Mel­lan­mål för hung­ri­ga skol­barn och ton­å­ring­ar

Sko­lor­na är i gång och hung­ri­ga ele­ver töm­mer kyl­skåpet var­je ef­ter­mid­dag. Of­ta blir det sam­ma mel­lan­mål, det är lätt hänt att man skaf­far halv­fab­ri­kat och fär­di­ga lös­ning­ar när ti­den är knapp.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TEXT: ANNA MARKELIN FO­TO: TIMO KA­RI

Till­sam­mans med Lou­i­se Mérus ploc­ka­de jag fram vå­ra eg­na enk­la mel­lan­målsfa­vo­ri­ter som pas­sar bå­de hung­ri­ga unga och vux­na. Man kan va­ri­e­ra dem i oänd­lig­het ef­ter egen smak. Hop­pas att ni hit­tar nå­got ni gil­lar!

Rågröt – bir­cher­müs­li

Rågröt är hav­re­gryn som le­gat i väts­ka över nat­ten. Gry­nen får en mjuk och här­lig kon­si­stens som skil­jer sig från när de ko­kas. Rågröt är per­fekt till fru­kost, mel­lan­mål el­ler som en lät­ta­re lunch. Den tar knappt nå­gon tid att la­ga så gör en stör­re sats – den räc­ker i fle­ra da­gar och hål­ler sig bra i ky­len. Man be­hö­ver in­te till­sät­ta soc­ker, för juice och bär ger till­räck­lig söt­ma.

Cir­ka 8 por­tio­ner 100 g bär ef­ter egen smak 6 dl na­tu­rell yog­hurt 2 dl färsk­pres­sad äp­pel- el­ler apel­sin­juice 2 dl tor­kad frukt och nöt­ter 4 dl hav­re­gryn, gär­na eko­lo­gis­ka 4 msk lin­frön (el­ler and­ra frön) 1 tsk ma­len ka­nel el. kar­de­mum­ma

Blan­da al­la in­gre­di­en­ser väl i en bun­ke, kon­si­sten­sen ska va­ra gans­ka tjock. Täck med plast­fo­lie och ställ kallt över nat­ten. Ser­ve­ra med li­te ex­tra yog­hurt om du vill och frukt el­ler bär.

Var­ma våf­fel­mac­kan

Våf­fel­jär­net an­vänds all­de­les för säl­lan – man kan fak­tiskt nytt­ja det som en li­ten fif­fig stek­pan­na! Man be­hö­ver in­te alls kö­pa se­pa­ra­ta grill­järn för smör­gå­sar, om man står ut med att det in­te blir så tju­sigt så fun­ge­rar våf­fel­jär­net all­de­les ut­märkt ock­så för var­ma mac­kor. Här ex­pe­ri­men­te­ra­de jag fram en va­ri­ant med ägg för att få li­te mer pro­te­in.

Välj det bröd du tyc­ker om, ock­så råg­bröd går all­de­les ut­märkt att gril­la. Bred smör på ut­si­dan av brö­det så slip­per du klad­da med lö­sa smör­klic­kar.

Jag bred­de li­te söt se­nap på brö­det och la­de på luft­tor­kad skin­ka och ba­si­li­ka för en vux­na­re smak. Välj det på­lägg du tyc­ker om – ost, skin­ka, sa­la­mi, to­mat och kanske li­te ketchup. Lägg den und­re de­len av mac­kan i det var­ma våf­fel­jär­net, knäck ett ägg ovan­på och lägg se­dan på den öv­re de­len så snabbt du kan. Tryck ihop våf­fel­jär­net och gril­la tills äg­get har stel­nat och brö­det är fär­digt.

Man får stå ut med att äg­get kanske rin­ner ut på si­dor­na – det blir in­te så snyggt men sma­kar här­ligt än­då.

Gry­nost ex­tra allt

Det­ta är för­mod­li­gen det enk­las­te tänk­ba­ra mel­lan­må­let. Du kan en­kelt ta med det till job­bet el­ler till bar­nens hob­by­er i se­pa­ra­ta bur­kar, då hålls müs­lin torr tills du ska äta. Det finns ota­li­ga ver­sio­ner av det­ta i bu­ti­ker­nas kyl­dis­kar men de in­ne­hål­ler gans­ka myc­ket soc­ker och ty­värr of­ta palm­ol­ja. Det blir bätt­re att gö­ra din egen!

Välj en pro­te­in­rik bas – gry­nost, na­tu­rell kvarg el­ler gre­kisk yog­hurt – och var­va med frukt, bär och müs­li. Gör din egen müs­li el­ler välj en bra va­ri­ant från bu­ti­ken. Gå in på web­ben så hit­tar du mitt enk­la müs­lire­cept.

FO­TO: TIMO KA­RI

Den hem­gjor­da müs­lin kan gö­ras soc­ker­fri och är sä­kert häl­so­sam­ma­re än många av bu­ti­kens fär­di­ga va­ri­an­ter. Var­ma smör­gå­sar går bra att vär­ma i våf­fel­jär­net.

Anna Markelin och Lou­i­se Mérus har sam­man­ställt ett mat­pa­ket med si­na eg­na fa­vo­rit­mel­lan­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.