”Fun­ge­ra­de ovän­tat bra”

HBL frå­ga­de om di­stans­ar­be­tets kon­kre­ta för- och nack­de­lar på tre ar­bets­plat­ser i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

Si­mon Gran­roth, ve­ten­skaps­kom­mu­ni­ka­tör vid Folk­häl­san

– Jag bör­ja­de mitt nya jobb i mars, så jag hann in­te va­ra på plats i mer än tre da­gar för­rän ka­ran­täns- och di­stans­re­kom­men­da­tio­ner­na kom. Fram till bör­jan av au­gusti har jag di­stans­job­bat, be­rät­tar Si­mon Gran­roth.

– Över­lag har det fun­ge­rat över­ras­kan­de bra. Till­sam­mans med ar­betstea­met har vi näs­tan dag­li­gen haft vi­de­omö­ten – in­te ba­ra för att dis­ku­te­ra ar­bets­frå­gor ut­an ock­så för att hål­la kon­takt.

– Som ny på job­bet var det sär­skilt vik­tigt att hål­la kon­takt, och det kän­des som om jag blev väl emot­ta­gen.

– I au­gusti de­la­des vårt team in i två grup­per som job­bar på plats varan­nan vec­ka. Jag mås­te sä­ga att det är skönt att va­ra på plats igen. Det ger en viss ru­tin. När du job­bar hem­ma by­ter du in­te mil­jö mel­lan var­dag och fri­tid, och då blir det svårt att kopp­la loss från job­bet. Jag har ock­så sak­nat den so­ci­a­la kon­tex­ten på job­bet. Där har du till­gång till boll­plank och stöd myc­ket snab­ba­re än om du sit­ter hem­ma och ska ringa och mej­la runt.

– Till di­stans­job­bets för­de­lar hör än­då att du spa­rar tid när du in­te be­hö­ver re­sa fram och till­ba­ka. Jag tyc­ker ock­så att det nu förts en myc­ket ak­ti­va­re dis­kus­sion om ba­lan­sen mel­lan ar­be­te och fri­tid. Att man ger män­ni­skor fri­het och an­svar be­hö­ver in­te be­ty­da att de bör­jar slap­pa, och in­te hel­ler att de ar­be­tar ihjäl sig. Det finns en stör­re för­stå­el­se för att vi har oli­ka sätt att job­ba ef­fek­tivt och sam­ma form in­te pas­sar al­la.

Jes­si­ka Gam­mals, job­bar på kundser­vicen för Ak­ti­as di­gi­ta­la ka­na­ler:

– Se­dan mit­ten av mars har jag i prak­ti­ken en­bart job­bat på di­stans, och det har gått väl­digt bra. Egent­li­gen har det in­te fun­nits någon­ting som jag in­te skul­le ha kun­nat gö­ra på di­stans. Allt fun­ge­rar li­ka bra hem­i­från.

– En nack­del med att job­ba på di­stans är nog att den so­ci­a­la bi­ten sak­nas, att man in­te träf­far si­na kol­le­ger och in­te kom­mer åt att på sam­ma sätt bol­la tan­kar och idéer med dem. Nu har man vant sig vid det och vi kan bätt­re ut­nytt­ja till ex­em­pel chatt och så blir det ock­så fle­ra te­le­fon­sam­tal med kol­le­ger.

– En för­del är att man spa­rar tid ef­tersom ar­bets­vä­gen har fal­lit bort. Det är ock­så vik­tigt i des­sa co­ro­na­ti­der att vi kan skyd­da oss själ­va, vå­ra kol­le­ger och kun­der ge­nom att ar­be­ta på di­stans.

Gi­se­la Knuts, an­sva­rig de­lä­ga­re för ad­vo­kat­by­rån Ro­schi­ers Helsing­fors­kon­tor:

– Se­dan mars har jag job­bat över 90 pro­cent på di­stans, och det har fun­ge­rat för­vå­nans­värt bra. Ste­get var in­te jät­testort: vi har kon­tor i bå­de Helsing­fors och Stock­holm, så vi var se­dan ti­di­ga­re va­na vid att kom­mu­ni­ce­ra di­gi­talt. Un­der co­ro­na­ti­den har in­lär­nings­kur­van va­rit brant och vi har hit­tat bra di­gi­ta­la lös­ning­ar.

– Nack­de­len är att det krävs en an­nan typ av le­dar­skap på di­stans, bå­de när det gäl­ler att kom­mu­ni­ce­ra ut ett bud­skap till sto­ra grup­per di­gi­talt och på mikro­ni­vå, när du in­te läng­re ba­ra kan gå in på nå­gons kon­tor och snac­ka. Svå­ra dis­kus­sio­ner är än­nu svå­ra­re di­gi­talt än när man träf­fas.

– En klar för­del är där­e­mot att di­gi­ta­li­se­ring­en ta­git ett jät­te­steg fram­åt. Si­tu­a­tio­nen har loc­kat fram kre­a­ti­vi­tet och in­no­va­ti­va lös­ning­ar för hur man job­bar till­sam­mans och kom­mu­ni­ce­rar, som jag tror kom­mer att bli be­stå­en­de i ar­bets­li­vet. Jag tror ock­så att af­färs­re­san­det kom­mer att för­änd­ras dra­ma­tiskt, sä­ger Gi­se­la Knuts.

– Vi fort­sät­ter tills vi­da­re job­ba på di­stans. Vi mås­te ock­så he­la ti­den för­hål­la oss till de oli­ka epi­de­mi­lä­ge­na och del­vis oli­ka re­strik­tio­ner­na i Fin­land och Sve­ri­ge, och för­sö­ka hit­ta en ba­lans som be­ak­tar bå­de Helsing­for­soch Stock­holms­kon­to­ret.

FO­TO: SOFIA JERN

Si­mon Gran­roth ha­de pre­cis hun­nit bör­ja på sitt nya jobb när co­ro­na­re­strik­tio­ner­na slog till.

FO­TO: PRI­VAT

Jes­si­ka Gam­mals på Ak­tia sä­ger att job­bet fun­ge­rat bra hem­i­från. Men en nack­del är att den so­ci­a­la bi­ten sak­nas.

FO­TO: RO­SCHI­ER

Gi­se­la Knuts le­der ad­vo­kat­by­rån Ro­schi­ers Helsing­fors­kon­tor med drygt 250 an­ställ­da och by­råns prak­tik för in­ter­na­tio­nell tvist­lös­ning. ■ ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.