. De får allt­så in­te läm­na ho­tel­let un­der sin fri­tid. En­ligt Jo­ke­rit kan bor­ta­la­gen stan­na i Helsing­fors 1–2 da­gar.

All per­so­nal i KHL ska tes­tas för co­vid-19 var fem­te dag. Ba­ra de som kan upp­vi­sa ett ne­ga­tivt co­vid-19-test får vis­tas på rin­kni­vå i Har­t­wal­la­re­nan. Ef­ter mat­chen åker bor­t­a­la­get till flyg­plat­sen med en egen buss och läm­nar lan­det. Jo­ke­rit föl­jer sam­ma pro­to­koll då de spe­lar bor­ta. Spe­lar­na an­vän­der ock­så skydds­mask då de re­ser.

Jo­ke­rit öpp­nar to­talt nio läk­ta­re, som har en egen in­gång och egen wc. Det är högst 500 åskå­da­re per läk­ta­re. Det be­ty­der att det blir högst 4 500 åskå­da­re per match. Utö­ver dem kan Jo­ke­rit ock­så ta publik i lo­ger­na. Har­t­wal­la­re­nan drar nor­malt drygt 13 000 åskå­da­re då

Det har krävt hårt ar­be­te att gö­ra upp en plan, så vi kan ord­na hem­ma­mat­cher­na i Har­t­wal­la­re­nan. Det är en unik si­tu­a­tion i he­la värl­den, som be­rör al­la, ock­så id­rotts- och kul­tur­fa­mil­jen. Ja­ri Kur­ri Jo­ke­rits ord­fö­ran­de

den är full­satt. Jo­ke­rit re­kom­men­de­rar att al­la åskå­da­re an­vän­der skydds­mask.

Ef­ter många tu­rer blev Jo­ke­rits sä­songs­pre­miär mot Di­na­mo Minsk in­ställd. I stäl­let in­le­der la­get sin sä­song i Ri­ga på lör­dag. Den förs­ta hem­ma­mat­chen står på pro­gram­met på ons­dag, då la­get mö­ter Nef­tek­hi­mik Nizh­ne­kamsk.

– Det har krävt hårt ar­be­te att gö­ra upp en plan, så vi kan ord­na hem­ma­mat­cher­na i Har­t­wal­la­re­nan. Det är en unik si­tu­a­tion i he­la värl­den, som be­rör al­la, ock­så id­rott­s­och kul­tur­fa­mil­jen, sä­ger Jo­ke­rits ord­fö­ran­de Ja­ri Kur­ri.

Jo­ke­rit be­slöt till slut att in­te re­sa till Minsk på grund av sä­ker­hets­skäl. Be­slu­tet har väckt re­ak­tio­ner run­tom i KHL. Be­la­rus id­rotts- och tu­rist­mi­ni­ste­ri­um upp­ger för ny­hets­by­rån Tass att det in­te fanns nå­gon grund för Jo­ke­rits oro.

– Om det ord­nas id­rotts­e­ve­ne­mang i Be­la­rus, ser vår stat all­tid till att al­la sä­ker­hets­ar­range­mang vid­tas och al­la reg­ler följs: Vå­ra gäs­ter blir all­tid gäst­vän­ligt be­möt­ta, sä­ger en ta­les­per­son till Tass.

Minsk har ska­kats av de­mon­stra­tio­ner mot den en­väl­di­ga pre­si­den­ten Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko, som ny­li­gen blev om­vald i ett pre­si­dent­val som miss­tänks ha va­rit rig­gat. Jo­ke­rit möt­te kri­tik för att in­te in­stäl­la sin match för­ut. Jat­ko­ai­ka rap­por­te­ra­de att spe­lar­na till och med fått ta emot mord­hot. Det de­men­te­ras av lag­kap­te­nen Mar­ko Ant­ti­la.

– Vi dis­ku­te­ra­de såklart det här till­sam­mans och för­de fram vår syn. Det slut­li­ga be­slu­tet togs av led­ning­en till­sam­mans med KHL. Det har kanske bli­vit någ­ra över­drif­ter, men folk är för­stås in­tres­se­ra­de, sä­ger Mar­ko Ant­ti­la till MTV3.

Fo­to: VeSa MoIla­nen/leHtIkuVa

Jo­ke­rit mö­ter Nef­tek­hi­mik Nizh­ne­kamsk på ons­dag i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.