Co­ro­na­bi­len

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

bil­mark­na­den har lik­som and­ra sek­to­rer drab­bats hårt av co­ro­nakri­sen, även om an­ta­let ny­re­gi­stre­ring­ar var un­ge­fär li­ka stort i ju­li som un­der sam­ma må­nad i fjol el­ler cir­ka 9 100 per­son­bi­lar in­klu­si­ve hus­bi­lar­na. I au­gusti sjönk an­ta­let ny­re­gi­stre­ring­ar till 8 485 el­ler 18 pro­cent un­der ni­vån i fjol i au­gusti.

Av tio i topp-mär­ke­na är det ba­ra BMW som vi­sar plus­siff­ror och bland de öv­ri­ga 30 mest säl­jan­de mär­ke­na en­dast Ci­troën, Porsche, Mi­ni, Fi­at, Ssan­gyong och DS, av vil­ka de fy­ra sist­nämn­da är mar­gi­nel­la mär­ken i Fin­land. No­ter­bart är i al­la fall att sport­bils­till­ver­ka­ren Porsche har ökat sin för­sälj­ning med 190 pro­cent och sål­de 241 bi­lar un­der årets åt­ta förs­ta må­na­der. Bland tio i topp gäl­lan­de en­skil­da mo­del­ler upp­vi­sar ba­ra Toyo­ta Co­rol­la och Vol­vo XC40 en till­växt jäm­fört med i fjol.

En re­mar­ka­bel minsk­ning gäl­ler el­bils­till­ver­ka­ren Tes­la som främst på grund av le­ve­rans­pro­blem no­te­ra­des för en en­da ny­bils­re­gi­stre­ring i ju­li och 32 i au­gusti. To­talt har 495 Tes­la re­gi­stre­rats i år vil­ket är en minsk­ning på näs­tan 23 pro­cent jäm­fört med i fjol. I ge­nom­snitt har bil­för­sälj­ning­en sjun­kit med drygt 18 pro­cent.

En stor ny­het på bil­mark­na­den kom i slu­tet av ju­li då Mitsubishi med­de­la­de att bo­la­get upp­hör med verk­sam­he­ten i Eu­ro­pa och USA för att i stäl­let kon­cen­tre­ra sig på me­ra lön­sam­ma Syd­osta­si­en. Det in­ne­bär bland an­nat att den nya ver­sio­nen av po­pu­lä­ra ladd­hy­bri­den Mitsubishi Out­lan­der PHEV in­te kom­mer till Fin­land och att den nu­va­ran­de ver­sio­nen säljs så länge det finns bi­lar till­gäng­li­ga. I årets re­gi­stre­rings­sta­tistik låg mär­ket på en in­te helt oä­ven 15:e plats med 1 166 sål­da bi­lar.

Trots re­trät­ten kom­mer ga­ran­ti­er­na på sål­da Mitsubishi fort­sät­ta att gäl­la och till­ver­ka­ren ga­ran­te­rar till­gång­en på re­serv­de­lar i 10 års tid.

På det per­son­li­ga pla­net led­de co­ro­nakri­sen till att jag har skaf­fat en ny bil. Man kan sä­ga att det är en co­ro­na­bil, för rent ut sagt drar jag mig just nu för kol­lek­tiv­tra­fik. Ha­de lan­det helt va­rit upp­byggt kring kol­lek­tiv­tra­fik ha­de Fin­lands eko­no­mi tro­li­gen ra­sat ihop som ett kort­hus när co­vid-19 sat­te in på all­var i mars.

Per­son­li­gen har jag en hel del upp­drag som in­ne­bär att jag mås­te ta mig från Borgå till Van­da och Es­bo. Det finns ing­en tvär­gå­en­de kol­lek­tiv­tra­fik från Borgå och då taxi in­te är ett al­ter­na­tiv för en mik­ro­fö­re­ta­ga­re gäll­de det att tit­ta på bil­li­ga bi­lar. Då jag in­te vil­le kö­pa en bil­lig be­gag­nad bil och ef­tersom le­a­singal­ter­na­ti­ven lö­per på en för mitt be­hov all­de­les för lång tid, fast­na­de jag för Au­to­verk­kokaup­pas kon­cept Uu­si au­to vu­o­deksi (en ny bil för ett år).

Kon­cep­tet in­ne­bär att man be­ta­lar en må­nads­hy­ra för en bil samt för­säk­ring, ser­vice och den år­li­ga for­dons­skat­ten i minst ett års tid. Ef­ter det kan bi­len be­hål­las på må­nads­ba­sis på sam­ma vill­kor el­ler åter­läm­nas när man vill fö­re ut­gång­en av av­ta­let. Upp­säg­nings­ti­den är en må­nad. Det här kän­des som ett at­trak­tivt al­ter­na­tiv då jag in­te vil­le bin­da mig för en läng­re tid än ett år.

I mitt fall gäll­de kö­pet en split­ter ny Re­nault Clio med den mins­ta, fritt aspi­re­ran­de mo­torn och ma­nu­ell väx­el till en må­nads­av­gift på 189 eu­ro per må­nad. In­om kon­cep­tet finns ock­så stör­re och dy­ra­re bi­lar.

Mi­na fun­de­ring­ar på hur kon­cep­tet kan lö­na sig fick sin för­kla­ring i kö­pe­av­ta­let: Det vi­sa­de sig att det egent­li­gen är frå­gan om ett av­be­tal­nings­köp på 60 må­na­der med en stör­re sista av­be­tal­ning. Im­por­tö­ren får allt­så di­rekt be­talt av fi­nan­sie­rings­fö­re­ta­get för en bil med låg at­trak­tions­kraft och kan se­dan säl­ja bort bi­len rik­tigt för­mån­ligt då den åter­läm­nas och än­då i slutän­dan kanske gö­ra en viss vinst. I tillägg till kon­trak­tet ges en åter­köps­ga­ran­ti en­ligt vil­ken kun­den kan åter­läm­na bi­len ut­an ex­tra kost­nad ef­ter 12 må­na­der el­ler fort­sät­ta be­ta­la för den per må­nad.

Åt­minsto­ne Metro Au­to har ett lik­nan­de kon­cept för vis­sa bi­lar men an­nars är det mest nor­ma­la av­be­tal­nings­köp el­ler le­a­sing på läng­re tid som gäl­ler i bil­bran­schen. Kanske det kun­de va­ra nå­got att tän­ka på me­ra all­mänt för att dra upp ny­bils­för­sälj­ning­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.